תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק יז

א ויהי, כאשר ישב דויד בביתו; ויאמר דויד אל-נתן הנביא, הנה אנכי יושב בבית הארזים, וארון ברית-יהוה, תחת יריעות.  ב ויאמר נתן אל-דויד, כל אשר בלבבך עשה:  כי האלהים, עמך.  {ס}  ג ויהי, בלילה ההוא; ויהי, דבר-אלהים, אל-נתן, לאמר.  ד לך ואמרת אל-דויד עבדי, כה אמר יהוה:  לא אתה תבנה-לי הבית, לשבת.  ה כי לא ישבתי, בבית, מן-היום אשר העליתי את-ישראל, עד היום הזה; ואהיה מאהל אל-אהל, וממשכן.  ו בכל אשר-התהלכתי, בכל-ישראל, הדבר דברתי את-אחד שפטי ישראל, אשר צויתי לרעות את-עמי לאמר:  למה לא-בניתם לי, בית ארזים.  ז ועתה כה-תאמר לעבדי לדויד,  {ס}  כה אמר יהוה צבאות, אני לקחתיך מן-הנוה, מן-אחרי הצאן--להיות נגיד, על עמי ישראל.  ח ואהיה עמך, בכל אשר הלכת, ואכרית את-כל-אויביך, מפניך; ועשיתי לך שם, כשם הגדולים אשר בארץ.  ט ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיהו, ושכן תחתיו, ולא ירגז, עוד; ולא-יוסיפו בני-עולה לבלתו, כאשר בראשונה.  י ולמימים, אשר צויתי שפטים על-עמי ישראל, והכנעתי, את-כל-אויביך; ואגד לך, ובית יבנה-לך יהוה.  יא והיה, כי-מלאו ימיך ללכת עם-אבתיך, והקימותי את-זרעך אחריך, אשר יהיה מבניך; והכינותי, את-מלכותו.  יב הוא יבנה-לי, בית; וכננתי את-כסאו, עד-עולם.  יג אני אהיה-לו לאב, והוא יהיה-לי לבן; וחסדי, לא-אסיר מעמו, כאשר הסירותי, מאשר היה לפניך.  יד והעמדתיהו בביתי ובמלכותי, עד-העולם; וכסאו, יהיה נכון עד-עולם.  טו ככל הדברים האלה, וככל החזון הזה--כן דבר נתן, אל-דויד.  {פ}

טז ויבא המלך דויד, וישב לפני יהוה; ויאמר, מי-אני יהוה אלהים ומי ביתי, כי הביאתני, עד-הלם.  יז ותקטן זאת בעיניך אלהים, ותדבר על-בית-עבדך למרחוק; וראיתני, כתור האדם המעלה--יהוה אלהים.  יח מה-יוסיף עוד דויד אליך, לכבוד את-עבדך; ואתה, את-עבדך ידעת.  יט יהוה--בעבור עבדך וכלבך, עשית את כל-הגדולה הזאת:  להדיע, את-כל-הגדלות.  כ יהוה אין כמוך, ואין אלהים זולתך, בכל אשר-שמענו, באזנינו.  כא ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ:  אשר הלך האלהים לפדות לו עם, לשום לך שם גדלות ונראות--לגרש מפני עמך אשר-פדית ממצרים, גוים.  כב ותתן את-עמך ישראל לך, לעם--עד-עולם; ואתה יהוה, היית להם לאלהים.  כג ועתה יהוה--הדבר אשר דברת על-עבדך ועל-ביתו, יאמן עד-עולם; ועשה, כאשר דברת.  כד ויאמן ויגדל שמך עד-עולם, לאמר--יהוה צבאות אלהי ישראל, אלהים לישראל; ובית-דויד עבדך, נכון לפניך.  כה כי אתה אלהי, גלית את-אזן עבדך, לבנות לו, בית; על-כן מצא עבדך, להתפלל לפניך.  כו ועתה יהוה, אתה-הוא האלהים; ותדבר, על-עבדך, הטובה, הזאת.  כז ועתה, הואלת לברך את-בית עבדך, להיות לעולם, לפניך:  כי-אתה יהוה ברכת, ומברך לעולם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו