תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק לו

א ויקחו, עם-הארץ, את-יהואחז, בן-יאשיהו; וימליכהו תחת-אביו, בירושלם.  ב בן-שלוש ועשרים שנה, יואחז במלכו; ושלשה חדשים, מלך בירושלם.  ג ויסירהו מלך-מצרים, בירושלם; ויענש, את-הארץ, מאה ככר-כסף, וככר זהב.  ד וימלך מלך-מצרים את-אליקים אחיו, על-יהודה וירושלם, ויסב את-שמו, יהויקים; ואת-יואחז אחיו לקח נכו, ויביאהו מצרימה.  {פ}

ה בן-עשרים וחמש שנה, יהויקים במלכו, ואחת עשרה שנה, מלך בירושלם; ויעש הרע, בעיני יהוה אלהיו.  ו עליו עלה, נבוכדנאצר מלך בבל; ויאסרהו, בנחשתים, להליכו, בבלה.  ז ומכלי בית יהוה, הביא נבוכדנאצר לבבל; ויתנם בהיכלו, בבבל.  ח ויתר דברי יהויקים ותעבתיו אשר-עשה, והנמצא עליו--הנם כתובים על-ספר מלכי ישראל, ויהודה; וימלך יהויכין בנו, תחתיו.  {פ}

ט בן-שמונה שנים, יהויכין במלכו, ושלשה חדשים ועשרת ימים, מלך בירושלם; ויעש הרע, בעיני יהוה.  י ולתשובת השנה, שלח המלך נבוכדנאצר, ויבאהו בבלה, עם-כלי חמדת בית-יהוה; וימלך את-צדקיהו אחיו, על-יהודה וירושלם.  {פ}

יא בן-עשרים ואחת שנה, צדקיהו במלכו; ואחת עשרה שנה, מלך בירושלם.  יב ויעש הרע, בעיני יהוה אלהיו:  לא נכנע, מלפני ירמיהו הנביא--מפי יהוה.  יג וגם במלך נבוכדנאצר, מרד, אשר השביעו, באלהים; ויקש את-ערפו, ויאמץ את-לבבו, משוב, אל-יהוה אלהי ישראל.  יד גם כל-שרי הכהנים והעם, הרבו למעול- למעל- מעל, ככל, תעבות הגוים; ויטמאו את-בית יהוה, אשר הקדיש בירושלם.  טו וישלח יהוה אלהי אבותיהם עליהם, ביד מלאכיו--השכם ושלוח:  כי-חמל על-עמו, ועל-מעונו.  טז ויהיו מלעבים, במלאכי האלהים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בנבאיו:  עד עלות חמת-יהוה, בעמו--עד-לאין מרפא.  יז ויעל עליהם את-מלך כשדיים כשדים, ויהרג בחוריהם בחרב בבית מקדשם, ולא חמל על-בחור ובתולה, זקן וישש:  הכל, נתן בידו.  יח וכל כלי בית האלהים, הגדלים והקטנים, ואצרות בית יהוה, ואצרות המלך ושריו--הכל, הביא בבל.  יט וישרפו, את-בית האלהים, וינתצו, את חומת ירושלם; וכל-ארמנותיה שרפו באש, וכל-כלי מחמדיה להשחית.  כ ויגל השארית מן-החרב, אל-בבל; ויהיו-לו ולבניו לעבדים, עד-מלך מלכות פרס.  כא למלאות דבר-יהוה בפי ירמיהו, עד-רצתה הארץ את-שבתותיה:  כל-ימי השמה שבתה, למלאות שבעים שנה.  {ס}  כב ובשנת אחת, לכורש מלך פרס, לכלות דבר-יהוה, בפי ירמיהו--העיר יהוה, את-רוח כורש מלך-פרס, ויעבר-קול בכל-מלכותו, וגם-במכתב לאמר.  {ס}  כג כה-אמר כורש מלך פרס, כל-ממלכות הארץ נתן לי יהוה אלהי השמים, והוא-פקד עלי לבנות-לו בית, בירושלם אשר ביהודה:  מי-בכם מכל-עמו, יהוה אלהיו עמו--ויעל.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו