תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק יב

א ואלה, הבאים אל-דויד לציקלג, עוד עצור, מפני שאול בן-קיש; והמה, בגבורים, עזרי, המלחמה.  ב נשקי קשת, מימינים ומשמאלים באבנים, ובחצים, בקשת--מאחי שאול, מבנימן.  ג הראש אחיעזר ויואש, בני השמעה הגבעתי, ויזואל ויזיאל ופלט, בני עזמות; וברכה, ויהוא הענתתי.  ד וישמעיה הגבעוני גבור בשלשים, ועל-השלשים.  ה וירמיה ויחזיאל ויוחנן, ויוזבד הגדרתי.  {ס}  ו אלעוזי וירימות ובעליה ושמריהו, ושפטיהו החריפי החרופי ז אלקנה וישיהו ועזראל ויועזר, וישבעם--הקרחים.  ח ויועאלה וזבדיה בני ירחם, מן-הגדור.  ט ומן-הגדי נבדלו אל-דויד למצד מדברה גברי החיל, אנשי צבא למלחמה--ערכי צנה, ורמח; ופני אריה פניהם, וכצבאים על-ההרים למהר.  י עזר, הראש; עבדיה, השני, אליאב, השלשי.  יא משמנה, הרביעי, ירמיה, החמשי.  יב עתי, הששי, אליאל, השבעי.  יג יוחנן, השמיני, אלזבד, התשיעי.  יד ירמיהו, העשירי, מכבני, עשתי עשר.  {ס}  טו אלה מבני-גד, ראשי הצבא; אחד למאה הקטן, והגדול לאלף.  טז אלה הם, אשר עברו את-הירדן בחדש הראשון, והוא ממלא, על-כל-גדיתיו גדותיו; ויבריחו, את-כל-העמקים, למזרח, ולמערב.  {פ}

יז ויבאו, מן-בני בנימן ויהודה, עד-למצד, לדויד.  יח ויצא דויד, לפניהם, ויען ויאמר להם, אם-לשלום באתם אלי לעזרני יהיה-לי עליכם לבב ליחד; ואם-לרמותני לצרי, בלא חמס בכפי, ירא אלהי אבותינו, ויוכח.  {ס}  יט ורוח לבשה, את-עמשי ראש השלושים השלישים, לך דויד ועמך בן-ישי, שלום שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך; ויקבלם דויד, ויתנם בראשי הגדוד.  {פ}

כ וממנשה נפלו על-דויד, בבאו עם-פלשתים על-שאול למלחמה--ולא עזרם:  כי בעצה, שלחהו סרני פלשתים לאמר, בראשינו, יפול אל-אדניו שאול.  כא בלכתו אל-ציקלג, נפלו עליו ממנשה עדנח ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד, ואליהוא, וצלתי:  ראשי האלפים, אשר למנשה.  כב והמה, עזרו עם-דויד על-הגדוד, כי-גבורי חיל, כלם; ויהיו שרים, בצבא.  כג כי לעת-יום ביום, יבאו על-דויד לעזרו--עד-למחנה גדול, כמחנה אלהים.  {פ}

כד ואלה מספרי ראשי החלוץ, לצבא, באו על-דויד, חברונה:  להסב מלכות שאול, אליו--כפי יהוה.  {ס}  כה בני יהודה, נשאי צנה ורמח--ששת אלפים ושמונה מאות, חלוצי צבא.  {ס}  כו מן-בני שמעון, גבורי חיל לצבא--שבעת אלפים, ומאה.  {ס}  כז מן-בני, הלוי--ארבעת אלפים, ושש מאות.  {ס}  כח ויהוידע, הנגיד לאהרן; ועמו, שלשת אלפים ושבע מאות.  {ס}  כט וצדוק נער, גבור חיל; ובית-אביו שרים, עשרים ושנים.  {ס}  ל ומן-בני בנימן אחי שאול, שלשת אלפים; ועד-הנה, מרביתם, שמרים, משמרת בית שאול.  {ס}  לא ומן-בני אפרים, עשרים אלף ושמונה מאות--גבורי חיל, אנשי שמות לבית אבותם.  {ס}  לב ומחצי מטה מנשה, שמונה עשר אלף, אשר נקבו בשמות, לבוא להמליך את-דויד.  {ס}  לג ומבני יששכר, יודעי בינה לעתים, לדעת, מה-יעשה ישראל--ראשיהם מאתים, וכל-אחיהם על-פיהם.  {ס}  לד מזבלון יוצאי צבא, ערכי מלחמה בכל-כלי מלחמה--חמשים אלף:  ולעדר, בלא-לב ולב.  {ס}  לה ומנפתלי, שרים אלף; ועמהם בצנה וחנית, שלשים ושבעה אלף.  {ס}  לו ומן-הדני ערכי מלחמה, עשרים-ושמונה אלף ושש מאות.  {ס}  לז ומאשר, יוצאי צבא לערך מלחמה--ארבעים אלף.  {ס}  לח ומעבר לירדן מן-הראובני והגדי וחצי שבט מנשה, בכל כלי צבא מלחמה--מאה ועשרים, אלף.  {ס}  לט כל-אלה אנשי מלחמה, עדרי מערכה, בלבב שלם באו חברונה, להמליך את-דויד על-כל-ישראל; וגם כל-שרית ישראל, לב אחד--להמליך את-דויד.  מ ויהיו-שם עם-דויד ימים שלושה, אכלים ושותים:  כי-הכינו להם, אחיהם.  מא וגם הקרובים-אליהם עד-יששכר וזבלון ונפתלי, מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ובבקר מאכל קמח דבלים וצמוקים ויין-ושמן ובקר וצאן--לרב:  כי שמחה, בישראל.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו