תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק ו

א בני, לוי:  גרשם, קהת ומררי.  ב ואלה שמות בני-גרשום, לבני ושמעי.  ג ובני, קהת--עמרם ויצהר, וחברון ועזיאל.  {ס}  ד בני מררי, מחלי ומשי; ואלה משפחות הלוי, לאבתיהם.  ה לגרשום--לבני בנו יחת בנו, זמה בנו.  ו יואח בנו עדו בנו, זרח בנו יאתרי בנו.  ז בני, קהת--עמינדב בנו, קרח בנו אסיר בנו.  ח אלקנה בנו ואביסף בנו, ואסיר בנו.  ט תחת בנו אוריאל בנו, עזיה בנו ושאול בנו.  י ובני, אלקנה--עמשי, ואחימות.  יא אלקנה--בנו בני, אלקנה, צופי בנו, ונחת בנו.  יב אליאב בנו ירחם בנו, אלקנה בנו.  יג ובני שמואל הבכר ושני, ואביה.  {ס}  יד בני מררי, מחלי; לבני בנו שמעי בנו, עזה בנו.  טו שמעא בנו חגיה בנו, עשיה בנו.  {פ}

טז ואלה, אשר העמיד דויד על-ידי-שיר--בית יהוה:  ממנוח, הארון.  יז ויהיו משרתים לפני משכן אהל-מועד, בשיר, עד-בנות שלמה את-בית יהוה, בירושלם; ויעמדו כמשפטם, על-עבודתם.  יח ואלה העמדים, ובניהם:  מבני, הקהתי--הימן המשורר, בן-יואל בן-שמואל.  יט בן-אלקנה, בן-ירחם, בן-אליאל, בן-תוח.  כ בן-ציף צוף, בן-אלקנה, בן-מחת, בן-עמשי.  כא בן-אלקנה, בן-יואל, בן-עזריה, בן-צפניה.  כב בן-תחת, בן-אסיר, בן-אביסף, בן-קרח.  כג בן-יצהר, בן-קהת, בן-לוי, בן-ישראל.  {ס}  כד ואחיו אסף, העמד על-ימינו--אסף בן-ברכיהו, בן-שמעא.  כה בן-מיכאל בן-בעשיה, בן-מלכיה.  כו בן-אתני בן-זרח, בן-עדיה.  כז בן-איתן בן-זמה, בן-שמעי.  כח בן-יחת בן-גרשם, בן-לוי.  {ס}  כט ובני מררי אחיהם, על-השמאול--איתן, בן-קישי, בן-עבדי, בן-מלוך.  ל בן-חשביה בן-אמציה, בן-חלקיה.  לא בן-אמצי בן-בני, בן-שמר.  לב בן-מחלי, בן-מושי, בן-מררי, בן-לוי.  {ס}  לג ואחיהם, הלוים:  נתונים--לכל-עבודת, משכן בית האלהים.  לד ואהרן ובניו מקטירים על-מזבח העולה, ועל-מזבח הקטרת, לכל, מלאכת קדש הקדשים; ולכפר, על-ישראל, ככל אשר צוה, משה עבד האלהים.  {פ}

לה ואלה, בני אהרן--אלעזר בנו פינחס בנו, אבישוע בנו.  לו בקי בנו עזי בנו, זרחיה בנו.  לז מריות בנו אמריה בנו, אחיטוב בנו.  לח צדוק בנו, אחימעץ בנו.  {ס}  לט ואלה, מושבותם, לטירותם, בגבולם--לבני אהרן למשפחת הקהתי, כי להם היה הגורל.  מ ויתנו להם את-חברון, בארץ יהודה, ואת-מגרשיה, סביבתיה.  מא ואת-שדה העיר, ואת-חצריה--נתנו, לכלב בן-יפנה.  {ס}  מב ולבני אהרן, נתנו את-ערי המקלט--את-חברון ואת-לבנה, ואת-מגרשיה; ואת-יתר ואת-אשתמע, ואת-מגרשיה.  מג ואת-חילז, ואת-מגרשיה, את-דביר, ואת-מגרשיה.  מד ואת-עשן, ואת-מגרשיה, ואת-בית שמש, ואת-מגרשיה.  {ס}  מה וממטה בנימן, את-גבע ואת-מגרשיה ואת-עלמת ואת-מגרשיה, ואת-ענתות, ואת-מגרשיה; כל-עריהם שלש-עשרה עיר, במשפחותיהם.  {ס}  מו ולבני קהת הנותרים, ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל--ערים עשר.  {פ}

מז ולבני גרשום למשפחותם, ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן--ערים, שלש עשרה.  {ס}  מח לבני מררי למשפחותם, ממטה ראובן וממטה-גד וממטה זבלון בגורל--ערים, שתים עשרה.  {ס}  מט ויתנו בני-ישראל, ללוים, את-הערים, ואת-מגרשיהם.  נ ויתנו בגורל, ממטה בני-יהודה וממטה בני-שמעון, וממטה, בני בנימן--את הערים האלה, אשר-יקראו אתהם בשמות.  {ס}  נא וממשפחות, בני קהת--ויהי ערי גבולם, ממטה אפרים.  נב ויתנו להם את-ערי המקלט, את-שכם ואת-מגרשיה--בהר אפרים; ואת-גזר, ואת-מגרשיה.  נג ואת-יקמעם, ואת-מגרשיה, ואת-בית חורון, ואת-מגרשיה.  נד ואת-אילון, ואת-מגרשיה, ואת-גת-רמון, ואת-מגרשיה.  נה וממחצית, מטה מנשה, את-ענר ואת-מגרשיה, ואת-בלעם ואת-מגרשיה--למשפחת לבני-קהת, הנותרים.  {פ}

נו לבני, גרשום--ממשפחת חצי מטה מנשה, את-גולן בבשן ואת-מגרשיה; ואת-עשתרות, ואת-מגרשיה.  נז וממטה יששכר, את-קדש ואת-מגרשיה, את-דברת, ואת-מגרשיה.  נח ואת-ראמות, ואת-מגרשיה, ואת-ענם, ואת-מגרשיה.  {ס}  נט וממטה אשר, את-משל ואת-מגרשיה, ואת-עבדון, ואת-מגרשיה.  ס ואת-חוקק, ואת-מגרשיה, ואת-רחב, ואת-מגרשיה.  {ס}  סא וממטה נפתלי, את-קדש בגליל ואת-מגרשיה, ואת-חמון, ואת-מגרשיה; ואת-קריתים, ואת-מגרשיה.  {ס}  סב לבני מררי, הנותרים--ממטה זבלון, את-רמונו ואת-מגרשיה; את-תבור, ואת-מגרשיה.  סג ומעבר לירדן ירחו, למזרח הירדן--ממטה ראובן, את-בצר במדבר ואת-מגרשיה; ואת-יהצה, ואת-מגרשיה.  סד ואת-קדמות, ואת-מגרשיה, ואת-מיפעת, ואת-מגרשיה.  סה וממטה-גד--את-ראמות בגלעד, ואת-מגרשיה; ואת-מחנים, ואת-מגרשיה.  סו ואת-חשבון, ואת-מגרשיה, ואת-יעזיר, ואת-מגרשיה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו