תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק טז

א ויביאו, את-ארון האלהים, ויציגו אתו, בתוך האהל אשר נטה-לו דויד; ויקריבו עלות ושלמים, לפני האלהים.  ב ויכל דויד, מהעלות העלה והשלמים; ויברך את-העם, בשם יהוה.  ג ויחלק לכל-איש ישראל, מאיש ועד-אשה--לאיש, ככר-לחם, ואשפר, ואשישה.  ד ויתן לפני ארון יהוה, מן-הלוים--משרתים; ולהזכיר ולהודות ולהלל, ליהוה אלהי ישראל.  {ס}  ה אסף הראש, ומשנהו זכריה; יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל, בכלי נבלים ובכנרות, ואסף, במצלתים משמיע.  ו ובניהו ויחזיאל, הכהנים--בחצצרות תמיד, לפני ארון ברית-האלהים.  ז ביום ההוא, אז נתן דויד בראש, להדות, ליהוה--ביד-אסף, ואחיו.  {ש}

ח הודו ליהוה, קראו בשמו--  {ס}  הודיעו בעמים, עלילתיו.  {ר}
ט שירו לו, זמרו-לו--  {ס}  שיחו, בכל-נפלאתיו.  {ר}
י התהללו, בשם קדשו--  {ס}  ישמח, לב מבקשי יהוה.  {ר}
יא דרשו יהוה, ועזו--  {ס}  בקשו פניו, תמיד.  {ר}
יב זכרו, נפלאתיו אשר עשה--  {ס}  מפתיו, ומשפטי-פיהו.  {ר}
יג זרע, ישראל עבדו--  {ס}  בני יעקב, בחיריו.  {ר}
יד הוא, יהוה אלהינו--  {ס}  בכל-הארץ, משפטיו.  {ר}
טו זכרו לעולם, בריתו--  {ס}  דבר צוה, לאלף דור.  {ר}
טז אשר כרת, את-אברהם--  {ס}  ושבועתו, ליצחק.  {ר}
יז ויעמידה ליעקב, לחק--  {ס}  לישראל, ברית עולם.  {ר}
יח לאמר, לך אתן ארץ-כנען--  {ס}  חבל, נחלתכם.  {ר}
יט בהיותכם, מתי מספר--  {ס}  כמעט, וגרים בה.  {ר}
כ ויתהלכו, מגוי אל-גוי--  {ס}  ומממלכה, אל-עם אחר.  {ר}
כא לא-הניח לאיש, לעשקם--  {ס}  ויוכח עליהם, מלכים.  {ר}
כב אל-תגעו, במשיחי--  {ס}  ובנביאי, אל-תרעו.  {ר}
{ש}

כג שירו ליהוה, כל-הארץ--  {ס}  בשרו מיום-אל-יום, ישועתו.  {ר}
כד ספרו בגוים, את-כבודו--  {ס}  בכל-העמים, נפלאתיו.  {ר}
כה כי גדול יהוה ומהלל, מאד--  {ס}  ונורא הוא, על-כל-אלהים.  {ר}
כו כי כל-אלהי העמים, אלילים--  {ס}  ויהוה, שמים עשה.  {ר}
כז הוד והדר, לפניו--  {ס}  עז וחדוה, במקמו.  {ר}
כח הבו ליהוה, משפחות עמים--  {ס}  הבו ליהוה, כבוד ועז.  {ר}
כט הבו ליהוה, כבוד שמו;  {ס}  שאו מנחה, ובאו לפניו--  {ר}
השתחוו ליהוה, בהדרת-קדש.  {ס}  ל חילו מלפניו, כל-הארץ--  {ר}
אף-תכון תבל, בל-תמוט.  {ס}  לא ישמחו השמים, ותגל הארץ--  {ר}
ויאמרו בגוים, יהוה מלך.  {ס}  לב ירעם הים, ומלואו--  {ר}
יעלץ השדה, וכל-אשר-בו.  {ס}  לג אז ירננו, עצי היער:  {ר}
מלפני יהוה--כי-בא, לשפוט את-הארץ.  {ס}  לד הודו ליהוה, כי טוב--  {ר}
כי לעולם, חסדו.  {ס}  לה ואמרו--הושיענו אלהי ישענו,  {ר}
וקבצנו והצילנו מן-הגוים:  {ס}  להדות לשם קדשך,  {ר}
להשתבח בתהלתך.  {ס}  לו ברוך יהוה, אלהי ישראל--  {ר}
מן-העולם, ועד העלם; ויאמרו כל-העם, אמן--  {ס}  והלל, ליהוה.  {ר}
{ש}

לז ויעזב-שם, לפני ארון ברית-יהוה, לאסף, ולאחיו:  לשרת לפני הארון, תמיד--לדבר-יום ביומו.  לח ועבד אדם ואחיהם, ששים ושמונה;  {ס}  ועבד אדם בן-ידיתון וחסה, לשערים.  לט ואת צדוק הכהן, ואחיו הכהנים, לפני, משכן יהוה--בבמה, אשר בגבעון.  מ להעלות עלות ליהוה על-מזבח העלה, תמיד--לבקר ולערב; ולכל-הכתוב בתורת יהוה, אשר צוה על-ישראל.  מא ועמהם, הימן וידותון, ושאר הברורים, אשר נקבו בשמות--להדות, ליהוה, כי לעולם, חסדו.  מב ועמהם הימן וידותון חצצרות ומצלתים, למשמיעים, וכלי, שיר האלהים; ובני ידותון, לשער.  מג וילכו כל-העם, איש לביתו; ויסב דויד, לברך את-ביתו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו