תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק לד

א בן-שמונה שנים, יאשיהו במלכו; ושלשים ואחת שנה, מלך בירושלם.  ב ויעש הישר, בעיני יהוה; וילך, בדרכי דויד אביו, ולא-סר, ימין ושמאול.  ג ובשמונה שנים למלכו, והוא עודנו נער, החל, לדרוש לאלהי דויד אביו; ובשתים עשרה שנה, החל לטהר את-יהודה וירושלם, מן-הבמות והאשרים, והפסלים והמסכות.  ד וינתצו לפניו, את מזבחות הבעלים, והחמנים אשר-למעלה מעליהם, גדע; והאשרים והפסלים והמסכות, שבר והדק, ויזרק על-פני הקברים, הזבחים להם.  ה ועצמות, כהנים, שרף, על-מזבחותים מזבחותם; ויטהר את-יהודה, ואת-ירושלם.  ו ובערי מנשה ואפרים ושמעון, ועד-נפתלי, בחר בתיהם בחרבתיהם, סביב.  ז וינתץ את-המזבחות, ואת-האשרים והפסלים כתת להדק, וכל-החמנים גדע, בכל-ארץ ישראל; וישב, לירושלם.  {פ}

ח ובשנת שמונה עשרה למלכו, לטהר הארץ והבית--שלח את-שפן בן-אצליהו ואת-מעשיהו שר-העיר, ואת יואח בן-יואחז המזכיר, לחזק, את-בית יהוה אלהיו.  ט ויבאו אל-חלקיהו הכהן הגדול, ויתנו את-הכסף המובא בית-אלהים, אשר אספו-הלוים שמרי הסף מיד מנשה ואפרים ומכל שארית ישראל, ומכל-יהודה ובנימן; וישבי וישבו, ירושלם.  י ויתנו, על-יד עשה המלאכה, המפקדים, בבית יהוה; ויתנו אתו עושי המלאכה, אשר עשים בבית יהוה, לבדוק ולחזק, הבית.  יא ויתנו, לחרשים ולבנים, לקנות אבני מחצב, ועצים למחברות; ולקרות, את-הבתים, אשר השחיתו, מלכי יהודה.  {ס}  יב והאנשים עשים באמונה במלאכה, ועליהם מפקדים יחת ועבדיהו הלוים מן-בני מררי, וזכריה ומשלם מן-בני הקהתים, לנצח; והלוים--כל-מבין, בכלי-שיר.  יג ועל הסבלים, ומנצחים לכל עשה מלאכה, לעבודה, ועבודה; ומהלוים, סופרים ושטרים ושוערים.  יד ובהוציאם את-הכסף, המובא בית יהוה--מצא חלקיהו הכהן, את-ספר תורת-יהוה ביד-משה.  טו ויען חלקיהו, ויאמר אל-שפן הסופר, ספר התורה מצאתי, בבית יהוה; ויתן חלקיהו את-הספר, אל-שפן.  טז ויבא שפן את-הספר אל-המלך, וישב עוד את-המלך דבר לאמר:  כל אשר-נתן ביד-עבדיך, הם עשים.  יז ויתיכו, את-הכסף הנמצא בבית-יהוה; ויתנוהו, על-יד המפקדים, ועל-יד, עושי המלאכה.  יח ויגד שפן הסופר, למלך לאמר--ספר נתן לי, חלקיהו הכהן; ויקרא-בו שפן, לפני המלך.  יט ויהי כשמע המלך, את דברי התורה--ויקרע, את-בגדיו.  כ ויצו המלך את-חלקיהו ואת-אחיקם בן-שפן ואת-עבדון בן-מיכה ואת שפן הסופר, ואת עשיה עבד-המלך--לאמר.  כא לכו דרשו את-יהוה בעדי, ובעד הנשאר בישראל וביהודה, על-דברי הספר, אשר נמצא:  כי-גדולה חמת-יהוה, אשר נתכה בנו, על אשר לא-שמרו אבותינו את-דבר יהוה, לעשות ככל-הכתוב על-הספר הזה.  כב וילך חלקיהו ואשר המלך, אל-חלדה הנביאה אשת שלם בן-תוקהת תקהת בן-חסרה שומר הבגדים, והיא יושבת בירושלם, במשנה; וידברו אליה, כזאת.  כג ותאמר להם, כה-אמר יהוה אלהי ישראל:  אמרו לאיש, אשר-שלח אתכם אלי.  {ס}  כד כה אמר יהוה, הנני מביא רעה על-המקום הזה ועל-יושביו:  את כל-האלות, הכתובות על-הספר, אשר קראו, לפני מלך יהודה.  כה תחת אשר עזבוני, ויקטירו ויקטרו לאלהים אחרים--למען הכעיסני, בכל מעשי ידיהם; ותתך חמתי במקום הזה, ולא תכבה.  כו ואל-מלך יהודה, השלח אתכם לדרוש ביהוה--כה תאמרו, אליו:  {ס}  כה-אמר יהוה אלהי ישראל, הדברים אשר שמעת.  כז יען רך-לבבך ותכנע מלפני אלהים, בשמעך את-דבריו על-המקום הזה ועל-ישביו, ותכנע לפני, ותקרע את-בגדיך ותבך לפני; וגם-אני שמעתי, נאם-יהוה.  כח הנני אספך אל-אבתיך, ונאספת אל-קברותיך בשלום, ולא-תראינה עיניך, בכל הרעה אשר אני מביא על-המקום הזה ועל-ישביו; וישיבו את-המלך, דבר.  {ס}  כט וישלח, המלך; ויאסף, את-כל-זקני יהודה וירושלם.  ל ויעל המלך בית-יהוה וכל-איש יהודה וישבי ירושלם, והכהנים והלוים, וכל-העם, מגדול ועד-קטן; ויקרא באזניהם, את-כל-דברי ספר הברית, הנמצא, בית יהוה.  לא ויעמד המלך על-עמדו, ויכרת את-הברית לפני יהוה, ללכת אחרי יהוה ולשמור את-מצותיו ועדותיו וחקיו, בכל-לבבו ובכל-נפשו--לעשות את-דברי הברית, הכתובים על-הספר הזה.  לב ויעמד, את כל-הנמצא בירושלם ובנימן; ויעשו יושבי ירושלם, כברית אלהים אלהי אבותיהם.  לג ויסר יאשיהו את-כל-התעבות, מכל-הארצות אשר לבני ישראל, ויעבד את כל-הנמצא בישראל, לעבוד את-יהוה אלהיהם:  כל-ימיו--לא סרו, מאחרי יהוה אלהי אבותיהם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו