תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק לג

א בן-שתים עשרה שנה, מנשה במלכו; וחמשים וחמש שנה, מלך בירושלם.  ב ויעש הרע, בעיני יהוה:  כתועבות, הגוים, אשר הוריש יהוה, מפני בני ישראל.  ג וישב, ויבן את-הבמות, אשר נתץ, יחזקיהו אביו; ויקם מזבחות לבעלים, ויעש אשרות, וישתחו לכל-צבא השמים, ויעבד אתם.  ד ובנה מזבחות, בבית יהוה, אשר אמר יהוה, בירושלם יהיה-שמי לעולם.  ה ויבן מזבחות, לכל-צבא השמים, בשתי, חצרות בית-יהוה.  ו והוא העביר את-בניו באש, בגי בן-הנם, ועונן ונחש וכשף, ועשה אוב וידעוני:  הרבה, לעשות הרע בעיני יהוה--להכעיסו.  ז וישם, את-פסל הסמל אשר עשה--בבית האלהים, אשר אמר אלהים אל-דויד ואל-שלמה בנו, בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל, אשים את-שמי לעילום.  ח ולא אסיף, להסיר את-רגל ישראל, מעל האדמה, אשר העמדתי לאבותיכם:  רק אם-ישמרו לעשות, את כל-אשר צויתים, לכל-התורה והחקים והמשפטים, ביד-משה.  ט ויתע מנשה, את-יהודה וישבי ירושלם:  לעשות רע--מן-הגוים, אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל.  {פ}

י וידבר יהוה אל-מנשה ואל-עמו, ולא הקשיבו.  יא ויבא יהוה עליהם, את-שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את-מנשה, בחחים; ויאסרהו, בנחשתים, ויוליכהו, בבלה.  יב וכהצר לו--חלה, את-פני יהוה אלהיו; ויכנע מאד, מלפני אלהי אבתיו.  יג ויתפלל אליו, ויעתר לו וישמע תחנתו, וישיבהו ירושלם, למלכותו; וידע מנשה, כי יהוה הוא האלהים.  יד ואחרי-כן בנה חומה חיצונה לעיר-דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים, וסבב לעפל, ויגביהה, מאד; וישם שרי-חיל בכל-הערים הבצרות, ביהודה.  טו ויסר את-אלהי הנכר ואת-הסמל, מבית יהוה, וכל-המזבחות אשר בנה בהר בית-יהוה, ובירושלם; וישלך, חוצה לעיר.  טז ויכן ויבן, את-מזבח יהוה, ויזבח עליו, זבחי שלמים ותודה; ויאמר, ליהודה, לעבוד, את-יהוה אלהי ישראל.  יז אבל עוד העם, זבחים בבמות:  רק, ליהוה אלהיהם.  יח ויתר דברי מנשה, ותפלתו אל-אלהיו, ודברי החזים, המדברים אליו בשם יהוה אלהי ישראל--הנם, על-דברי מלכי ישראל.  יט ותפלתו והעתר-לו, וכל-חטאתו ומעלו, והמקמות אשר בנה בהם במות והעמיד האשרים והפסלים, לפני הכנעו--הנם כתובים, על דברי חוזי.  כ וישכב מנשה עם-אבתיו, ויקברהו ביתו; וימלך אמון בנו, תחתיו.  {פ}

כא בן-עשרים ושתים שנה, אמון במלכו; ושתים שנים, מלך בירושלם.  כב ויעש הרע בעיני יהוה, כאשר עשה מנשה אביו; ולכל-הפסילים, אשר עשה מנשה אביו--זבח אמון, ויעבדם.  כג ולא נכנע מלפני יהוה, כהכנע מנשה אביו:  כי הוא אמון, הרבה אשמה.  כד ויקשרו עליו עבדיו, וימיתהו בביתו.  כה ויכו, עם-הארץ, את כל-הקשרים, על-המלך אמון; וימליכו עם-הארץ את-יאשיהו בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו