תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק כח

א בן-עשרים שנה, אחז במלכו, ושש-עשרה שנה, מלך בירושלם; ולא-עשה הישר בעיני יהוה, כדויד אביו.  ב וילך, בדרכי מלכי ישראל; וגם מסכות עשה, לבעלים.  ג והוא הקטיר, בגיא בן-הנם; ויבער את-בניו, באש, כתעבות הגוים, אשר הריש יהוה מפני בני ישראל.  ד ויזבח ויקטר בבמות, ועל-הגבעות, ותחת, כל-עץ רענן.  ה ויתנהו יהוה אלהיו, ביד מלך ארם, ויכו-בו, וישבו ממנו שביה גדולה ויביאו דרמשק; וגם ביד-מלך ישראל, נתן, ויך-בו, מכה גדולה.  {ס}  ו ויהרג פקח בן-רמליהו ביהודה, מאה ועשרים אלף ביום אחד--הכל בני-חיל:  בעזבם, את-יהוה אלהי אבותם.  ז ויהרג זכרי גבור אפרים, את-מעשיהו בן-המלך, ואת-עזריקם, נגיד הבית; ואת-אלקנה, משנה המלך.  {ס}  ח וישבו בני-ישראל מאחיהם מאתים אלף, נשים בנים ובנות, וגם-שלל רב, בזזו מהם; ויביאו את-השלל, לשמרון.  {ס}  ט ושם היה נביא ליהוה, עדד שמו, ויצא לפני הצבא הבא לשמרון, ויאמר להם הנה בחמת יהוה אלהי-אבותיכם על-יהודה נתנם בידכם; ותהרגו-בם בזעף, עד לשמים הגיע.  י ועתה בני-יהודה וירושלם, אתם אמרים, לכבש לעבדים ולשפחות, לכם; הלא רק-אתם עמכם אשמות, ליהוה אלהיכם.  יא ועתה שמעוני--והשיבו השביה, אשר שביתם מאחיכם:  כי חרון אף-יהוה, עליכם.  {ס}  יב ויקמו אנשים מראשי בני-אפרים, עזריהו בן-יהוחנן ברכיהו בן-משלמות, ויחזקיהו בן-שלם, ועמשא בן-חדלי--על-הבאים, מן-הצבא.  יג ויאמרו להם, לא-תביאו את-השביה הנה--כי לאשמת יהוה עלינו אתם אמרים, להסיף על-חטאתנו ועל-אשמתנו:  כי-רבה אשמה לנו, וחרון אף על-ישראל.  {ס}  יד ויעזב החלוץ, את-השביה ואת-הבזה, לפני השרים, וכל-הקהל.  טו ויקמו האנשים אשר-נקבו בשמות ויחזיקו בשביה, וכל-מערמיהם הלבישו מן-השלל, וילבשם וינעלום ויאכלום וישקום ויסכום וינהלום בחמרים לכל-כושל, ויביאום ירחו עיר-התמרים אצל אחיהם; וישובו, שמרון.  {פ}

טז בעת ההיא, שלח המלך אחז על-מלכי אשור--לעזר לו.  יז ועוד אדומים, באו; ויכו ביהודה, וישבו-שבי.  יח ופלשתים פשטו, בערי השפלה והנגב ליהודה, וילכדו את-בית-שמש ואת-אילון ואת-הגדרות ואת-שוכו ובנותיה ואת-תמנה ובנותיה, ואת-גמזו ואת-בנתיה; וישבו, שם.  יט כי-הכניע יהוה את-יהודה, בעבור אחז מלך-ישראל:  כי הפריע ביהודה, ומעול מעל ביהוה.  כ ויבא עליו, תלגת פלנאסר מלך אשור; ויצר לו, ולא חזקו.  כא כי-חלק אחז את-בית יהוה, ואת-בית המלך והשרים; ויתן למלך אשור, ולא לעזרה לו.  כב ובעת הצר לו, ויוסף למעול ביהוה:  הוא, המלך אחז.  כג ויזבח, לאלהי דרמשק המכים בו, ויאמר כי אלהי מלכי-ארם הם מעזרים אתם, להם אזבח ויעזרוני; והם היו-לו להכשילו, ולכל-ישראל.  כד ויאסף אחז את-כלי בית-האלהים, ויקצץ את-כלי בית-האלהים, ויסגר, את-דלתות בית-יהוה; ויעש לו מזבחות בכל-פנה, בירושלם.  כה ובכל-עיר ועיר ליהודה עשה במות, לקטר לאלהים אחרים; ויכעס, את-יהוה אלהי אבתיו.  כו ויתר דבריו וכל-דרכיו, הראשנים והאחרונים--הנם כתובים, על-ספר מלכי-יהודה וישראל.  כז וישכב אחז עם-אבתיו, ויקברהו בעיר בירושלם--כי לא הביאהו, לקברי מלכי ישראל; וימלך יחזקיהו בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו