תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק ט

א וכל-ישראל, התיחשו, והנם כתובים, על-ספר מלכי ישראל; ויהודה הגלו לבבל, במעלם.  {ס}  ב והיושבים, הראשנים, אשר באחזתם, בעריהם:  ישראל, הכהנים, הלוים, והנתינים.  ג ובירושלם, ישבו, מן-בני יהודה, ומן-בני בנימן--ומן-בני אפרים, ומנשה.  ד עותי בן-עמיהוד בן-עמרי בן-אמרי בן-בנימן- בני, מן- בני-פרץ בן-יהודה.  {ס}  ה ומן-השילוני, עשיה הבכור ובניו.  ו ומן-בני-זרח, יעואל; ואחיהם, שש-מאות ותשעים.  ז ומן-בני, בנימן--סלוא, בן-משלם, בן-הודויה, בן-הסנאה.  ח ויבניה, בן-ירחם, ואלה בן-עזי, בן-מכרי; ומשלם, בן-שפטיה, בן-רעואל, בן-יבניה.  ט ואחיהם, לתלדותם, תשע מאות, וחמשים וששה; כל-אלה אנשים, ראשי אבות לבית אבתיהם.  {ס}  י ומן-הכהנים:  ידעיה ויהויריב, ויכין.  יא ועזריה בן-חלקיה בן-משלם בן-צדוק, בן-מריות בן-אחיטוב, נגיד, בית האלהים.  {ס}  יב ועדיה, בן-ירחם, בן-פשחור, בן-מלכיה; ומעשי בן-עדיאל בן-יחזרה בן-משלם בן-משלמית, בן-אמר.  יג ואחיהם, ראשים לבית אבותם, אלף, ושבע מאות וששים--גבורי חיל, מלאכת עבודת בית-האלהים.  יד ומן-הלוים:  שמעיה בן-חשוב בן-עזריקם בן-חשביה, מן-בני מררי.  טו ובקבקר חרש, וגלל; ומתניה, בן-מיכא, בן-זכרי, בן-אסף.  טז ועבדיה, בן-שמעיה, בן-גלל, בן-ידותון; וברכיה בן-אסא בן-אלקנה, היושב בחצרי נטופתי.  יז והשערים שלום ועקוב, וטלמן ואחימן; ואחיהם שלום, הראש.  יח ועד-הנה, בשער המלך מזרחה; המה, השערים, למחנות, בני לוי.  יט ושלום בן-קורא בן-אביסף בן-קרח ואחיו לבית-אביו הקרחים, על מלאכת העבודה, שמרי הספים, לאהל; ואבתיהם על-מחנה יהוה, שמרי המבוא.  כ ופינחס בן-אלעזר, נגיד היה עליהם לפנים--יהוה עמו.  כא זכריה בן משלמיה, שער פתח לאהל מועד.  כב כלם הברורים לשערים בספים, מאתים ושנים עשר; המה בחצריהם התיחשם, המה יסד דויד ושמואל הראה באמונתם.  כג והם ובניהם על-השערים לבית-יהוה, לבית האהל--למשמרות.  כד לארבע רוחות, יהיו השערים:  מזרח ימה, צפונה ונגבה.  כה ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים, מעת אל-עת--עם-אלה.  כו כי באמונה המה, ארבעת גברי השערים--הם, הלוים; והיו, על-הלשכות, ועל האצרות, בית האלהים.  כז וסביבות בית-האלהים, ילינו:  כי-עליהם משמרת, והם על-המפתח ולבקר לבקר.  כח ומהם, על-כלי העבודה:  כי-במספר יביאום, ובמספר יוציאום.  כט ומהם, ממנים על-הכלים, ועל, כל-כלי הקדש; ועל-הסלת והיין והשמן, והלבונה והבשמים.  ל ומן-בני, הכהנים, רקחי המרקחת, לבשמים.  לא ומתתיה, מן-הלוים, הוא הבכור, לשלם הקרחי--באמונה, על מעשה החבתים.  לב ומן-בני הקהתי מן-אחיהם, על-לחם המערכת, להכין, שבת שבת.  לג ואלה המשררים ראשי אבות ללוים, בלשכת--פטירים פטורים:  כי-יומם ולילה עליהם, במלאכה.  לד אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם, ראשים; אלה, ישבו בירושלם.  {ס}  לה ובגבעון ישבו אבי-גבעון, יעואל יעיאל; ושם אשתו, מעכה.  לו ובנו הבכור, עבדון; וצור וקיש, ובעל ונר ונדב.  לז וגדור ואחיו, וזכריה ומקלות.  לח ומקלות, הוליד את-שמאם; ואף-הם, נגד אחיהם ישבו בירושלם--עם-אחיהם.  {ס}  לט ונר הוליד את-קיש, וקיש הוליד את-שאול; ושאול, הוליד את-יהונתן ואת-מלכישוע, ואת-אבינדב, ואת-אשבעל.  מ ובן-יהונתן, מריב בעל; ומרי-בעל, הוליד את-מיכה.  מא ובני, מיכה--פיתן ומלך, ותחרע.  מב ואחז, הוליד את-יערה, ויערה הוליד את-עלמת ואת-עזמות, ואת-זמרי; וזמרי, הוליד את-מוצא.  מג ומוצא, הוליד את-בנעא; ורפיה בנו אלעשה בנו, אצל בנו.  מד ולאצל, ששה בנים, ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה, ועבדיה וחנן; אלה, בני אצל.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו