תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק ל

א וישלח יחזקיהו על-כל-ישראל ויהודה, וגם-אגרות כתב על-אפרים ומנשה, לבוא לבית-יהוה, בירושלם--לעשות פסח, ליהוה אלהי ישראל.  ב ויועץ המלך ושריו וכל-הקהל, בירושלם, לעשות הפסח, בחדש השני.  ג כי לא יכלו לעשתו, בעת ההיא:  כי הכהנים לא-התקדשו למדי, והעם לא-נאספו לירושלם.  ד ויישר הדבר, בעיני המלך, ובעיני, כל-הקהל.  ה ויעמידו דבר, להעביר קול בכל-ישראל מבאר-שבע ועד-דן--לבוא לעשות פסח ליהוה אלהי-ישראל, בירושלם:  כי לא לרב עשו, ככתוב.  ו וילכו הרצים באגרות מיד המלך ושריו, בכל-ישראל ויהודה, וכמצות המלך, לאמר:  בני ישראל, שובו אל-יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל, וישב אל-הפליטה, הנשארת לכם מכף מלכי אשור.  ז ואל-תהיו, כאבותיכם וכאחיכם, אשר מעלו, ביהוה אלהי אבותיהם; ויתנם לשמה, כאשר אתם ראים.  ח עתה, אל-תקשו ערפכם כאבותיכם:  תנו-יד ליהוה, ובאו למקדשו אשר הקדיש לעולם, ועבדו את-יהוה אלהיכם, וישב מכם חרון אפו.  ט כי בשובכם על-יהוה, אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם, ולשוב, לארץ הזאת:  כי-חנון ורחום, יהוה אלהיכם, ולא-יסיר פנים מכם, אם-תשובו אליו.  {ס}  י ויהיו הרצים עברים מעיר לעיר, בארץ-אפרים ומנשה--ועד-זבלון; ויהיו משחיקים עליהם, ומלעגים בם.  יא אך-אנשים מאשר ומנשה, ומזבלון--נכנעו, ויבאו לירושלם.  יב גם ביהודה, היתה יד האלהים, לתת להם, לב אחד:  לעשות מצות המלך, והשרים--בדבר יהוה.  יג ויאספו ירושלם עם-רב, לעשות את-חג המצות בחדש השני--קהל, לרב מאד.  יד ויקמו--ויסירו את-המזבחות, אשר בירושלם; ואת כל-המקטרות הסירו, וישליכו לנחל קדרון.  טו וישחטו הפסח, בארבעה עשר לחדש השני; והכהנים והלוים נכלמו ויתקדשו, ויביאו עלות בית יהוה.  טז ויעמדו על-עמדם כמשפטם, כתורת משה איש-האלהים; הכהנים זרקים את-הדם, מיד הלוים.  יז כי-רבת בקהל, אשר לא-התקדשו; והלוים על-שחיטת הפסחים, לכל לא טהור--להקדיש, ליהוה.  יח כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יששכר וזבלון, לא הטהרו--כי-אכלו את-הפסח, בלא ככתוב:  כי התפלל יחזקיהו עליהם לאמר, יהוה הטוב יכפר בעד.  יט כל-לבבו הכין, לדרוש האלהים יהוה אלהי אבותיו; ולא, כטהרת הקדש.  {ס}  כ וישמע יהוה אל-יחזקיהו, וירפא את-העם.  {ס}  כא ויעשו בני-ישראל הנמצאים בירושלם את-חג המצות, שבעת ימים--בשמחה גדולה; ומהללים ליהוה יום ביום הלוים והכהנים, בכלי-עז--ליהוה.  {ס}  כב וידבר יחזקיהו, על-לב כל-הלוים--המשכילים שכל-טוב, ליהוה; ויאכלו את-המועד, שבעת הימים, מזבחים זבחי שלמים, ומתודים ליהוה אלהי אבותיהם.  {ס}  כג ויועצו, כל-הקהל, לעשות, שבעת ימים אחרים; ויעשו שבעת-ימים, שמחה.  כד כי חזקיהו מלך-יהודה הרים לקהל אלף פרים, ושבעת אלפים צאן,  {ס}  והשרים הרימו לקהל פרים אלף, וצאן עשרת אלפים; ויתקדשו כהנים, לרב.  כה וישמחו כל-קהל יהודה, והכהנים והלוים, וכל-הקהל, הבאים מישראל; והגרים, הבאים מארץ ישראל, והיושבים, ביהודה.  כו ותהי שמחה-גדולה, בירושלם:  כי מימי שלמה בן-דויד, מלך ישראל, לא כזאת, בירושלם.  {ס}  כז ויקמו הכהנים הלוים, ויברכו את-העם, וישמע, בקולם; ותבוא תפלתם למעון קדשו, לשמים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו