תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק יח

א ויהי ליהושפט עשר וכבוד, לרב; ויתחתן, לאחאב.  ב וירד לקץ שנים אל-אחאב, לשמרון, ויזבח-לו אחאב צאן ובקר לרב, ולעם אשר עמו; ויסיתהו, לעלות אל-רמת גלעד.  ג ויאמר אחאב מלך-ישראל, אל-יהושפט מלך יהודה, התלך עמי, רמת גלעד; ויאמר לו, כמוני כמוך וכעמך עמי--ועמך, במלחמה.  ד ויאמר יהושפט, אל-מלך ישראל:  דרש-נא כיום, את-דבר יהוה.  ה ויקבץ מלך-ישראל את-הנבאים, ארבע מאות איש, ויאמר אלהם הנלך אל-רמת גלעד למלחמה, אם-אחדל; ויאמרו עלה, ויתן האלהים ביד המלך.  ו ויאמר, יהושפט, האין פה נביא ליהוה, עוד; ונדרשה, מאתו.  ז ויאמר מלך-ישראל אל-יהושפט עוד איש-אחד לדרוש את-יהוה מאתו ואני שנאתיהו, כי-איננו מתנבא עלי לטובה כי כל-ימיו לרעה--הוא, מיכיהו בן-ימלא; ויאמר, יהושפט, אל-יאמר המלך, כן.  ח ויקרא מלך ישראל, אל-סריס אחד; ויאמר, מהר מיכהו מיכיהו בן-ימלא.  ט ומלך ישראל ויהושפט מלך-יהודה יושבים איש על-כסאו מלבשים בגדים, וישבים בגרן--פתח, שער שמרון; וכל-הנביאים--מתנבאים, לפניהם.  י ויעש לו צדקיהו בן-כנענה, קרני ברזל; ויאמר כה-אמר יהוה, באלה תנגח את-ארם עד-כלותם.  יא וכל-הנבאים--נבאים כן, לאמר:  עלה רמת גלעד, והצלח, ונתן יהוה, ביד המלך.  יב והמלאך אשר-הלך לקרא למיכיהו, דבר אליו לאמר, הנה דברי הנבאים פה-אחד טוב, אל-המלך; ויהי-נא דברך כאחד מהם, ודברת טוב.  יג ויאמר, מיכיהו:  חי-יהוה--כי את-אשר-יאמר אלהי, אתו אדבר.  יד ויבא, אל-המלך, ויאמר המלך אליו מיכה הנלך אל-רמת גלעד למלחמה, אם-אחדל; ויאמר עלו והצליחו, וינתנו בידכם.  טו ויאמר אליו המלך, עד-כמה פעמים אני משביעך:  אשר לא-תדבר אלי, רק-אמת--בשם יהוה.  טז ויאמר, ראיתי את-כל-ישראל נפוצים על-ההרים--כצאן, אשר אין-להן רעה; ויאמר יהוה לא-אדנים לאלה, ישובו איש-לביתו בשלום.  יז ויאמר מלך-ישראל, אל-יהושפט:  הלא אמרתי אליך, לא-יתנבא עלי טוב כי אם-לרע.  {ס}  יח ויאמר, לכן שמעו דבר-יהוה:  ראיתי את-יהוה, יושב על-כסאו, וכל-צבא השמים עמדים, על-ימינו ושמאלו.  יט ויאמר יהוה, מי יפתה את-אחאב מלך-ישראל, ויעל, ויפל ברמות גלעד; ויאמר--זה אמר ככה, וזה אמר ככה.  כ ויצא הרוח, ויעמד לפני יהוה, ויאמר, אני אפתנו:  ויאמר יהוה אליו, במה.  כא ויאמר, אצא והייתי לרוח שקר, בפי, כל-נביאיו; ויאמר, תפתה וגם-תוכל--צא, ועשה-כן.  כב ועתה, הנה נתן יהוה רוח שקר, בפי, נביאיך אלה; ויהוה, דבר עליך רעה.  {ס}  כג ויגש צדקיהו בן-כנענה, ויך את-מיכיהו על-הלחי; ויאמר, אי זה הדרך עבר רוח-יהוה מאתי--לדבר אתך.  כד ויאמר מיכיהו, הנך ראה ביום ההוא, אשר תבוא חדר בחדר, להחבא.  כה ויאמר, מלך ישראל, קחו את-מיכיהו, והשיבהו אל-אמון שר-העיר--ואל-יואש, בן-המלך.  כו ואמרתם, כה אמר המלך, שימו זה, בית הכלא; והאכלהו לחם לחץ, ומים לחץ, עד, שובי בשלום.  כז ויאמר מיכיהו--אם-שוב תשוב בשלום, לא-דבר יהוה בי; ויאמר, שמעו עמים כלם.  כח ויעל מלך-ישראל ויהושפט מלך-יהודה, אל-רמת גלעד.  כט ויאמר מלך ישראל אל-יהושפט, התחפש ובוא במלחמה, ואתה, לבש בגדיך; ויתחפש מלך ישראל, ויבאו במלחמה.  ל ומלך ארם צוה את-שרי הרכב אשר-לו, לאמר, לא תלחמו, את-הקטן את-הגדול:  כי אם-את-מלך ישראל, לבדו.  לא ויהי כראות שרי הרכב את-יהושפט, והמה אמרו מלך ישראל הוא, ויסבו עליו, להלחם; ויזעק יהושפט ויהוה עזרו, ויסיתם אלהים ממנו.  לב ויהי, כראות שרי הרכב, כי לא-היה, מלך ישראל--וישובו, מאחריו.  לג ואיש, משך בקשת לתמו, ויך את-מלך ישראל, בין הדבקים ובין השרין; ויאמר לרכב, הפך ידיך ידך והוצאתני מן-המחנה--כי החליתי.  לד ותעל המלחמה, ביום ההוא, ומלך ישראל היה מעמיד במרכבה נכח ארם, עד-הערב; וימת, לעת בוא השמש.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו