תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק כט

א יחזקיהו מלך, בן-עשרים וחמש שנה, ועשרים ותשע שנה, מלך בירושלם; ושם אמו, אביה בת-זכריהו.  ב ויעש הישר, בעיני יהוה:  ככל אשר-עשה, דויד אביו.  ג הוא בשנה הראשונה למלכו בחדש הראשון, פתח את-דלתות בית-יהוה--ויחזקם.  ד ויבא את-הכהנים, ואת-הלוים; ויאספם, לרחוב המזרח.  ה ויאמר להם, שמעוני הלוים:  עתה התקדשו, וקדשו את-בית יהוה אלהי אבתיכם, והוציאו את-הנדה, מן-הקדש.  ו כי-מעלו אבתינו, ועשו הרע בעיני יהוה-אלהינו--ויעזבהו; ויסבו פניהם ממשכן יהוה, ויתנו-ערף.  ז גם סגרו דלתות האולם, ויכבו את-הנרות, וקטרת, לא הקטירו; ועלה לא-העלו בקדש, לאלהי ישראל.  ח ויהי קצף יהוה, על-יהודה וירושלם; ויתנם לזועה לזעוה לשמה ולשרקה, כאשר אתם ראים בעיניכם.  ט והנה נפלו אבותינו, בחרב; ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי, על-זאת.  י עתה, עם-לבבי, לכרות ברית, ליהוה אלהי ישראל; וישב ממנו, חרון אפו.  יא בני, עתה אל-תשלו:  כי-בכם בחר יהוה, לעמד לפניו לשרתו, ולהיות לו, משרתים ומקטרים.  {פ}

יב ויקמו הלוים מחת בן-עמשי ויואל בן-עזריהו, מן-בני הקהתי, ומן-בני מררי, קיש בן-עבדי ועזריהו בן-יהללאל;  {ס}  ומן-הגרשני--יואח בן-זמה, ועדן בן-יואח.  יג ומן-בני, אליצפן, שמרי, ויעואל ויעיאל; ומן-בני אסף, זכריהו ומתניהו.  {ס}  יד ומן-בני הימן, יחואל יחיאל ושמעי;  {ס}  ומן-בני ידותון, שמעיה ועזיאל.  טו ויאספו את-אחיהם ויתקדשו, ויבאו כמצות-המלך בדברי יהוה, לטהר, בית יהוה.  טז ויבאו הכהנים לפנימה בית-יהוה, לטהר, ויוציאו את כל-הטמאה אשר מצאו בהיכל יהוה, לחצר בית יהוה; ויקבלו, הלוים, להוציא לנחל-קדרון, חוצה.  יז ויחלו באחד לחדש הראשון, לקדש, וביום שמונה לחדש באו לאולם יהוה, ויקדשו את-בית-יהוה לימים שמונה; וביום ששה עשר לחדש הראשון, כלו.  {ס}  יח ויבואו פנימה, אל-חזקיהו המלך, ויאמרו, טהרנו את-כל-בית יהוה:  את-מזבח העולה ואת-כל-כליו, ואת-שלחן המערכת ואת-כל-כליו.  יט ואת כל-הכלים, אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו--הכנו והקדשנו; והנם, לפני מזבח יהוה.  {ס}  כ וישכם, יחזקיהו המלך, ויאסף, את שרי העיר; ויעל, בית יהוה.  כא ויביאו פרים-שבעה ואילים שבעה וכבשים שבעה, וצפירי עזים שבעה לחטאת, על-הממלכה ועל-המקדש, ועל-יהודה; ויאמר, לבני אהרן הכהנים, להעלות, על-מזבח יהוה.  כב וישחטו, הבקר, ויקבלו הכהנים את-הדם, ויזרקו המזבחה; וישחטו האלים, ויזרקו הדם המזבחה, וישחטו הכבשים, ויזרקו הדם המזבחה.  כג ויגישו את-שעירי החטאת, לפני המלך והקהל; ויסמכו ידיהם, עליהם.  כד וישחטום, הכהנים, ויחטאו את-דמם המזבחה, לכפר על-כל-ישראל:  כי לכל-ישראל אמר המלך, העולה והחטאת.  כה ויעמד את-הלוים בית יהוה, במצלתים בנבלים ובכנרות, במצות דויד וגד חזה-המלך, ונתן הנביא:  כי ביד-יהוה המצוה, ביד-נביאיו.  כו ויעמדו הלוים בכלי דויד, והכהנים בחצצרות.  {פ}

כז ויאמר, חזקיהו, להעלות העלה, להמזבח; ובעת החל העולה, החל שיר-יהוה והחצצרות, ועל-ידי, כלי דויד מלך-ישראל.  כח וכל-הקהל, משתחוים, והשיר משורר, והחצצרות מחצצרים מחצרים:  הכל, עד לכלות העלה.  כט וככלות, להעלות:  כרעו, המלך וכל-הנמצאים אתו--וישתחוו.  ל ויאמר יחזקיהו המלך והשרים, ללוים, להלל ליהוה, בדברי דויד ואסף החזה; ויהללו, עד-לשמחה, ויקדו, וישתחוו.  {פ}

לא ויען יחזקיהו ויאמר, עתה מלאתם ידכם ליהוה, גשו והביאו זבחים ותודות, לבית יהוה; ויביאו הקהל זבחים ותודות, וכל-נדיב לב עלות.  לב ויהי מספר העלה, אשר הביאו הקהל--בקר שבעים, אילים מאה כבשים מאתים:  לעלה ליהוה, כל-אלה.  לג והקדשים--בקר שש מאות, וצאן שלשת אלפים.  לד רק הכהנים, היו למעט, ולא יכלו, להפשיט את-כל-העלות; ויחזקום אחיהם הלוים, עד-כלות המלאכה ועד יתקדשו הכהנים--כי הלוים ישרי לבב, להתקדש מהכהנים.  לה וגם-עלה לרב בחלבי השלמים, ובנסכים--לעלה; ותכון, עבודת בית-יהוה.  לו וישמח יחזקיהו וכל-העם, על ההכין האלהים לעם:  כי בפתאם, היה הדבר.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו