תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק ט

א ומלכת-שבא, שמעה את-שמע שלמה, ותבוא לנסות את-שלמה בחידות בירושלם בחיל כבד מאד וגמלים נשאים בשמים וזהב לרב, ואבן יקרה; ותבוא, אל-שלמה, ותדבר עמו, את כל-אשר היה עם-לבבה.  ב ויגד-לה שלמה, את-כל-דבריה; ולא-נעלם דבר משלמה, אשר לא הגיד לה.  ג ותרא, מלכת-שבא, את, חכמת שלמה--והבית, אשר בנה.  ד ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבושיהם, ומשקיו ומלבושיהם, ועליתו, אשר יעלה בית יהוה; ולא-היה עוד בה, רוח.  ה ותאמר, אל-המלך, אמת הדבר, אשר שמעתי בארצי--על-דבריך, ועל-חכמתך.  ו ולא-האמנתי לדבריהם, עד אשר-באתי ותראינה עיני, והנה לא הגד-לי, חצי מרבית חכמתך:  יספת, על-השמועה אשר שמעתי.  ז אשרי אנשיך, ואשרי עבדיך אלה--העמדים לפניך תמיד, ושמעים את-חכמתך.  ח יהי יהוה אלהיך, ברוך, אשר חפץ בך לתתך על-כסאו למלך, ליהוה אלהיך:  באהבת אלהיך את-ישראל, להעמידו לעולם, ויתנך עליהם למלך, לעשות משפט וצדקה.  ט ותתן למלך מאה ועשרים ככר זהב, ובשמים לרב מאד--ואבן יקרה; ולא היה כבשם ההוא, אשר-נתנה מלכת-שבא למלך שלמה.  י וגם-עבדי חירם חורם ועבדי שלמה, אשר-הביאו זהב מאופיר--הביאו עצי אלגומים, ואבן יקרה.  יא ויעש המלך את-עצי האלגומים מסלות לבית-יהוה, ולבית המלך, וכנרות ונבלים, לשרים; ולא-נראו כהם לפנים, בארץ יהודה.  יב והמלך שלמה נתן למלכת-שבא, את-כל-חפצה אשר שאלה, מלבד, אשר-הביאה אל-המלך; ותהפך ותלך לארצה, היא ועבדיה.  {פ}

יג ויהי משקל הזהב, אשר-בא לשלמה בשנה אחת--שש מאות וששים ושש, ככרי זהב.  יד לבד מאנשי התרים והסחרים, מביאים; וכל-מלכי ערב ופחות הארץ, מביאים זהב וכסף לשלמה.  טו ויעש המלך שלמה מאתים צנה, זהב שחוט:  שש מאות זהב שחוט, יעלה על-הצנה האחת.  טז ושלש-מאות מגנים, זהב שחוט--שלש מאות זהב, יעלה על-המגן האחת; ויתנם המלך, בבית יער הלבנון.  יז ויעש המלך כסא-שן, גדול; ויצפהו, זהב טהור.  יח ושש מעלות לכסא וכבש בזהב לכסא, מאחזים, וידות מזה ומזה, על-מקום השבת; ושנים אריות, עמדים אצל הידות.  יט ושנים עשר אריות, עמדים שם על-שש המעלות--מזה ומזה; לא-נעשה כן, לכל-ממלכה.  כ וכל כלי משקה המלך שלמה, זהב, וכל כלי בית-יער הלבנון, זהב סגור:  אין כסף, נחשב בימי שלמה--למאומה.  כא כי-אניות למלך הלכות תרשיש, עם עבדי חורם:  אחת לשלוש שנים תבואנה אניות תרשיש, נשאות זהב וכסף, שנהבים וקופים, ותוכיים.  {פ}

כב ויגדל המלך שלמה, מכל מלכי הארץ--לעשר, וחכמה.  כג וכל מלכי הארץ, מבקשים את-פני שלמה--לשמע, את-חכמתו, אשר-נתן האלהים, בלבו.  כד והם מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות, נשק ובשמים, סוסים, ופרדים--דבר-שנה, בשנה.  {ס}  כה ויהי לשלמה ארבעת אלפים אריות סוסים, ומרכבות, ושנים-עשר אלף, פרשים; ויניחם בערי הרכב, ועם-המלך בירושלם.  כו ויהי מושל, בכל-המלכים--מן-הנהר ועד-ארץ פלשתים, ועד גבול מצרים.  כז ויתן המלך את-הכסף בירושלם, כאבנים; ואת הארזים, נתן כשקמים אשר-בשפלה--לרב.  כח ומוציאים סוסים ממצרים לשלמה, ומכל-הארצות.  כט ושאר דברי שלמה, הראשנים והאחרונים--הלא-הם כתובים, על-דברי נתן הנביא, ועל-נבואת אחיה השילוני ובחזות יעדי יעדו החזה, על-ירבעם בן-נבט.  ל וימלך שלמה בירושלם על-כל-ישראל, ארבעים שנה.  לא וישכב שלמה, עם-אבתיו, ויקברהו, בעיר דויד אביו; וימלך רחבעם בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו