תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק טז

א בשנת שלשים ושש, למלכות אסא, עלה בעשא מלך-ישראל על-יהודה, ויבן את-הרמה--לבלתי, תת יוצא ובא, לאסא, מלך יהודה.  ב ויצא אסא כסף וזהב, מאצרות בית יהוה--ובית המלך; וישלח, אל-בן-הדד מלך ארם, היושב בדרמשק, לאמר.  ג ברית ביני ובינך, ובין אבי ובין אביך:  הנה שלחתי לך, כסף וזהב--לך הפר בריתך את-בעשא מלך ישראל, ויעלה מעלי.  ד וישמע בן-הדד אל-המלך אסא, וישלח את-שרי החילים אשר-לו אל-ערי ישראל, ויכו את-עיון ואת-דן, ואת אבל מים; ואת כל-מסכנות, ערי נפתלי.  ה ויהי, כשמע בעשא, ויחדל, מבנות את-הרמה; וישבת, את-מלאכתו.  {ס}  ו ואסא המלך, לקח את-כל-יהודה, וישאו את-אבני הרמה ואת-עציה, אשר בנה בעשא; ויבן בהם, את-גבע ואת-המצפה.  {ס}  ז ובעת ההיא, בא חנני הראה, אל-אסא, מלך יהודה; ויאמר אליו, בהשענך על-מלך ארם ולא נשענת על-יהוה אלהיך, על-כן נמלט חיל מלך-ארם, מידך.  ח הלא הכושים והלובים, היו לחיל לרב לרכב ולפרשים--להרבה מאד; ובהשענך על-יהוה, נתנם בידך.  ט כי יהוה, עיניו משטטות בכל-הארץ להתחזק עם-לבבם שלם אליו--נסכלת על-זאת:  כי מעתה, יש עמך מלחמות.  י ויכעס אסא אל-הראה, ויתנהו בית המהפכת--כי-בזעף עמו, על-זאת; וירצץ אסא מן-העם, בעת ההיא.  יא והנה דברי אסא, הראשונים והאחרונים--הנם כתובים על-ספר המלכים, ליהודה וישראל.  יב ויחלא אסא בשנת שלושים ותשע למלכותו ברגליו, עד-למעלה חליו; וגם-בחליו לא-דרש את-יהוה, כי ברפאים.  יג וישכב אסא, עם-אבתיו; וימת, בשנת ארבעים ואחת למלכו.  יד ויקברהו בקברתיו, אשר כרה-לו בעיר דויד, וישכיבהו במשכב אשר מלא בשמים וזנים, מרקחים במרקחת מעשה; וישרפו-לו שרפה, גדולה עד-למאד.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו