תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק לה

א ויעש יאשיהו בירושלם פסח, ליהוה; וישחטו הפסח, בארבעה עשר לחדש הראשון.  ב ויעמד הכהנים, על-משמרותם; ויחזקם, לעבודת בית יהוה.  {ס}  ג ויאמר ללוים המבונים המבינים לכל-ישראל הקדושים ליהוה, תנו את-ארון-הקדש בבית אשר בנה שלמה בן-דויד מלך ישראל--אין-לכם משא, בכתף; עתה, עבדו את-יהוה אלהיכם, ואת, עמו ישראל.  ד והכונו והכינו לבית-אבותיכם, כמחלקותיכם--בכתב, דויד מלך ישראל, ובמכתב, שלמה בנו.  ה ועמדו בקדש, לפלוגת בית האבות, לאחיכם, בני העם--וחלקת בית-אב, ללוים.  ו ושחטו, הפסח; והתקדשו והכינו לאחיכם, לעשות כדבר-יהוה ביד-משה.  {פ}

ז וירם יאשיהו לבני העם צאן כבשים ובני-עזים, הכל לפסחים, לכל-הנמצא למספר שלשים אלף, ובקר שלשת אלפים:  אלה, מרכוש המלך.  {ס}  ח ושריו לנדבה לעם, לכהנים וללוים--הרימו:  חלקיה וזכריהו ויחיאל, נגידי בית האלהים, לכהנים נתנו לפסחים אלפים ושש מאות, ובקר שלש מאות.  ט וכונניהו וכנניהו ושמעיהו ונתנאל אחיו, וחשביהו ויעיאל ויוזבד--שרי הלוים:  הרימו ללוים לפסחים חמשת אלפים, ובקר חמש מאות.  י ותכון, העבודה; ויעמדו הכהנים על-עמדם והלוים על-מחלקותם, כמצות המלך.  יא וישחטו, הפסח; ויזרקו הכהנים מידם, והלוים מפשיטים.  יב ויסירו העלה לתתם למפלגות לבית-אבות, לבני העם, להקריב ליהוה, ככתוב בספר משה; וכן, לבקר.  יג ויבשלו הפסח באש, כמשפט; והקדשים בשלו, בסירות ובדודים ובצלחות, ויריצו, לכל-בני העם.  יד ואחר, הכינו להם ולכהנים--כי הכהנים בני אהרן, בהעלות העולה והחלבים עד-לילה; והלוים הכינו להם, ולכהנים בני אהרן.  טו והמשררים בני-אסף על-מעמדם, כמצות דויד ואסף והימן וידתון חוזה המלך, והשערים, לשער ושער:  אין להם, לסור מעל עבדתם--כי-אחיהם הלוים, הכינו להם.  טז ותכון כל-עבודת יהוה ביום ההוא, לעשות הפסח, והעלות עלות, על מזבח יהוה--כמצות, המלך יאשיהו.  יז ויעשו בני-ישראל הנמצאים את-הפסח, בעת ההיא, ואת-חג המצות, שבעת ימים.  יח ולא-נעשה פסח כמהו בישראל, מימי שמואל הנביא; וכל-מלכי ישראל לא-עשו כפסח אשר-עשה יאשיהו והכהנים והלוים וכל-יהודה, וישראל הנמצא, ויושבי, ירושלם.  {ס}  יט בשמונה עשרה שנה, למלכות יאשיהו--נעשה, הפסח הזה.  כ אחרי כל-זאת, אשר הכין יאשיהו את-הבית, עלה נכו מלך-מצרים להלחם בכרכמיש, על-פרת; ויצא לקראתו, יאשיהו.  כא וישלח אליו מלאכים לאמר מה-לי ולך מלך יהודה, לא-עליך אתה היום כי אל-בית מלחמתי, ואלהים, אמר לבהלני:  חדל-לך מאלהים אשר-עמי, ואל-ישחיתך.  כב ולא-הסב יאשיהו פניו ממנו, כי להלחם-בו התחפש, ולא שמע אל-דברי נכו, מפי אלהים; ויבא, להלחם בבקעת מגדו.  כג וירו, הירים, למלך, יאשיהו; ויאמר המלך לעבדיו העבירוני, כי החליתי מאד.  כד ויעבירהו עבדיו מן-המרכבה, וירכיבהו על רכב המשנה אשר-לו, ויוליכהו ירושלם, וימת ויקבר בקברות אבתיו; וכל-יהודה, וירושלם, מתאבלים, על-יאשיהו.  {פ}

כה ויקונן ירמיהו, על-יאשיהו, ויאמרו כל-השרים והשרות בקינותיהם על-יאשיהו עד-היום, ויתנום לחק על-ישראל; והנם כתובים, על-הקינות.  כו ויתר דברי יאשיהו, וחסדיו--ככתוב, בתורת יהוה.  כז ודבריו, הראשנים והאחרנים--הנם כתובים, על-ספר מלכי-ישראל ויהודה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו