תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק כד

א בן-שבע שנים, יאש במלכו, וארבעים שנה, מלך בירושלם; ושם אמו, צביה מבאר שבע.  ב ויעש יואש הישר, בעיני יהוה, כל-ימי, יהוידע הכהן.  {ס}  ג וישא-לו יהוידע, נשים שתים; ויולד, בנים ובנות.  ד ויהי, אחרי-כן; היה עם-לב יואש, לחדש את-בית יהוה.  ה ויקבץ, את-הכהנים והלוים, ויאמר להם צאו לערי יהודה וקבצו מכל-ישראל כסף לחזק את-בית אלהיכם מדי שנה בשנה, ואתם תמהרו לדבר; ולא מהרו, הלוים.  ו ויקרא המלך, ליהוידע הראש, ויאמר לו מדוע לא-דרשת על-הלוים, להביא מיהודה ומירושלם את-משאת משה עבד-יהוה והקהל לישראל--לאהל, העדות.  ז כי עתליהו המרשעת, בניה פרצו את-בית האלהים; וגם כל-קדשי בית-יהוה, עשו לבעלים.  ח ויאמר המלך, ויעשו ארון אחד; ויתנהו בשער בית-יהוה, חוצה.  ט ויתנו-קול ביהודה ובירושלם, להביא ליהוה משאת משה עבד-האלהים על-ישראל--במדבר.  י וישמחו כל-השרים, וכל-העם; ויביאו וישליכו לארון, עד-לכלה.  יא ויהי בעת יביא את-הארון אל-פקדת המלך, ביד הלוים, וכראותם כי-רב הכסף ובא סופר המלך ופקיד כהן הראש, ויערו את-הארון וישאהו וישיבהו אל-מקמו; כה עשו ליום ביום, ויאספו-כסף לרב.  יב ויתנהו המלך ויהוידע, אל-עושה מלאכת עבודת בית-יהוה, ויהיו שכרים חצבים וחרשים, לחדש בית יהוה; וגם לחרשי ברזל ונחשת, לחזק את-בית יהוה.  יג ויעשו עשי המלאכה, ותעל ארוכה למלאכה בידם; ויעמידו את-בית האלהים, על-מתכנתו--ויאמצהו.  יד וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע את-שאר הכסף, ויעשהו כלים לבית-יהוה כלי שרת, והעלות וכפות, וכלי זהב וכסף; ויהיו מעלים עלות בבית-יהוה, תמיד, כל, ימי יהוידע.  {פ}

טו ויזקן יהוידע וישבע ימים, וימת--בן-מאה ושלשים שנה, במותו.  טז ויקברהו בעיר-דויד, עם-המלכים:  כי-עשה טובה בישראל, ועם האלהים וביתו.  {פ}

יז ואחרי מות, יהוידע, באו שרי יהודה, וישתחוו למלך; אז שמע המלך, אליהם.  יח ויעזבו, את-בית יהוה אלהי אבותיהם, ויעבדו את-האשרים, ואת-העצבים; ויהי-קצף, על-יהודה וירושלם, באשמתם, זאת.  יט וישלח בהם נבאים, להשיבם אל-יהוה; ויעידו בם, ולא האזינו.  {ס}  כ ורוח אלהים, לבשה את-זכריה בן-יהוידע הכהן, ויעמד, מעל לעם; ויאמר להם כה אמר האלהים, למה אתם עברים את-מצות יהוה ולא תצליחו--כי-עזבתם את-יהוה, ויעזב אתכם.  כא ויקשרו עליו, וירגמהו אבן במצות המלך, בחצר, בית יהוה.  כב ולא-זכר יואש המלך, החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו, ויהרג, את-בנו; וכמותו אמר, ירא יהוה וידרש.  {פ}

כג ויהי לתקופת השנה, עלה עליו חיל ארם, ויבאו אל-יהודה וירושלם, וישחיתו את-כל-שרי העם מעם; וכל-שללם שלחו, למלך דרמשק.  כד כי במצער אנשים באו חיל ארם, ויהוה נתן בידם חיל לרב מאד--כי עזבו, את-יהוה אלהי אבותיהם; ואת-יואש, עשו שפטים.  כה ובלכתם ממנו, כי-עזבו אתו במחליים רבים, התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן, ויהרגהו על-מטתו וימת; ויקברהו בעיר דויד, ולא קברהו בקברות המלכים.  כו ואלה, המתקשרים עליו:  זבד, בן-שמעת העמונית, ויהוזבד, בן-שמרית המואבית.  כז ובניו ורב ירב המשא עליו, ויסוד בית האלהים--הנם כתובים, על-מדרש ספר המלכים; וימלך אמציהו בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו