תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק כא

א וישכב יהושפט עם-אבתיו, ויקבר עם-אבתיו בעיר דויד; וימלך יהורם בנו, תחתיו.  ב ולו-אחים בני יהושפט, עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריהו, ומיכאל, ושפטיהו:  כל-אלה, בני יהושפט מלך-ישראל.  ג ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב, ולמגדנות, עם-ערי מצרות, ביהודה; ואת-הממלכה נתן ליהורם, כי-הוא הבכור.  {פ}

ד ויקם יהורם על-ממלכת אביו, ויתחזק, ויהרג את-כל-אחיו, בחרב; וגם, משרי ישראל.  ה בן-שלשים ושתים שנה, יהורם במלכו; ושמונה שנים, מלך בירושלם.  ו וילך בדרך מלכי ישראל, כאשר עשו בית אחאב--כי בת-אחאב, היתה לו אשה; ויעש הרע, בעיני יהוה.  ז ולא-אבה יהוה, להשחית את-בית דויד--למען הברית, אשר כרת לדויד; וכאשר אמר, לתת לו ניר ולבניו--כל-הימים.  ח בימיו פשע אדום, מתחת יד-יהודה; וימליכו עליהם, מלך.  ט ויעבר יהורם עם-שריו, וכל-הרכב עמו; ויהי, קם לילה, ויך את-אדום הסובב אליו, ואת שרי הרכב.  י ויפשע אדום מתחת יד-יהודה, עד היום הזה--אז תפשע לבנה בעת ההיא, מתחת ידו:  כי עזב, את-יהוה אלהי אבתיו.  יא גם-הוא עשה-במות, בהרי יהודה; ויזן את-ישבי ירושלם, וידח את-יהודה.  {פ}

יב ויבא אליו מכתב, מאליהו הנביא לאמר:  כה אמר יהוה, אלהי דויד אביך--תחת אשר לא-הלכת בדרכי יהושפט אביך, ובדרכי אסא מלך-יהודה.  יג ותלך, בדרך מלכי ישראל, ותזנה את-יהודה ואת-ישבי ירושלם, כהזנות בית אחאב; וגם את-אחיך בית-אביך הטובים ממך, הרגת.  יד הנה יהוה, נגף מגפה גדולה--בעמך; ובבניך ובנשיך, ובכל-רכושך.  טו ואתה בחליים רבים, במחלה מעיך, עד-יצאו מעיך מן-החלי, ימים על-ימים.  טז ויער יהוה על-יהורם, את רוח הפלשתים והערבים, אשר, על-יד כושים.  יז ויעלו ביהודה, ויבקעוה, וישבו את כל-הרכוש הנמצא לבית-המלך, וגם-בניו ונשיו; ולא נשאר-לו בן, כי אם-יהואחז קטן בניו.  יח ואחרי, כל-זאת--נגפו יהוה במעיו לחלי, לאין מרפא.  יט ויהי לימים מימים וכעת צאת הקץ לימים שנים, יצאו מעיו עם-חליו, וימת, בתחלאים רעים; ולא-עשו לו עמו שרפה, כשרפת אבתיו.  כ בן-שלשים ושתים, היה במלכו, ושמונה שנים, מלך בירושלם; וילך, בלא חמדה, ויקברהו בעיר דויד, ולא בקברות המלכים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו