תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק כט

א ויאמר דויד המלך לכל-הקהל, שלמה בני אחד בחר-בו אלהים נער ורך; והמלאכה גדולה--כי לא לאדם הבירה, כי ליהוה אלהים.  ב וככל-כחי הכינותי לבית-אלהי, הזהב לזהב והכסף לכסף והנחשת לנחשת הברזל לברזל, והעצים, לעצים; אבני-שהם ומלואים אבני-פוך ורקמה, וכל אבן יקרה ואבני-שיש--לרב.  ג ועוד, ברצותי בבית אלהי, יש-לי סגלה, זהב וכסף:  נתתי לבית-אלהי למעלה, מכל-הכינותי לבית הקדש.  ד שלשת אלפים ככרי זהב, מזהב אופיר; ושבעת אלפים ככר-כסף מזקק, לטוח קירות הבתים.  ה לזהב לזהב ולכסף לכסף, ולכל-מלאכה ביד חרשים; ומי מתנדב, למלאות ידו היום ליהוה.  ו ויתנדבו שרי האבות ושרי שבטי ישראל, ושרי האלפים והמאות, ולשרי, מלאכת המלך.  ז ויתנו לעבודת בית-האלהים, זהב ככרים חמשת-אלפים ואדרכנים רבו, וכסף ככרים עשרת אלפים, ונחשת רבו ושמונת אלפים ככרים; וברזל, מאה-אלף ככרים.  ח והנמצא אתו אבנים, נתנו לאוצר בית-יהוה--על יד-יחיאל, הגרשני.  ט וישמחו העם, על-התנדבם, כי בלב שלם, התנדבו ליהוה; וגם דויד המלך, שמח שמחה גדולה.  {פ}

י ויברך דויד את-יהוה, לעיני כל-הקהל; ויאמר דויד, ברוך אתה יהוה אלהי ישראל אבינו, מעולם, ועד-עולם.  יא לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת, והנצח וההוד, כי-כל, בשמים ובארץ:  לך יהוה הממלכה, והמתנשא לכל לראש.  יב והעשר והכבוד, מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כח וגבורה; ובידך, לגדל ולחזק לכל.  יג ועתה אלהינו, מודים אנחנו לך; ומהללים, לשם תפארתך.  יד וכי מי אני, ומי עמי, כי-נעצר כח, להתנדב כזאת:  כי-ממך הכל, ומידך נתנו לך.  טו כי-גרים אנחנו לפניך ותושבים, ככל-אבתינו:  כצל ימינו על-הארץ, ואין מקוה.  טז יהוה אלהינו--כל ההמון הזה אשר הכיננו, לבנות-לך בית לשם קדשך:  מידך היא הוא, ולך הכל.  יז וידעתי אלהי--כי אתה בחן לבב, ומישרים תרצה; אני, בישר לבבי התנדבתי כל-אלה, ועתה עמך הנמצאו-פה, ראיתי בשמחה להתנדב-לך.  יח יהוה, אלהי אברהם יצחק וישראל אבתינו, שמרה-זאת לעולם, ליצר מחשבות לבב עמך; והכן לבבם, אליך.  יט ולשלמה בני, תן לבב שלם, לשמור מצותיך, עדותיך וחקיך; ולעשות הכל, ולבנות הבירה אשר-הכינותי.  {פ}

כ ויאמר דויד לכל-הקהל, ברכו-נא את-יהוה אלהיכם; ויברכו כל-הקהל, ליהוה אלהי אבתיהם, ויקדו וישתחוו ליהוה, ולמלך.  כא ויזבחו ליהוה זבחים ויעלו עלות ליהוה, למחרת היום ההוא--פרים אלף אלים אלף כבשים אלף, ונסכיהם; וזבחים לרב, לכל-ישראל.  כב ויאכלו וישתו לפני יהוה, ביום ההוא--בשמחה גדולה; וימליכו שנית לשלמה בן-דויד, וימשחו ליהוה לנגיד ולצדוק לכהן.  כג וישב שלמה על-כסא יהוה למלך, תחת-דויד אביו--ויצלח; וישמעו אליו, כל-ישראל.  כד וכל-השרים, והגברים, וגם, כל-בני המלך דויד--נתנו יד, תחת שלמה המלך.  כה ויגדל יהוה את-שלמה למעלה, לעיני כל-ישראל; ויתן עליו, הוד מלכות, אשר לא-היה על-כל-מלך לפניו, על-ישראל.  {פ}

כו ודויד, בן-ישי, מלך, על-כל-ישראל.  כז והימים, אשר מלך על-ישראל--ארבעים, שנה:  בחברון מלך שבע שנים, ובירושלם מלך שלשים ושלוש.  כח וימת בשיבה טובה, שבע ימים עשר וכבוד; וימלך שלמה בנו, תחתיו.  כט ודברי דויד המלך, הראשנים והאחרנים--הנם כתובים, על-דברי שמואל הראה, ועל-דברי נתן הנביא, ועל-דברי גד החזה.  ל עם כל-מלכותו, וגבורתו; והעתים, אשר עברו עליו ועל-ישראל, ועל, כל-ממלכות הארצות.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו