תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק כה

א בן-עשרים וחמש שנה, מלך אמציהו, ועשרים ותשע שנה, מלך בירושלם; ושם אמו, יהועדן מירושלים.  ב ויעש הישר, בעיני יהוה:  רק, לא בלבב שלם.  ג ויהי, כאשר חזקה הממלכה עליו; ויהרג, את-עבדיו, המכים, את-המלך אביו.  ד ואת-בניהם, לא המית:  כי ככתוב בתורה בספר משה אשר-צוה יהוה לאמר, לא-ימותו אבות על-בנים ובנים לא-ימותו על-אבות--כי איש בחטאו, ימותו.  ה ויקבץ אמציהו, את-יהודה, ויעמידם לבית-אבות לשרי האלפים ולשרי המאות, לכל-יהודה ובנימן; ויפקדם, למבן עשרים שנה ומעלה, וימצאם שלש-מאות אלף בחור יוצא צבא, אחז רמח וצנה.  ו וישכר מישראל, מאה אלף גבור חיל--במאה ככר-כסף.  ז ואיש האלהים, בא אליו לאמר, המלך, אל-יבוא עמך צבא ישראל:  כי אין יהוה עם-ישראל, כל בני אפרים.  ח כי אם-בא אתה, עשה חזק למלחמה--יכשילך האלהים לפני אויב, כי יש-כח באלהים לעזור ולהכשיל.  ט ויאמר אמציהו, לאיש האלהים, ומה-לעשות למאת הככר, אשר נתתי לגדוד ישראל; ויאמר, איש האלהים, יש ליהוה, לתת לך הרבה מזה.  י ויבדילם אמציהו, להגדוד אשר-בא אליו מאפרים, ללכת, למקומם; ויחר אפם מאד ביהודה, וישובו למקומם בחרי-אף.  {ס}  יא ואמציהו, התחזק, וינהג את-עמו, וילך גיא המלח; ויך את-בני-שעיר, עשרת אלפים.  יב ועשרת אלפים חיים, שבו בני יהודה, ויביאום, לראש הסלע; וישליכום מראש-הסלע, וכלם נבקעו.  יג ובני הגדוד, אשר השיב אמציהו מלכת עמו למלחמה, ויפשטו בערי יהודה, משמרון ועד-בית חורון; ויכו מהם שלשת אלפים, ויבזו בזה רבה.  {פ}

יד ויהי, אחרי בוא אמציהו מהכות את-אדומים, ויבא את-אלהי בני שעיר, ויעמידם לו לאלהים; ולפניהם ישתחוה, ולהם יקטר.  טו ויחר-אף יהוה, באמציהו; וישלח אליו, נביא, ויאמר לו למה דרשת את-אלהי העם, אשר לא-הצילו את-עמם מידך.  טז ויהי בדברו אליו, ויאמר לו הליועץ למלך נתנוך--חדל-לך, למה יכוך; ויחדל הנביא, ויאמר ידעתי כי-יעץ אלהים להשחיתך--כי-עשית זאת, ולא שמעת לעצתי.  {פ}

יז ויועץ, אמציהו מלך יהודה, וישלח אל-יואש בן-יהואחז בן-יהוא מלך ישראל, לאמר:  לך, נתראה פנים.  יח וישלח יואש מלך-ישראל, אל-אמציהו מלך-יהודה לאמר, החוח אשר בלבנון שלח אל-הארז אשר בלבנון לאמר, תנה-את-בתך לבני לאשה; ותעבר חית השדה, אשר בלבנון, ותרמס, את-החוח.  יט אמרת, הנה הכית את-אדום, ונשאך לבך, להכביד; עתה, שבה בביתך--למה תתגרה ברעה, ונפלת אתה ויהודה עמך.  כ ולא-שמע אמציהו--כי מהאלהים היא, למען תתם ביד:  כי דרשו, את אלהי אדום.  כא ויעל יואש מלך-ישראל ויתראו פנים, הוא ואמציהו מלך-יהודה, בבית שמש, אשר ליהודה.  כב וינגף יהודה, לפני ישראל; וינסו, איש לאהליו.  כג ואת אמציהו מלך-יהודה בן-יואש בן-יהואחז, תפש יואש מלך-ישראל--בבית שמש; ויביאהו, ירושלם, ויפרץ בחומת ירושלם משער אפרים עד-שער הפונה, ארבע מאות אמה.  כד וכל-הזהב והכסף ואת כל-הכלים הנמצאים בבית-האלהים עם-עבד אדום, ואת-אוצרות בית המלך, ואת, בני התערבות; וישב, שמרון.  {פ}

כה ויחי אמציהו בן-יואש, מלך יהודה, אחרי מות, יואש בן-יהואחז מלך ישראל--חמש עשרה, שנה.  כו ויתר דברי אמציהו, הראשנים והאחרונים--הלא הנם כתובים, על-ספר מלכי-יהודה וישראל.  כז ומעת, אשר-סר אמציהו מאחרי יהוה, ויקשרו עליו קשר בירושלם, וינס לכישה; וישלחו אחריו לכישה, וימיתהו שם.  כח וישאהו, על-הסוסים; ויקברו אתו עם-אבתיו, בעיר יהודה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו