תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל א פרק יט

א וידבר שאול, אל-יונתן בנו ואל-כל-עבדיו, להמית, את-דוד; ויהונתן, בן-שאול, חפץ בדוד, מאד.  ב ויגד יהונתן לדוד לאמר, מבקש שאול אבי להמיתך; ועתה השמר-נא בבקר, וישבת בסתר ונחבאת.  ג ואני אצא ועמדתי ליד-אבי, בשדה אשר אתה שם, ואני, אדבר בך אל-אבי; וראיתי מה, והגדתי לך.  {ס}

ד וידבר יהונתן בדוד טוב, אל-שאול אביו; ויאמר אליו אל-יחטא המלך בעבדו בדוד, כי לוא חטא לך, וכי מעשיו, טוב-לך מאד.  ה וישם את-נפשו בכפו ויך את-הפלשתי, ויעש יהוה תשועה גדולה לכל-ישראל--ראית, ותשמח; ולמה תחטא בדם נקי, להמית את-דוד חנם.  ו וישמע שאול, בקול יהונתן; וישבע שאול, חי-יהוה אם-יומת.  ז ויקרא יהונתן, לדוד, ויגד-לו יהונתן, את כל-הדברים האלה; ויבא יהונתן את-דוד אל-שאול, ויהי לפניו כאתמול שלשום.  {ס}

ח ותוסף המלחמה, להיות; ויצא דוד וילחם בפלשתים, ויך בהם מכה גדולה, וינסו, מפניו.  ט ותהי רוח יהוה רעה, אל-שאול, והוא בביתו ישב, וחניתו בידו; ודוד, מנגן ביד.  י ויבקש שאול להכות בחנית, בדוד ובקיר, ויפטר מפני שאול, ויך את-החנית בקיר; ודוד נס וימלט, בלילה הוא.  {פ}

יא וישלח שאול מלאכים אל-בית דוד, לשמרו, ולהמיתו, בבקר; ותגד לדוד, מיכל אשתו לאמר, אם-אינך ממלט את-נפשך הלילה, מחר אתה מומת.  יב ותרד מיכל את-דוד, בעד החלון; וילך ויברח, וימלט.  יג ותקח מיכל את-התרפים, ותשם אל-המטה, ואת כביר העזים, שמה מראשתיו; ותכס, בבגד.  {ס}

יד וישלח שאול מלאכים, לקחת את-דוד; ותאמר, חלה הוא.  {ס}

טו וישלח שאול את-המלאכים, לראות את-דוד לאמר:  העלו אתו במטה אלי, להמתו.  טז ויבאו, המלאכים, והנה התרפים, אל-המטה; וכביר העזים, מראשתיו.  {ס}

יז ויאמר שאול אל-מיכל, למה ככה רמיתני, ותשלחי את-איבי, וימלט; ותאמר מיכל אל-שאול, הוא-אמר אלי שלחני למה אמיתך.  יח ודוד ברח וימלט, ויבא אל-שמואל הרמתה, ויגד-לו, את כל-אשר עשה-לו שאול; וילך הוא ושמואל, וישבו בנוית בניות יט ויגד לשאול, לאמר:  הנה דוד, בנוית בניות ברמה.  כ וישלח שאול מלאכים, לקחת את-דוד, וירא את-להקת הנביאים נבאים, ושמואל עמד נצב עליהם; ותהי על-מלאכי שאול, רוח אלהים, ויתנבאו, גם-המה.  כא ויגדו לשאול, וישלח מלאכים אחרים, ויתנבאו, גם-המה;  {ס}  ויסף שאול, וישלח מלאכים שלשים, ויתנבאו, גם-המה.  כב וילך גם-הוא הרמתה, ויבא עד-בור הגדול אשר בשכו, וישאל ויאמר, איפה שמואל ודוד; ויאמר, הנה בנוית בניות ברמה.  כג וילך שם, אל-נוית ניות ברמה; ותהי עליו גם-הוא רוח אלהים, וילך הלוך ויתנבא, עד-באו, בנוית בניות ברמה.  כד ויפשט גם-הוא בגדיו, ויתנבא גם-הוא לפני שמואל, ויפל ערם, כל-היום ההוא וכל-הלילה; על-כן, יאמרו--הגם שאול, בנביאם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד