תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל ב פרק כב

א וידבר דוד ליהוה, את-דברי השירה הזאת,  {ס}  ביום הציל יהוה אתו  {ר}
מכף כל-איביו, ומכף שאול.  {ס}  ב ויאמר:  יהוה סלעי ומצדתי,  {ר}
ומפלטי-לי.  ג אלהי צורי, אחסה-בו;  {ס}  מגני וקרן ישעי,  {ר}
משגבי ומנוסי,  {ס}  משעי, מחמס תשעני.  {ר}
ד מהלל, אקרא יהוה;  {ס}  ומאיבי, אושע.  {ר}
ה כי אפפני, משברי-מות;  {ס}  נחלי בליעל, יבעתני.  {ר}
ו חבלי שאול, סבני;  {ס}  קדמני, מקשי-מות.  {ר}
ז בצר-לי אקרא יהוה, ואל-אלהי אקרא;  {ס}  וישמע מהיכלו קולי, ושועתי באזניו.  {ר}
ח ותגעש ויתגעש ותרעש הארץ,  {ס}  מוסדות השמים ירגזו; ויתגעשו, כי-חרה לו.  {ר}
ט עלה עשן באפו, ואש מפיו תאכל;  {ס}  גחלים, בערו ממנו.  {ר}
י ויט שמים, וירד;  {ס}  וערפל, תחת רגליו.  {ר}
יא וירכב על-כרוב, ויעף;  {ס}  וירא, על-כנפי-רוח.  {ר}
יב וישת חשך סביבתיו, סכות;  {ס}  חשרת-מים, עבי שחקים.  {ר}
יג מנגה, נגדו; בערו, גחלי-אש.  {ס}  יד ירעם מן-שמים, יהוה;  {ר}
ועליון, יתן קולו.  {ס}  טו וישלח חצים, ויפיצם; ברק, ויהמם ויהם.  {ר}
טז ויראו אפקי ים, יגלו מסדות תבל;  {ס}  בגערת יהוה, מנשמת רוח אפו.  {ר}
יז ישלח ממרום, יקחני;  {ס}  ימשני, ממים רבים.  {ר}
יח יצילני, מאיבי עז;  {ס}  משנאי, כי אמצו ממני.  {ר}
יט יקדמני, ביום אידי; ויהי יהוה משען, לי.  {ס}  כ ויצא למרחב, אתי;  {ר}
יחלצני, כי-חפץ בי.  {ס}  כא יגמלני יהוה, כצדקתי;  {ר}
כבר ידי, ישיב לי.  {ס}  כב כי שמרתי, דרכי יהוה;  {ר}
ולא רשעתי, מאלהי.  {ס}  כג כי כל-משפטו, לנגדי; וחקתיו, לא-אסור ממנה.  {ר}
כד ואהיה תמים, לו;  {ס}  ואשתמרה, מעוני.  {ר}
כה וישב יהוה לי, כצדקתי;  {ס}  כברי, לנגד עיניו.  {ר}
כו עם-חסיד, תתחסד;  {ס}  עם-גבור תמים, תתמם.  {ר}
כז עם-נבר, תתבר;  {ס}  ועם-עקש, תתפל.  {ר}
כח ואת-עם עני, תושיע;  {ס}  ועיניך על-רמים, תשפיל.  {ר}
כט כי-אתה נירי, יהוה;  {ס}  ויהוה, יגיה חשכי.  {ר}
ל כי בכה, ארוץ גדוד;  {ס}  באלהי, אדלג-שור.  {ר}
לא האל, תמים דרכו; אמרת יהוה, צרופה--  {ס}  מגן הוא, לכל החסים בו.  {ר}
לב כי מי-אל, מבלעדי יהוה;  {ס}  ומי צור, מבלעדי אלהינו.  {ר}
לג האל מעוזי, חיל;  {ס}  ויתר תמים, דרכו דרכי.  {ר}
לד משוה רגליו רגלי, כאילות;  {ס}  ועל במתי, יעמדני.  {ר}
לה מלמד ידי, למלחמה;  {ס}  ונחת קשת-נחושה, זרעתי.  {ר}
לו ותתן-לי, מגן ישעך; וענתך, תרבני.  {ס}  לז תרחיב צעדי, תחתני; ולא מעדו, קרסלי.  {ר}
לח ארדפה איבי, ואשמידם;  {ס}  ולא אשוב, עד-כלותם.  {ר}
לט ואכלם ואמחצם, ולא יקומון;  {ס}  ויפלו, תחת רגלי.  {ר}
מ ותזרני חיל, למלחמה;  {ס}  תכריע קמי, תחתני.  {ר}
מא ואיבי, תתה לי ערף; משנאי, ואצמיתם.  {ס}  מב ישעו, ואין משיע; אל-יהוה, ולא ענם.  {ר}
מג ואשחקם, כעפר-ארץ;  {ס}  כטיט-חוצות אדקם, ארקעם.  {ר}
מד ותפלטני, מריבי עמי; תשמרני לראש גוים,  {ס}  עם לא-ידעתי יעבדני.  {ר}
מה בני נכר, יתכחשו-לי; לשמוע אזן, ישמעו לי.  {ס}  מו בני נכר, יבלו; ויחגרו, ממסגרותם.  {ר}
מז חי-יהוה, וברוך צורי;  {ס}  וירם, אלהי צור ישעי.  {ר}
מח האל, הנתן נקמת לי;  {ס}  ומריד עמים, תחתני.  {ר}
מט ומוציאי, מאיבי; ומקמי, תרוממני,  {ס}  מאיש חמסים, תצילני.  {ר}
נ על-כן אודך יהוה, בגוים;  {ס}  ולשמך, אזמר.  {ר}
נא מגדיל מגדול, ישועות מלכו; ועשה-חסד למשיחו  {ס}  לדוד ולזרעו, עד-עולם.  {ר}
{ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד