תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל א פרק ח

א ויהי, כאשר זקן שמואל; וישם את-בניו שפטים, לישראל.  ב ויהי שם-בנו הבכור יואל, ושם משנהו אביה--שפטים, בבאר שבע.  ג ולא-הלכו בניו בדרכו, ויטו אחרי הבצע; ויקחו-שחד--ויטו, משפט.  {פ}

ד ויתקבצו, כל זקני ישראל; ויבאו אל-שמואל, הרמתה.  ה ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך, לא הלכו בדרכיך; עתה, שימה-לנו מלך לשפטנו--ככל-הגוים.  ו וירע הדבר, בעיני שמואל, כאשר אמרו, תנה-לנו מלך לשפטנו; ויתפלל שמואל, אל-יהוה.  {פ}

ז ויאמר יהוה, אל-שמואל, שמע בקול העם, לכל אשר-יאמרו אליך:  כי לא אתך מאסו, כי-אתי מאסו ממלך עליהם.  ח ככל-המעשים אשר-עשו, מיום העלתי אותם ממצרים ועד-היום הזה, ויעזבני, ויעבדו אלהים אחרים--כן המה עשים, גם-לך.  ט ועתה, שמע בקולם:  אך, כי-העד תעיד בהם, והגדת להם, משפט המלך אשר ימלך עליהם.  {ס}

י ויאמר שמואל, את כל-דברי יהוה, אל-העם, השאלים מאתו מלך.  {ס}

יא ויאמר--זה יהיה משפט המלך, אשר ימלך עליכם:  את-בניכם יקח, ושם לו במרכבתו ובפרשיו, ורצו, לפני מרכבתו.  יב ולשום לו, שרי אלפים ושרי חמשים; ולחרש חרישו ולקצר קצירו, ולעשות כלי-מלחמתו וכלי רכבו.  יג ואת-בנותיכם, יקח, לרקחות ולטבחות, ולאפות.  יד ואת-שדותיכם ואת-כרמיכם וזיתיכם, הטובים--יקח; ונתן, לעבדיו.  טו וזרעיכם וכרמיכם, יעשר; ונתן לסריסיו, ולעבדיו.  טז ואת-עבדיכם ואת-שפחותיכם ואת-בחוריכם הטובים, ואת-חמוריכם--יקח; ועשה, למלאכתו.  יז צאנכם, יעשר; ואתם, תהיו-לו לעבדים.  יח וזעקתם, ביום ההוא, מלפני מלככם, אשר בחרתם לכם; ולא-יענה יהוה אתכם, ביום ההוא.  יט וימאנו העם, לשמע בקול שמואל; ויאמרו לא, כי אם-מלך יהיה עלינו.  כ והיינו גם-אנחנו, ככל-הגוים; ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו, ונלחם את-מלחמתנו.  כא וישמע שמואל, את כל-דברי העם; וידברם, באזני יהוה.  {פ}

כב ויאמר יהוה אל-שמואל שמע בקולם, והמלכת להם מלך; ויאמר שמואל אל-אנשי ישראל, לכו איש לעירו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד