תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק נא

א כה, אמר יהוה, הנני מעיר על-בבל, ואל-ישבי לב קמי--רוח, משחית.  ב ושלחתי לבבל זרים וזרוה, ויבקקו את-ארצה:  כי-היו עליה מסביב, ביום רעה.  ג אל-ידרך ידרך    הדרך קשתו, ואל-יתעל בסרינו; ואל-תחמלו, אל-בחריה--החרימו, כל-צבאה.  ד ונפלו חללים, בארץ כשדים; ומדקרים, בחוצותיה.  ה כי לא-אלמן ישראל ויהודה, מאלהיו--מיהוה, צבאות:  כי ארצם מלאה אשם, מקדוש ישראל.  ו נסו מתוך בבל, ומלטו איש נפשו--אל-תדמו, בעונה:  כי עת נקמה היא, ליהוה--גמול, הוא משלם לה.  ז כוס-זהב בבל, ביד-יהוה--משכרת, כל-הארץ:  מיינה שתו גוים, על-כן יתהללו גוים.  ח פתאם נפלה בבל, ותשבר; הילילו עליה, קחו צרי למכאובה--אולי, תרפא.  ט רפאנו את-בבל, ולא נרפתה--עזבוה, ונלך איש לארצו:  כי-נגע אל-השמים משפטה, ונשא עד-שחקים.  י הוציא יהוה, את-צדקתינו; באו ונספרה בציון, את-מעשה יהוה אלהינו.  {ס}

יא הברו החצים, מלאו השלטים--העיר יהוה את-רוח מלכי מדי, כי-על-בבל מזמתו להשחיתה:  כי-נקמת יהוה היא, נקמת היכלו.  יב אל-חומת בבל שאו-נס, החזיקו המשמר--הקימו שמרים, הכינו הארבים:  כי, גם-זמם יהוה--גם-עשה, את אשר-דבר אל-ישבי בבל.  יג שכנתי שכנת על-מים רבים, רבת אוצרת; בא קצך, אמת בצעך.  יד נשבע יהוה צבאות, בנפשו:  כי אם-מלאתיך אדם כילק, וענו עליך הידד.  {ס}

טו עשה ארץ בכחו, מכין תבל בחכמתו; ובתבונתו, נטה שמים.  טז לקול תתו המון מים, בשמים, ויעל נשאים, מקצה-ארץ; ברקים למטר עשה, ויוצא רוח מאצרתיו.  יז נבער כל-אדם מדעת, הביש כל-צרף מפסל:  כי שקר נסכו, ולא-רוח בם.  יח הבל המה, מעשה תעתעים; בעת פקדתם, יאבדו.  יט לא-כאלה חלק יעקוב, כי-יוצר הכל הוא--ושבט, נחלתו:  יהוה צבאות, שמו.  {פ}

כ מפץ-אתה לי, כלי מלחמה; ונפצתי בך גוים, והשחתי בך ממלכות.  כא ונפצתי בך, סוס ורכבו; ונפצתי בך, רכב ורכבו.  כב ונפצתי בך איש ואשה, ונפצתי בך זקן ונער; ונפצתי בך, בחור ובתולה.  כג ונפצתי בך רעה ועדרו, ונפצתי בך אכר וצמדו; ונפצתי בך, פחות וסגנים.  כד ושלמתי לבבל ולכל יושבי כשדים, את כל-רעתם אשר-עשו בציון--לעיניכם:  נאם, יהוה.  {ס}

כה הנני אליך הר המשחית, נאם-יהוה, המשחית, את-כל-הארץ; ונטיתי את-ידי עליך, וגלגלתיך מן-הסלעים, ונתתיך, להר שרפה.  כו ולא-יקחו ממך אבן לפנה, ואבן למוסדות:  כי-שממות עולם תהיה, נאם-יהוה.  כז שאו-נס בארץ, תקעו שופר בגוים קדשו עליה גוים--השמיעו עליה ממלכות אררט, מני ואשכנז; פקדו עליה טפסר, העלו-סוס כילק סמר.  כח קדשו עליה גוים את-מלכי מדי, את-פחותיה ואת-כל-סגניה, ואת, כל-ארץ ממשלתו.  כט ותרעש הארץ, ותחל:  כי קמה על-בבל, מחשבות יהוה, לשום את-ארץ בבל לשמה, מאין יושב.  ל חדלו גבורי בבל להלחם, ישבו במצדות--נשתה גבורתם, היו לנשים; הציתו משכנתיה, נשברו בריחיה.  לא רץ לקראת-רץ ירוץ, ומגיד לקראת מגיד--להגיד למלך בבל, כי-נלכדה עירו מקצה.  לב והמעברות נתפשו, ואת-האגמים שרפו באש; ואנשי המלחמה, נבהלו.  {ס}

לג כי כה אמר יהוה צבאות, אלהי ישראל, בת-בבל, כגרן עת הדריכה:  עוד מעט, ובאה עת-הקציר לה.  לד אכלנו אכלני הממנו הממני, נבוכדראצר מלך בבל, הציגנו הציגני כלי ריק, בלענו בלעני כתנין מלא כרשו מעדני; הדיחנו הדיחני לה חמסי ושארי על-בבל, תאמר ישבת ציון; ודמי אל-ישבי כשדים, תאמר ירושלם.  {ס}

לו לכן, כה אמר יהוה, הנני-רב את-ריבך, ונקמתי את-נקמתך; והחרבתי, את-ימה, והבשתי, את-מקורה.  לז והיתה בבל לגלים מעון-תנים שמה ושרקה, מאין יושב.  לח יחדו, ככפרים ישאגו; נערו, כגורי אריות.  לט בחמם אשית את-משתיהם, והשכרתים למען יעלזו, וישנו שנת-עולם, ולא יקיצו--נאם, יהוה.  מ אורידם, ככרים לטבוח--כאילים, עם-עתודים.  מא איך נלכדה ששך, ותתפש תהלת כל-הארץ; איך היתה לשמה בבל, בגוים.  מב עלה על-בבל, הים; בהמון גליו, נכסתה.  מג היו עריה לשמה, ארץ ציה וערבה:  ארץ, לא-ישב בהן כל-איש, ולא-יעבר בהן, בן-אדם.  מד ופקדתי על-בל בבבל, והצאתי את-בלעו מפיו, ולא-ינהרו אליו עוד, גוים; גם-חומת בבל, נפלה.  מה צאו מתוכה עמי, ומלטו איש את-נפשו--מחרון, אף-יהוה.  מו ופן-ירך לבבכם ותיראו, בשמועה הנשמעת בארץ; ובא בשנה השמועה, ואחריו בשנה השמועה, וחמס בארץ, ומשל על-משל.  מז לכן, הנה ימים באים, ופקדתי על-פסילי בבל, וכל-ארצה תבוש; וכל-חלליה, יפלו בתוכה.  מח ורננו על-בבל שמים וארץ, וכל אשר בהם:  כי מצפון יבוא-לה השודדים, נאם-יהוה.  מט גם-בבל, לנפל חללי ישראל; גם-לבבל נפלו, חללי כל-הארץ.  נ פלטים מחרב, הלכו אל-תעמדו; זכרו מרחוק את-יהוה, וירושלם תעלה על-לבבכם.  נא בשנו כי-שמענו חרפה, כסתה כלמה פנינו:  כי באו זרים, על-מקדשי בית יהוה.  {פ}

נב לכן הנה-ימים באים, נאם-יהוה, ופקדתי, על-פסיליה; ובכל-ארצה, יאנק חלל.  נג כי-תעלה בבל השמים, וכי תבצר מרום עזה:  מאתי, יבאו שדדים לה--נאם-יהוה.  {ס}

נד קול זעקה, מבבל; ושבר גדול, מארץ כשדים.  נה כי-שדד יהוה את-בבל, ואבד ממנה קול גדול; והמו גליהם כמים רבים, נתן שאון קולם.  נו כי בא עליה על-בבל, שודד, ונלכדו גבוריה, חתתה קשתותם:  כי אל גמלות יהוה, שלם ישלם.  נז והשכרתי שריה וחכמיה פחותיה וסגניה, וגבוריה, וישנו שנת-עולם, ולא יקיצו:  נאם-המלך--יהוה צבאות, שמו.  {ס}

נח כה-אמר יהוה צבאות, חמות בבל הרחבה ערער תתערער, ושעריה הגבהים, באש יצתו; ויגעו עמים בדי-ריק ולאמים בדי-אש, ויעפו.  {ס}

נט הדבר אשר-צוה ירמיהו הנביא, את-שריה בן-נריה בן-מחסיה, בלכתו את-צדקיהו מלך-יהודה בבל, בשנת הרבעית למלכו; ושריה, שר מנוחה.  ס ויכתב ירמיהו, את כל-הרעה אשר-תבוא אל-בבל--אל-ספר אחד; את כל-הדברים האלה, הכתבים אל-בבל.  סא ויאמר ירמיהו, אל-שריה:  כבאך בבל--וראית, וקראת את כל-הדברים האלה.  סב ואמרת, יהוה אתה דברת אל-המקום הזה להכריתו, לבלתי היות-בו יושב, למאדם ועד-בהמה:  כי-שממות עולם, תהיה.  סג והיה, ככלתך, לקרא, את-הספר הזה; תקשר עליו אבן, והשלכתו אל-תוך פרת.  סד ואמרת, ככה תשקע בבל ולא-תקום מפני הרעה אשר אנכי מביא עליה--ויעפו:  עד-הנה, דברי ירמיהו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב