תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק לה

א הדבר אשר-היה אל-ירמיהו, מאת יהוה, בימי יהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה, לאמר.  ב הלוך, אל-בית הרכבים, ודברת אותם, והבאותם בית יהוה אל-אחת הלשכות; והשקית אותם, יין.  ג ואקח את-יאזניה בן-ירמיהו, בן-חבצניה, ואת-אחיו, ואת-כל-בניו--ואת, כל-בית הרכבים.  ד ואבא אתם, בית יהוה, אל-לשכת בני חנן בן-יגדליהו, איש האלהים--אשר-אצל, לשכת השרים, אשר ממעל ללשכת מעשיהו בן-שלם, שמר הסף.  ה ואתן לפני בני בית-הרכבים, גבעים מלאים יין--וכסות; ואמר אליהם, שתו-יין.  ו ויאמרו, לא נשתה-יין:  כי יונדב בן-רכב אבינו, צוה עלינו לאמר, לא תשתו-יין אתם ובניכם, עד-עולם.  ז ובית לא-תבנו, וזרע לא-תזרעו וכרם לא-תטעו, ולא יהיה, לכם:  כי באהלים תשבו, כל-ימיכם, למען תחיו ימים רבים על-פני האדמה, אשר אתם גרים שם.  ח ונשמע, בקול יהונדב בן-רכב אבינו, לכל, אשר צונו:  לבלתי שתות-יין, כל-ימינו--אנחנו נשינו, בנינו ובנתינו.  ט ולבלתי בנות בתים, לשבתנו; וכרם ושדה וזרע, לא יהיה-לנו.  י ונשב, באהלים; ונשמע ונעש, ככל אשר-צונו יונדב אבינו.  יא ויהי, בעלות נבוכדראצר מלך-בבל אל-הארץ, ונאמר באו ונבוא ירושלם, מפני חיל הכשדים ומפני חיל ארם; ונשב, בירושלם.  {פ}

יב ויהי, דבר-יהוה, אל-ירמיהו, לאמר.  יג כה-אמר יהוה צבאות, אלהי ישראל, הלך ואמרת לאיש יהודה, וליושבי ירושלם:  הלוא תקחו מוסר לשמע אל-דברי, נאם-יהוה.  יד הוקם את-דברי יהונדב בן-רכב אשר-צוה את-בניו לבלתי שתות-יין, ולא שתו עד-היום הזה--כי שמעו, את מצות אביהם; ואנכי דברתי אליכם, השכם ודבר--ולא שמעתם, אלי.  טו ואשלח אליכם את-כל-עבדי הנבאים השכם ושלח לאמר שבו-נא איש מדרכו הרעה והיטיבו מעלליכם, ואל-תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם, ושבו אל-האדמה, אשר-נתתי לכם ולאבתיכם; ולא הטיתם את-אזנכם, ולא שמעתם אלי.  טז כי הקימו, בני יהונדב בן-רכב, את-מצות אביהם, אשר צום; והעם הזה, לא שמעו אלי.  יז לכן כה-אמר יהוה אלהי צבאות, אלהי ישראל, הנני מביא אל-יהודה ואל כל-יושבי ירושלם, את כל-הרעה אשר דברתי עליהם:  יען דברתי אליהם ולא שמעו, ואקרא להם ולא ענו.  יח ולבית הרכבים אמר ירמיהו, כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל, יען אשר שמעתם, על-מצות יהונדב אביכם; ותשמרו, את-כל-מצותיו, ותעשו, ככל אשר-צוה אתכם.  יט לכן, כה אמר יהוה צבאות--אלהי ישראל:  לא-יכרת איש ליונדב בן-רכב, עמד לפני--כל-הימים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב