תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק נ

א הדבר, אשר דבר יהוה אל-בבל--אל-ארץ כשדים:  ביד, ירמיהו הנביא.  ב הגידו בגוים והשמיעו ושאו-נס, השמיעו אל-תכחדו; אמרו נלכדה בבל הביש בל, חת מרדך, הבישו עצביה, חתו גלוליה.  ג כי עלה עליה גוי מצפון, הוא-ישית את-ארצה לשמה, ולא-יהיה יושב, בה:  מאדם ועד-בהמה, נדו הלכו.  ד בימים ההמה ובעת ההיא, נאם-יהוה, יבאו בני-ישראל המה ובני-יהודה, יחדו; הלוך ובכו ילכו, ואת-יהוה אלהיהם יבקשו.  ה ציון ישאלו, דרך הנה פניהם; באו ונלוו אל-יהוה, ברית עולם לא תשכח.  ו צאן אבדות, היה היו עמי--רעיהם התעום, הרים שובבים שובבום; מהר אל-גבעה הלכו, שכחו רבצם.  ז כל-מוצאיהם אכלום, וצריהם אמרו לא נאשם; תחת, אשר חטאו ליהוה נוה-צדק, ומקוה אבותיהם, יהוה.  {ס}

ח נדו מתוך בבל, ומארץ כשדים יצאו צאו; והיו, כעתודים לפני-צאן.  ט כי הנה אנכי מעיר ומעלה על-בבל קהל-גוים גדלים, מארץ צפון, וערכו לה, משם תלכד; חציו כגבור משכיל, לא ישוב ריקם.  י והיתה כשדים, לשלל:  כל-שלליה ישבעו, נאם-יהוה.  יא כי תשמחי תשמחו כי תעלזי תעלזו, שסי נחלתי:  כי תפושי תפושו כעגלה דשה, ותצהלי ותצהלו כאברים.  יב בושה אמכם מאד, חפרה יולדתכם; הנה אחרית גוים, מדבר ציה וערבה.  יג מקצף יהוה לא תשב, והיתה שממה כלה; כל עבר על-בבל, ישם וישרק על-כל-מכותיה.  יד ערכו על-בבל סביב, כל-דרכי קשת, ידו אליה, אל-תחמלו אל-חץ:  כי ליהוה, חטאה.  טו הריעו עליה סביב, נתנה ידה, נפלו אשויתיה אשיותיה, נהרסו חומותיה:  כי נקמת יהוה היא הנקמו בה, כאשר עשתה עשו-לה.  טז כרתו זורע מבבל, ותפש מגל בעת קציר--מפני, חרב היונה, איש אל-עמו יפנו, ואיש לארצו ינסו.  {ס}

יז שה פזורה ישראל, אריות הדיחו; הראשון אכלו, מלך אשור, וזה האחרון עצמו, נבוכדראצר מלך בבל.  {פ}

יח לכן, כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל, הנני פקד אל-מלך בבל, ואל-ארצו--כאשר פקדתי, אל-מלך אשור.  יט ושבבתי את-ישראל אל-נוהו, ורעה הכרמל והבשן; ובהר אפרים והגלעד, תשבע נפשו.  כ בימים ההם ובעת ההיא נאם-יהוה, יבקש את-עון ישראל ואיננו, ואת-חטאת יהודה, ולא תמצאינה:  כי אסלח, לאשר אשאיר.  {פ}

כא על-הארץ מרתים עלה עליה, ואל-יושבי פקוד; חרב והחרם אחריהם, נאם-יהוה, ועשה, ככל אשר צויתיך.  {ס}

כב קול מלחמה, בארץ--ושבר, גדול.  כג איך נגדע וישבר, פטיש כל-הארץ; איך היתה לשמה בבל, בגוים.  כד יקשתי לך וגם-נלכדת בבל, ואת לא ידעת; נמצאת, וגם-נתפשת--כי ביהוה, התגרית.  כה פתח יהוה את-אוצרו, ויוצא את-כלי זעמו:  כי-מלאכה היא, לאדני יהוה צבאות--בארץ כשדים.  כו באו-לה מקץ פתחו מאבסיה, סלוה כמו-ערמים והחרימוה; אל-תהי-לה, שארית.  כז חרבו, כל-פריה, ירדו, לטבח; הוי עליהם, כי-בא יומם עת פקדתם.  {ס}

כח קול נסים ופלטים, מארץ בבל:  להגיד בציון, את-נקמת יהוה אלהינו--נקמת, היכלו.  כט השמיעו אל-בבל רבים כל-דרכי קשת חנו עליה סביב, אל-יהי-  לה פליטה, שלמו-לה כפעלה, ככל אשר עשתה עשו-לה:  כי אל-יהוה זדה, אל-קדוש ישראל.  ל לכן יפלו בחוריה, ברחבתיה; וכל-אנשי מלחמתה ידמו ביום ההוא, נאם-יהוה.  {פ}

לא הנני אליך זדון, נאם-אדני יהוה צבאות:  כי בא יומך, עת פקדתיך.  לב וכשל זדון ונפל, ואין לו מקים; והצתי אש בעריו, ואכלה כל-סביבתיו.  {ס}

לג כה אמר יהוה צבאות, עשוקים בני-ישראל ובני-יהודה יחדו; וכל-שביהם החזיקו בם, מאנו שלחם.  לד גאלם חזק, יהוה צבאות שמו--ריב יריב, את-ריבם:  למען הרגיע את-הארץ, והרגיז לישבי בבל.  לה חרב על-כשדים, נאם-יהוה, ואל-ישבי בבל, ואל-שריה ואל-חכמיה.  לו חרב אל-הבדים, ונאלו; חרב אל-גבוריה, וחתו.  לז חרב אל-סוסיו ואל-רכבו, ואל-כל-הערב אשר בתוכה--והיו לנשים; חרב אל-אוצרתיה, ובזזו.  לח חרב אל-מימיה, ויבשו:  כי ארץ פסלים היא, ובאימים יתהללו.  לט לכן, ישבו ציים את-איים, וישבו בה, בנות יענה; ולא-תשב עוד לנצח, ולא תשכון עד-דור ודר.  מ כמהפכת אלהים את-סדם ואת-עמרה, ואת-שכניה--נאם-יהוה:  לא-ישב שם איש, ולא-יגור בה בן-אדם.  מא הנה עם בא, מצפון; וגוי גדול ומלכים רבים, יערו מירכתי-ארץ.  מב קשת וכידן יחזיקו, אכזרי המה ולא ירחמו--קולם כים יהמה, ועל-סוסים ירכבו; ערוך, כאיש למלחמה, עליך, בת-בבל.  מג שמע מלך-בבל את-שמעם, ורפו ידיו; צרה, החזיקתהו--חיל, כיולדה.  מד הנה כאריה יעלה מגאון הירדן, אל-נוה איתן--כי-ארגעה ארוצם אריצם מעליה, ומי בחור אליה אפקד:  כי מי כמוני, ומי יועדני, ומי-זה רעה, אשר יעמד לפני.  מה לכן שמעו עצת-יהוה, אשר יעץ אל-בבל, ומחשבותיו, אשר חשב אל-ארץ כשדים:  אם-לא יסחבום צעירי הצאן, אם-לא ישים עליהם נוה.  מו מקול נתפשה בבל, נרעשה הארץ; וזעקה, בגוים נשמע.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב