תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק לז

א וימלך-מלך--צדקיהו, בן-יאשיהו:  תחת, כניהו בן-יהויקים, אשר המליך נבוכדראצר מלך-בבל, בארץ יהודה.  ב ולא שמע הוא ועבדיו, ועם הארץ:  אל-דברי יהוה--אשר דבר, ביד ירמיהו הנביא.  ג וישלח המלך צדקיהו את-יהוכל בן-שלמיה, ואת-צפניהו בן-מעשיה הכהן, אל-ירמיהו הנביא, לאמר:  התפלל-נא בעדנו, אל-יהוה אלהינו.  ד וירמיהו, בא ויצא בתוך העם; ולא-נתנו אתו, בית הכליא הכלוא ה וחיל פרעה, יצא ממצרים; וישמעו הכשדים הצרים על-ירושלם, את-שמעם, ויעלו, מעל ירושלם.  {פ}

ו ויהי, דבר-יהוה, אל-ירמיהו הנביא, לאמר.  ז כה-אמר יהוה, אלהי ישראל, כה תאמרו אל-מלך יהודה, השלח אתכם אלי לדרשני:  הנה חיל פרעה, היצא לכם לעזרה, שב לארצו, מצרים.  ח ושבו, הכשדים, ונלחמו, על-העיר הזאת; ולכדה, ושרפה באש.  {פ}

ט כה אמר יהוה, אל-תשאו נפשתיכם לאמר, הלך ילכו מעלינו, הכשדים:  כי-לא, ילכו.  י כי אם-הכיתם כל-חיל כשדים, הנלחמים אתכם, ונשארו-בם, אנשים מדקרים--איש באהלו יקומו, ושרפו את-העיר הזאת באש.  יא והיה, בהעלות חיל הכשדים, מעל, ירושלם--מפני, חיל פרעה.  {ס}

יב ויצא ירמיהו מירושלם, ללכת ארץ בנימן, לחלק משם, בתוך העם.  יג ויהי-הוא בשער בנימן, ושם בעל פקדת, ושמו יראייה, בן-שלמיה בן-חנניה; ויתפש את-ירמיהו הנביא, לאמר, אל-הכשדים, אתה נפל.  יד ויאמר ירמיהו שקר, אינני נפל על-הכשדים--ולא שמע, אליו; ויתפש יראייה בירמיהו, ויבאהו אל-השרים.  טו ויקצפו השרים על-ירמיהו, והכו אתו; ונתנו אותו בית האסור, בית יהונתן הספר--כי-אתו עשו, לבית הכלא.  טז כי בא ירמיהו אל-בית הבור, ואל-החניות; וישב-שם ירמיהו, ימים רבים.  יז וישלח המלך צדקיהו ויקחהו, וישאלהו המלך בביתו בסתר, ויאמר, היש דבר מאת יהוה; ויאמר ירמיהו, יש, ויאמר, ביד מלך-בבל תנתן.  יח ויאמר ירמיהו, אל-המלך צדקיהו:  מה חטאתי לך ולעבדיך ולעם הזה, כי-נתתם אותי אל-בית הכלא.  יט ואיו ואיה, נביאיכם, אשר-נבאו לכם, לאמר:  לא-יבא מלך-בבל עליכם, ועל הארץ הזאת.  כ ועתה, שמע-נא אדני המלך:  תפל-נא תחנתי, לפניך, ואל-תשבני בית יהונתן הספר, ולא אמות שם.  כא ויצוה המלך צדקיהו, ויפקדו את-ירמיהו בחצר המטרה, ונתן לו ככר-לחם ליום מחוץ האפים, עד-תם כל-הלחם מן-העיר; וישב ירמיהו, בחצר המטרה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב