תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק כה

א הדבר אשר-היה על-ירמיהו, על-כל-עם יהודה, בשנה הרבעית, ליהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה:  היא, השנה הראשנית, לנבוכדראצר, מלך בבל.  ב אשר דבר ירמיהו הנביא, על-כל-עם יהודה, ואל כל-ישבי ירושלם, לאמר.  ג מן-שלש עשרה שנה ליאשיהו בן-אמון מלך יהודה ועד היום הזה, זה שלש ועשרים שנה, היה דבר-יהוה, אלי; ואדבר אליכם אשכים ודבר, ולא שמעתם.  ד ושלח יהוה אליכם את-כל-עבדיו הנבאים, השכם ושלח--ולא שמעתם; ולא-הטיתם את-אזנכם, לשמע.  ה לאמר, שובו-נא איש מדרכו הרעה ומרע מעלליכם, ושבו על-האדמה, אשר נתן יהוה לכם ולאבותיכם--למן-עולם, ועד-עולם.  ו ואל-תלכו, אחרי אלהים אחרים, לעבדם, ולהשתחות להם; ולא-תכעיסו אותי במעשה ידיכם, ולא ארע לכם.  ז ולא-שמעתם אלי, נאם-יהוה, למען הכעסוני הכעיסני במעשה ידיכם, לרע לכם.  {פ}

ח לכן, כה אמר יהוה צבאות:  יען, אשר לא-שמעתם את-דברי.  ט הנני שלח ולקחתי את-כל-משפחות צפון נאם-יהוה, ואל-נבוכדראצר מלך-בבל עבדי, והבאתים על-הארץ הזאת ועל-ישביה, ועל כל-הגוים האלה סביב; והחרמתים--ושמתים לשמה ולשרקה, ולחרבות עולם.  י והאבדתי מהם, קול ששון וקול שמחה, קול חתן, וקול כלה--קול רחים, ואור נר.  יא והיתה כל-הארץ הזאת, לחרבה לשמה; ועבדו הגוים האלה, את-מלך בבל--שבעים שנה.  יב והיה כמלאות שבעים שנה אפקד על-מלך-בבל ועל-הגוי ההוא נאם-יהוה, את-עונם--ועל-ארץ כשדים; ושמתי אתו, לשממות עולם.  יג והבאותי והבאתי על-הארץ ההיא, את-כל-דברי אשר-דברתי עליה--את כל-הכתוב בספר הזה, אשר-נבא ירמיהו על-כל-הגוים.  יד כי עבדו-בם גם-המה גוים רבים, ומלכים גדולים; ושלמתי להם כפעלם, וכמעשה ידיהם.  {פ}

טו כי כה אמר יהוה אלהי ישראל, אלי, קח את-כוס היין החמה הזאת, מידי; והשקיתה אתו את-כל-הגוים, אשר אנכי שלח אותך אליהם.  טז ושתו, והתגעשו והתהללו, מפני החרב, אשר אנכי שלח בינתם.  יז ואקח את-הכוס, מיד יהוה; ואשקה, את-כל-הגוים, אשר-שלחני יהוה, אליהם.  יח את-ירושלם ואת-ערי יהודה, ואת-מלכיה את-שריה:  לתת אתם לחרבה לשמה, לשרקה ולקללה--כיום הזה.  יט את-פרעה מלך-מצרים ואת-עבדיו ואת-שריו, ואת-כל-עמו.  כ ואת, כל-הערב, ואת, כל-מלכי ארץ העוץ; ואת, כל-מלכי ארץ פלשתים, ואת-אשקלון ואת-עזה ואת-עקרון, ואת שארית אשדוד.  כא את-אדום ואת-מואב, ואת-בני עמון.  כב ואת, כל-מלכי-צר, ואת, כל-מלכי צידון; ואת מלכי האי, אשר בעבר הים.  כג ואת-דדן ואת-תימא ואת-בוז, ואת כל-קצוצי פאה.  כד ואת, כל-מלכי ערב; ואת כל-מלכי הערב, השכנים במדבר.  כה ואת כל-מלכי זמרי, ואת כל-מלכי עילם, ואת, כל-מלכי מדי.  כו ואת כל-מלכי הצפון, הקרבים והרחקים איש אל-אחיו, ואת כל-הממלכות הארץ, אשר על-פני האדמה; ומלך ששך, ישתה אחריהם.  כז ואמרת אליהם  {פ}
 
כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל, שתו ושכרו וקיו, ונפלו, ולא תקומו--מפני החרב, אשר אנכי שלח ביניכם.  כח והיה, כי ימאנו לקחת-הכוס מידך--לשתות; ואמרת אליהם, כה אמר יהוה צבאות--שתו תשתו.  כט כי הנה בעיר אשר נקרא-שמי עליה, אנכי מחל להרע, ואתם, הנקה תנקו:  לא תנקו--כי חרב אני קרא על-כל-ישבי הארץ, נאם יהוה צבאות.  ל ואתה תנבא אליהם, את כל-הדברים האלה; ואמרת אליהם, יהוה ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו--שאג ישאג על-נוהו, הידד כדרכים יענה אל כל-ישבי הארץ.  לא בא שאון, עד-קצה הארץ--כי ריב ליהוה בגוים, נשפט הוא לכל-בשר:  הרשעים נתנם לחרב, נאם-יהוה.  {ס}

לב כה אמר יהוה צבאות, הנה רעה יצאת מגוי אל-גוי; וסער גדול, יעור מירכתי-ארץ.  לג והיו חללי יהוה, ביום ההוא, מקצה הארץ, ועד-קצה הארץ:  לא יספדו, ולא יאספו ולא יקברו--לדמן על-פני האדמה, יהיו.  לד הילילו הרעים וזעקו, והתפלשו אדירי הצאן--כי-מלאו ימיכם, לטבוח; ותפוצותיכם, ונפלתם ככלי חמדה.  לה ואבד מנוס, מן-הרעים, ופליטה, מאדירי הצאן.  לו קול צעקת הרעים, ויללת אדירי הצאן--כי-שדד יהוה, את-מרעיתם.  לז ונדמו, נאות השלום, מפני, חרון אף-יהוה.  לח עזב ככפיר, סכו--כי-היתה ארצם, לשמה, מפני חרון היונה, ומפני חרון אפו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב