תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק מה

א ובהפילכם את-הארץ בנחלה, תרימו תרומה ליהוה קדש מן-הארץ--ארך חמשה ועשרים אלף ארך, ורחב עשרה אלף:  קדש-הוא בכל-גבולה, סביב.  ב יהיה מזה אל-הקדש, חמש מאות בחמש מאות מרבע סביב; וחמשים אמה, מגרש לו סביב.  ג ומן-המדה הזאת, תמוד, ארך חמש חמשה ועשרים אלף, ורחב עשרת אלפים; ובו-יהיה המקדש, קדש קדשים.  ד קדש מן-הארץ הוא, לכהנים משרתי המקדש יהיה, הקרבים, לשרת את-יהוה; והיה להם מקום לבתים, ומקדש למקדש.  ה וחמשה ועשרים אלף ארך, ועשרת אלפים רחב; יהיה והיה ללוים משרתי הבית להם, לאחזה--עשרים לשכת.  ו ואחזת העיר תתנו, חמשת אלפים רחב, וארך חמשה ועשרים אלף, לעמת תרומת הקדש--לכל-בית ישראל, יהיה.  ז ולנשיא מזה ומזה לתרומת הקדש ולאחזת העיר, אל-פני תרומת-הקדש ואל-פני אחזת העיר, מפאת-ים ימה, ומפאת-קדמה קדימה; וארך, לעמות אחד החלקים, מגבול ים, אל-גבול קדימה.  ח לארץ יהיה-לו לאחזה, בישראל; ולא-יונו עוד נשיאי את-עמי, והארץ יתנו לבית-ישראל לשבטיהם.  {פ}

ט כה-אמר אדני יהוה, רב-לכם נשיאי ישראל--חמס ושד הסירו, ומשפט וצדקה עשו; הרימו גרשתיכם מעל עמי, נאם אדני יהוה.  י מאזני-צדק ואיפת-צדק ובת-צדק, יהי לכם.  יא האיפה והבת, תכן אחד יהיה--לשאת, מעשר החמר הבת; ועשירת החמר האיפה, אל-החמר יהיה מתכנתו.  יב והשקל, עשרים גרה; עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים, עשרה וחמשה שקל--המנה, יהיה לכם.  יג זאת התרומה, אשר תרימו:  ששית האיפה, מחמר החטים, וששיתם האיפה, מחמר השערים.  יד וחק השמן הבת השמן, מעשר הבת מן-הכר--עשרת הבתים, חמר:  כי-עשרת הבתים, חמר.  טו ושה-אחת מן-הצאן מן-המאתים ממשקה ישראל, למנחה ולעולה ולשלמים--לכפר עליהם, נאם אדני יהוה.  {פ}

טז כל העם הארץ, יהיו אל-התרומה הזאת, לנשיא, בישראל.  יז ועל-הנשיא יהיה, העולות והמנחה והנסך, בחגים ובחדשים ובשבתות, בכל-מועדי בית ישראל:  הוא-יעשה את-החטאת ואת-המנחה, ואת-העולה ואת-השלמים, לכפר, בעד בית-ישראל.  {ס}

יח כה-אמר, אדני יהוה, בראשון באחד לחדש, תקח פר-בן-בקר תמים; וחטאת, את-המקדש.  יט ולקח הכהן מדם החטאת, ונתן אל-מזוזת הבית, ואל-ארבע פנות העזרה, למזבח; ועל-מזוזת--שער, החצר הפנימית.  כ וכן תעשה בשבעה בחדש, מאיש שגה ומפתי; וכפרתם, את-הבית.  כא בראשון בארבעה עשר יום, לחדש, יהיה לכם, הפסח; חג--שבעות ימים, מצות יאכל.  כב ועשה הנשיא, ביום ההוא, בעדו, ובעד כל-עם הארץ--פר, חטאת.  כג ושבעת ימי-החג יעשה עולה ליהוה, שבעת פרים ושבעת אילים תמימם ליום, שבעת, הימים; וחטאת, שעיר עזים ליום.  כד ומנחה, איפה לפר ואיפה לאיל--יעשה; ושמן, הין לאיפה.  כה בשביעי בחמשה עשר יום לחדש, בחג, יעשה כאלה, שבעת הימים:  כחטאת, כעלה, וכמנחה, וכשמן.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח