תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק כ

א ויהי בשנה השביעית, בחמשי בעשור לחדש, באו אנשים מזקני ישראל, לדרש את-יהוה; וישבו, לפני.  {ס}

ב ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  ג בן-אדם, דבר את-זקני ישראל ואמרת אלהם כה אמר אדני יהוה, הלדרש אתי, אתם באים:  חי-אני אם-אדרש לכם, נאם אדני יהוה.  ד התשפט אתם, התשפוט בן-אדם:  את-תועבת אבותם, הודיעם.  ה ואמרת אליהם, כה-אמר אדני יהוה, ביום בחרי בישראל, ואשא ידי לזרע בית יעקב ואודע להם בארץ מצרים; ואשא ידי להם לאמר, אני יהוה אלהיכם.  ו ביום ההוא, נשאתי ידי להם, להוציאם, מארץ מצרים:  אל-ארץ אשר-תרתי להם, זבת חלב ודבש--צבי היא, לכל-הארצות.  ז ואמר אלהם, איש שקוצי עיניו השליכו, ובגלולי מצרים, אל-תטמאו:  אני, יהוה אלהיכם.  ח וימרו-בי, ולא אבו לשמע אלי--איש את-שקוצי עיניהם לא השליכו, ואת-גלולי מצרים לא עזבו; ואמר לשפך חמתי עליהם, לכלות אפי בהם, בתוך, ארץ מצרים.  ט ואעש למען שמי, לבלתי החל לעיני הגוים אשר-המה בתוכם--אשר נודעתי אליהם לעיניהם, להוציאם מארץ מצרים.  י ואוציאם, מארץ מצרים; ואבאם, אל-המדבר.  יא ואתן להם את-חקותי, ואת-משפטי הודעתי אותם:  אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם.  יב וגם את-שבתותי, נתתי להם, להיות לאות, ביני וביניהם--לדעת, כי אני יהוה מקדשם.  יג וימרו-בי בית-ישראל במדבר, בחקותי לא-הלכו ואת-משפטי מאסו אשר יעשה אתם האדם וחי בהם, ואת-שבתתי, חללו מאד; ואמר לשפך חמתי עליהם, במדבר--לכלותם.  יד ואעשה, למען שמי, לבלתי החל לעיני הגוים, אשר הוצאתים לעיניהם.  טו וגם-אני, נשאתי ידי להם--במדבר:  לבלתי הביא אותם אל-הארץ אשר-נתתי, זבת חלב ודבש--צבי היא, לכל-הארצות.  טז יען במשפטי מאסו, ואת-חקותי לא-הלכו בהם, ואת-שבתותי, חללו:  כי אחרי גלוליהם, לבם הלך.  יז ותחס עיני עליהם, משחתם; ולא-עשיתי אותם כלה, במדבר.  יח ואמר אל-בניהם, במדבר, בחוקי אבותיכם אל-תלכו, ואת-משפטיהם אל-תשמרו; ובגלוליהם, אל-תטמאו.  יט אני יהוה אלהיכם, בחקותי לכו; ואת-משפטי שמרו, ועשו אותם.  כ ואת-שבתותי, קדשו; והיו לאות, ביני וביניכם--לדעת, כי אני יהוה אלהיכם.  כא וימרו-בי הבנים, בחקותי לא-הלכו ואת-משפטי לא-שמרו לעשות אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם--את-שבתותי, חללו; ואמר לשפך חמתי עליהם, לכלות אפי בם--במדבר.  כב והשבתי, את-ידי, ואעש, למען שמי--לבלתי החל לעיני הגוים, אשר-הוצאתי אותם לעיניהם.  כג גם-אני, נשאתי את-ידי להם--במדבר:  להפיץ אתם בגוים, ולזרות אותם בארצות.  כד יען משפטי לא-עשו, וחקותי מאסו, ואת-שבתותי, חללו; ואחרי גלולי אבותם, היו עיניהם.  כה וגם-אני נתתי להם, חקים לא טובים; ומשפטים--לא יחיו, בהם.  כו ואטמא אותם במתנותם, בהעביר כל-פטר רחם:  למען אשמם--למען אשר ידעו, אשר אני יהוה.  {ס}

כז לכן דבר אל-בית ישראל, בן-אדם, ואמרת אליהם, כה אמר אדני יהוה:  עוד, זאת גדפו אותי אבותיכם, במעלם בי, מעל.  כח ואביאם, אל-הארץ, אשר נשאתי את-ידי, לתת אותה להם; ויראו כל-גבעה רמה וכל-עץ עבת, ויזבחו-שם את-זבחיהם ויתנו-שם כעס קרבנם, וישימו שם ריח ניחוחיהם, ויסיכו שם את-נסכיהם.  כט ואמר אלהם--מה הבמה, אשר-אתם הבאים שם; ויקרא שמה במה, עד היום הזה.  {ס}

ל לכן אמר אל-בית ישראל, כה אמר אדני יהוה, הבדרך אבותיכם, אתם נטמאים; ואחרי שקוציהם, אתם זנים.  לא ובשאת מתנתיכם בהעביר בניכם באש אתם נטמאים לכל-גלוליכם, עד-היום,  {ס}  ואני אדרש לכם, בית ישראל:  חי-אני, נאם אדני יהוה, אם-אדרש, לכם.  לב והעלה, על-רוחכם--היו, לא תהיה:  אשר אתם אמרים, נהיה כגוים כמשפחות הארצות--לשרת, עץ ואבן.  לג חי-אני, נאם אדני יהוה:  אם-לא ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובחמה שפוכה--אמלוך עליכם.  לד והוצאתי אתכם, מן-העמים, וקבצתי אתכם, מן-הארצות אשר נפוצתם בם--ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובחמה שפוכה.  לה והבאתי אתכם, אל-מדבר העמים; ונשפטתי אתכם שם, פנים אל-פנים.  לו כאשר נשפטתי את-אבותיכם, במדבר ארץ מצרים--כן אשפט אתכם, נאם אדני יהוה.  לז והעברתי אתכם, תחת השבט; והבאתי אתכם, במסרת הברית.  לח וברותי מכם, המרדים והפושעים בי--מארץ מגוריהם אוציא אותם, ואל-אדמת ישראל לא יבוא; וידעתם, כי-אני יהוה.  לט ואתם בית-ישראל כה-אמר אדני יהוה, איש גלוליו לכו עבדו, ואחר, אם-אינכם שמעים אלי; ואת-שם קדשי לא תחללו-עוד, במתנותיכם ובגלוליכם.  מ כי בהר-קדשי בהר מרום ישראל, נאם אדני יהוה--שם יעבדני כל-בית ישראל כלה, בארץ:  שם ארצם--ושם אדרוש את-תרומתיכם ואת-ראשית משאותיכם, בכל-קדשיכם.  מא בריח ניחח, ארצה אתכם, בהוציאי אתכם מן-העמים, וקבצתי אתכם מן-הארצות אשר נפצתם בם; ונקדשתי בכם, לעיני הגוים.  מב וידעתם כי-אני יהוה, בהביאי אתכם אל-אדמת ישראל--אל-הארץ, אשר נשאתי את-ידי, לתת אותה, לאבותיכם.  מג וזכרתם-שם, את-דרכיכם ואת כל-עלילותיכם, אשר נטמאתם, בם; ונקטתם, בפניכם, בכל-רעותיכם, אשר עשיתם.  מד וידעתם כי-אני יהוה, בעשותי אתכם למען שמי:  לא כדרכיכם הרעים וכעלילותיכם הנשחתות, בית ישראל--נאם, אדני יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח