תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק כג

א ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  ב בן-אדם--שתים נשים, בנות אם-אחת היו.  ג ותזנינה במצרים, בנעוריהן זנו; שמה, מעכו שדיהן, ושם עשו, דדי בתוליהן.  ד ושמותן, אהלה הגדולה ואהליבה אחותה, ותהיינה לי, ותלדנה בנים ובנות; ושמותן--שמרון אהלה, וירושלם אהליבה.  ה ותזן אהלה, תחתי; ותעגב על-מאהביה, אל-אשור קרובים.  ו לבשי תכלת פחות וסגנים, בחורי חמד כלם; פרשים, רכבי סוסים.  ז ותתן תזנותיה עליהם, מבחר בני-אשור כלם; ובכל אשר-עגבה בכל-גלוליהם, נטמאה.  ח ואת-תזנותיה ממצרים, לא עזבה--כי אותה שכבו בנעוריה, והמה עשו דדי בתוליה; וישפכו תזנותם, עליה.  ט לכן נתתיה, ביד-מאהביה--ביד בני אשור, אשר עגבה עליהם.  י המה, גלו ערותה--בניה ובנותיה לקחו, ואותה בחרב הרגו; ותהי-שם, לנשים, ושפוטים, עשו בה.  {ס}

יא ותרא אחותה אהליבה, ותשחת עגבתה ממנה; ואת-תזנותיה--מזנוני, אחותה.  יב אל-בני אשור עגבה פחות וסגנים קרבים, לבשי מכלול, פרשים, רכבי סוסים--בחורי חמד, כלם.  יג וארא, כי נטמאה:  דרך אחד, לשתיהן.  יד ותוסף, אל-תזנותיה; ותרא, אנשי מחקה על-הקיר, צלמי כשדיים כשדים, חקקים בששר.  טו חגורי אזור במתניהם, סרוחי טבולים בראשיהם--מראה שלשים, כלם:  דמות בני-בבל כשדים, ארץ מולדתם.  טז ותעגב ותעגבה עליהם, למראה עיניה; ותשלח מלאכים אליהם, כשדימה.  יז ויבאו אליה בני-בבל למשכב דדים, ויטמאו אותה בתזנותם; ותטמא-בם--ותקע נפשה, מהם.  יח ותגל, תזנותיה, ותגל, את-ערותה; ותקע נפשי מעליה, כאשר נקעה נפשי מעל אחותה.  יט ותרבה, את-תזנותיה, לזכר את-ימי נעוריה, אשר זנתה בארץ מצרים.  כ ותעגבה, על פלגשיהם, אשר בשר-חמורים בשרם, וזרמת סוסים זרמתם.  כא ותפקדי, את זמת נעוריך; בעשות ממצרים דדיך, למען שדי נעוריך.  {ס}

כב לכן אהליבה, כה-אמר אדני יהוה, הנני מעיר את-מאהביך עליך, את אשר-נקעה נפשך מהם; והבאתים עליך, מסביב.  כג בני בבל וכל-כשדים, פקוד ושוע וקוע, כל-בני אשור, אותם; בחורי חמד פחות וסגנים, כלם--שלשים וקרואים, רכבי סוסים כלם.  כד ובאו עליך הצן רכב וגלגל, ובקהל עמים--צנה ומגן וקובע, ישימו עליך סביב; ונתתי לפניהם משפט, ושפטוך במשפטיהם.  כה ונתתי קנאתי בך, ועשו אותך בחמה--אפך ואזניך יסירו, ואחריתך בחרב תפול; המה, בניך ובנותיך יקחו, ואחריתך, תאכל באש.  כו והפשיטוך, את-בגדיך; ולקחו, כלי תפארתך.  כז והשבתי זמתך ממך, ואת-זנותך מארץ מצרים; ולא-תשאי עיניך אליהם, ומצרים לא תזכרי-עוד.  {פ}

כח כי כה אמר, אדני יהוה, הנני נתנך, ביד אשר שנאת--ביד אשר-נקעה נפשך, מהם.  כט ועשו אותך בשנאה, ולקחו כל-יגיעך, ועזבוך, עירם ועריה; ונגלה ערות זנוניך, וזמתך ותזנותיך.  ל עשה אלה, לך, בזנותך אחרי גוים, על אשר-נטמאת בגלוליהם.  לא בדרך אחותך, הלכת; ונתתי כוסה, בידך.  {ס}

לב כה אמר, אדני יהוה, כוס אחותך תשתי, העמקה והרחבה; תהיה לצחק וללעג, מרבה להכיל.  לג שכרון ויגון, תמלאי; כוס שמה ושממה, כוס אחותך שמרון.  לד ושתית אותה ומצית, ואת-חרשיה תגרמי--ושדיך תנתקי:  כי אני דברתי, נאם אדני יהוה.  {ס}

לה לכן, כה אמר אדני יהוה, יען שכחת אותי, ותשליכי אותי אחרי גוך; וגם-את שאי זמתך, ואת-תזנותיך.  {ס}

לו ויאמר יהוה, אלי, בן-אדם, התשפוט את-אהלה ואת-אהליבה; והגד להן, את תועבותיהן.  לז כי נאפו, ודם בידיהן, ואת-גלוליהן, נאפו; וגם את-בניהן אשר ילדו-לי, העבירו להם לאכלה.  לח עוד זאת, עשו לי:  טמאו את-מקדשי ביום ההוא, ואת-שבתותי חללו.  לט ובשחטם את-בניהם לגלוליהם, ויבאו אל-מקדשי ביום ההוא לחללו; והנה-כה עשו, בתוך ביתי.  מ ואף, כי תשלחנה לאנשים, באים, ממרחק--אשר מלאך שלוח אליהם, והנה-באו, לאשר רחצת כחלת עיניך, ועדית עדי.  מא וישבת על-מטה כבודה, ושלחן ערוך לפניה; וקטרתי ושמני, שמת עליה.  מב וקול המון, שלו בה, ואל-אנשים מרב אדם, מובאים סובאים סבאים ממדבר; ויתנו צמידים אל-ידיהן, ועטרת תפארת על-ראשיהן.  מג ואמר, לבלה נאופים; עת עתה יזנה יזנו תזנותה, והיא.  מד ויבוא אליה, כבוא אל-אשה זונה; כן באו, אל-אהלה ואל-אהליבה--אשת, הזמה.  מה ואנשים צדיקם, המה ישפטו אותהם--משפט נאפות, ומשפט שפכות דם:  כי נאפת הנה, ודם בידיהן.  {ס}

מו כי כה אמר, אדני יהוה:  העלה עליהם קהל, ונתן אתהן לזעוה ולבז.  מז ורגמו עליהן אבן קהל, וברא אותהן בחרבותם; בניהם ובנותיהם יהרגו, ובתיהן באש ישרפו.  מח והשבתי זמה, מן-הארץ; ונוסרו כל-הנשים, ולא תעשינה כזמתכנה.  מט ונתנו זמתכנה עליכן, וחטאי גלוליכן תשאינה; וידעתם, כי אני אדני יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח