תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק ו

א ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  ב בן-אדם, שים פניך אל-הרי ישראל; והנבא, אליהם.  ג ואמרת--הרי ישראל, שמעו דבר-אדני יהוה:  כה-אמר אדני יהוה להרים ולגבעות לאפיקים ולגיאות ולגיאיות, הנני אני מביא עליכם חרב, ואבדתי, במותיכם.  ד ונשמו, מזבחותיכם, ונשברו, חמניכם; והפלתי, חלליכם, לפני, גלוליכם.  ה ונתתי, את-פגרי בני ישראל, לפני, גלוליהם; וזריתי, את-עצמותיכם, סביבות, מזבחותיכם.  ו בכל, מושבותיכם, הערים תחרבנה, והבמות תישמנה--למען יחרבו ויאשמו מזבחותיכם, ונשברו ונשבתו גלוליכם, ונגדעו חמניכם, ונמחו מעשיכם.  ז ונפל חלל, בתוככם; וידעתם, כי-אני יהוה.  ח והותרתי, בהיות לכם פליטי חרב--בגוים:  בהזרותיכם, בארצות.  ט וזכרו פליטיכם אותי, בגוים אשר נשבו-שם, אשר נשברתי את-לבם הזונה אשר-סר מעלי, ואת עיניהם הזנות אחרי גלוליהם; ונקטו, בפניהם, אל-הרעות אשר עשו, לכל תועבתיהם.  י וידעו, כי-אני יהוה; לא אל-חנם דברתי, לעשות להם הרעה הזאת.  {פ}

יא כה-אמר אדני יהוה, הכה בכפך ורקע ברגלך ואמר-אח, אל כל-תועבות רעות, בית ישראל:  אשר, בחרב ברעב ובדבר--יפלו.  יב הרחוק בדבר ימות, והקרוב בחרב יפול, והנשאר והנצור, ברעב ימות; וכליתי חמתי, בם.  יג וידעתם, כי-אני יהוה, בהיות חלליהם בתוך גלוליהם, סביבות מזבחותיהם; אל כל-גבעה רמה בכל ראשי ההרים, ותחת כל-עץ רענן ותחת כל-אלה עבתה, מקום אשר נתנו-שם ריח ניחח, לכל גלוליהם.  יד ונטיתי את-ידי, עליהם, ונתתי את-הארץ שממה ומשמה ממדבר דבלתה, בכל מושבותיהם; וידעו, כי-אני יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח