תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק לו

א ואתה בן-אדם, הנבא אל-הרי ישראל; ואמרת--הרי ישראל, שמעו דבר-יהוה.  ב כה אמר אדני יהוה, יען אמר האויב עליכם האח; ובמות עולם, למורשה היתה לנו.  ג לכן הנבא ואמרת, כה אמר אדני יהוה:  יען ביען שמות ושאף אתכם מסביב, להיותכם מורשה לשארית הגוים, ותעלו על-שפת לשון, ודבת-עם.  ד לכן הרי ישראל, שמעו דבר-אדני יהוה:  כה-אמר אדני יהוה להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות, ולחרבות השממות ולערים הנעזבות, אשר היו לבז וללעג, לשארית הגוים אשר מסביב.  ה לכן, כה-אמר אדני יהוה, אם-לא באש קנאתי דברתי על-שארית הגוים, ועל-אדום כלא:  אשר נתנו-את-ארצי להם למורשה בשמחת כל-לבב, בשאט נפש--למען מגרשה, לבז.  ו לכן, הנבא על-אדמת ישראל; ואמרת להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות כה-אמר אדני יהוה, הנני בקנאתי ובחמתי דברתי, יען כלמת גוים, נשאתם.  ז לכן, כה אמר אדני יהוה, אני, נשאתי את-ידי:  אם-לא הגוים אשר לכם מסביב, המה כלמתם ישאו.  ח ואתם הרי ישראל, ענפכם תתנו, ופריכם תשאו, לעמי ישראל:  כי קרבו, לבוא.  ט כי, הנני אליכם; ופניתי אליכם, ונעבדתם ונזרעתם.  י והרביתי עליכם אדם, כל-בית ישראל כלה; ונשבו, הערים, והחרבות, תבנינה.  יא והרביתי עליכם אדם ובהמה, ורבו ופרו; והושבתי אתכם כקדמותיכם, והיטבתי מראשתיכם, וידעתם, כי-אני יהוה.  יב והולכתי עליכם אדם את-עמי ישראל, וירשוך, והיית להם, לנחלה; ולא-תוסף עוד, לשכלם.  {ס}

יג כה אמר, אדני יהוה, יען אמרים לכם, אכלת אדם אתי את; ומשכלת גויך גוייך, היית.  יד לכן, אדם לא-תאכלי עוד, וגויך וגוייך, לא תכשלי- תשכלי- עוד--נאם, אדני יהוה.  טו ולא-אשמיע אליך עוד כלמת הגוים, וחרפת עמים לא תשאי-עוד; וגויך וגוייך לא-תכשלי עוד, נאם אדני יהוה.  {פ}

טז ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  יז בן-אדם, בית ישראל ישבים על-אדמתם, ויטמאו אותה, בדרכם ובעלילותם:  כטמאת, הנדה, היתה דרכם, לפני.  יח ואשפך חמתי עליהם, על-הדם אשר-שפכו על-הארץ; ובגלוליהם, טמאוה.  יט ואפיץ אתם בגוים, ויזרו בארצות:  כדרכם וכעלילותם, שפטתים.  כ ויבוא, אל-הגוים אשר-באו שם, ויחללו, את-שם קדשי--באמר להם עם-יהוה אלה, ומארצו יצאו.  כא ואחמל, על-שם קדשי, אשר חללהו בית ישראל, בגוים אשר-באו שמה.  {פ}

כב לכן אמר לבית-ישראל, כה אמר אדני יהוה, לא למענכם אני עשה, בית ישראל:  כי אם-לשם-קדשי אשר חללתם, בגוים אשר-באתם שם.  כג וקדשתי את-שמי הגדול, המחלל בגוים, אשר חללתם, בתוכם; וידעו הגוים כי-אני יהוה, נאם אדני יהוה, בהקדשי בכם, לעיניהם.  כד ולקחתי אתכם מן-הגוים, וקבצתי אתכם מכל-הארצות; והבאתי אתכם, אל-אדמתכם.  כה וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם:  מכל טמאותיכם ומכל-גלוליכם, אטהר אתכם.  כו ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם; והסרתי את-לב האבן, מבשרכם, ונתתי לכם, לב בשר.  כז ואת-רוחי, אתן בקרבכם; ועשיתי, את אשר-בחקי תלכו, ומשפטי תשמרו, ועשיתם.  כח וישבתם בארץ, אשר נתתי לאבתיכם; והייתם לי, לעם, ואנכי, אהיה לכם לאלהים.  כט והושעתי אתכם, מכל טמאותיכם; וקראתי אל-הדגן והרביתי אתו, ולא-אתן עליכם רעב.  ל והרביתי את-פרי העץ, ותנובת השדה:  למען, אשר לא תקחו עוד חרפת רעב--בגוים.  לא וזכרתם את-דרכיכם הרעים, ומעלליכם אשר לא-טובים; ונקטתם, בפניכם, על עונתיכם, ועל תועבותיכם.  לב לא למענכם אני-עשה, נאם אדני יהוה--יודע, לכם:  בושו והכלמו מדרכיכם, בית ישראל.  {ס}

לג כה אמר, אדני יהוה, ביום טהרי אתכם, מכל עונותיכם--והושבתי, את-הערים, ונבנו, החרבות.  לד והארץ הנשמה, תעבד, תחת אשר היתה שממה, לעיני כל-עובר.  לה ואמרו, הארץ הלזו הנשמה, היתה, כגן-עדן; והערים החרבות והנשמות והנהרסות, בצורות ישבו.  לו וידעו הגוים, אשר ישארו סביבותיכם, כי אני יהוה בניתי הנהרסות, נטעתי הנשמה:  אני יהוה, דברתי ועשיתי.  {ס}

לז כה אמר, אדני יהוה, עוד זאת אדרש לבית-ישראל, לעשות להם:  ארבה אתם כצאן, אדם.  לח כצאן קדשים, כצאן ירושלם במועדיה--כן תהיינה הערים החרבות, מלאות צאן אדם; וידעו, כי-אני יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח