תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק מ

א בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחדש, בארבע עשרה שנה, אחר, אשר הכתה העיר--בעצם היום הזה, היתה עלי יד-יהוה, ויבא אתי, שמה.  ב במראות אלהים, הביאני אל-ארץ ישראל; ויניחני, אל-הר גבה מאד, ועליו כמבנה-עיר, מנגב.  ג ויביא אותי שמה, והנה-איש מראהו כמראה נחשת, ופתיל-פשתים בידו, וקנה המדה; והוא עמד, בשער.  ד וידבר אלי האיש, בן-אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך לכל אשר-אני מראה אותך--כי למען הראותכה, הבאתה הנה; הגד את-כל-אשר-אתה ראה, לבית ישראל.  ה והנה חומה מחוץ לבית, סביב סביב; וביד האיש קנה המדה, שש-אמות באמה וטפח, וימד את-רחב הבנין קנה אחד, וקומה קנה אחד.  ו ויבוא, אל-שער אשר פניו דרך הקדימה, ויעל, במעלותו; וימד את-סף השער, קנה אחד רחב, ואת סף אחד, קנה אחד רחב.  ז והתא, קנה אחד ארך וקנה אחד רחב, ובין התאים, חמש אמות; וסף השער מאצל אלם השער, מהבית--קנה אחד.  ח וימד את-אלם השער, מהבית--קנה אחד.  ט וימד את-אלם השער, שמנה אמות, ואילו, שתים אמות; ואלם השער, מהבית.  י ותאי השער דרך הקדים, שלשה מפה ושלשה מפה--מדה אחת, לשלשתם; ומדה אחת לאילם, מפה ומפו.  יא וימד את-רחב פתח-השער, עשר אמות; ארך השער, שלוש עשרה אמות.  יב וגבול לפני התאות, אמה אחת, ואמה-אחת גבול, מפה; והתא--שש-אמות מפו, ושש אמות מפו.  יג וימד את-השער, מגג התא לגגו--רחב, עשרים וחמש אמות:  פתח, נגד פתח.  יד ויעש את-אילים, ששים אמה; ואל-איל, החצר, השער, סביב סביב.  טו ועל, פני השער היאתון האיתון, על-לפני, אלם השער הפנימי--חמשים, אמה.  טז וחלונות אטמות אל-התאים ואל אליהמה לפנימה לשער, סביב סביב, וכן, לאלמות; וחלונות סביב סביב, לפנימה, ואל-איל, תמרים.  יז ויביאני, אל-החצר החיצונה, והנה לשכות ורצפה, עשוי לחצר סביב סביב:  שלשים לשכות, אל-הרצפה.  יח והרצפה אל-כתף השערים, לעמת ארך השערים--הרצפה, התחתונה.  יט וימד רחב מלפני השער התחתונה לפני החצר הפנימי, מחוץ--מאה אמה:  הקדים, והצפון.  כ והשער, אשר פניו דרך הצפון, לחצר, החיצונה--מדד ארכו, ורחבו.  כא ותאו, שלושה מפו ושלשה מפו, ואילו ואלמו היה, כמדת השער הראשון:  חמשים אמה, ארכו, ורחב, חמש ועשרים באמה.  כב וחלונו ואילמו, ותימרו, כמדת השער, אשר פניו דרך הקדים; ובמעלות שבע יעלו-בו, ואילמו לפניהם.  כג ושער, לחצר הפנימי, נגד השער, לצפון ולקדים; וימד משער אל-שער, מאה אמה.  כד ויולכני דרך הדרום, והנה-שער דרך הדרום; ומדד אילו ואילמו, כמדות האלה.  כה וחלונים לו ולאילמו סביב סביב, כהחלנות האלה:  חמשים אמה, ארך, ורחב, חמש ועשרים אמה.  כו ומעלות שבעה עלותו, ואלמו לפניהם; ותמרים לו, אחד מפו ואחד מפו--אל-אילו.  כז ושער לחצר הפנימי, דרך הדרום; וימד משער אל-השער דרך הדרום, מאה אמות.  כח ויביאני אל-חצר הפנימי, בשער הדרום; וימד את-השער הדרום, כמדות האלה.  כט ותאו ואילו ואלמו, כמדות האלה, וחלונות לו ולאלמו, סביב סביב--חמשים אמה, ארך, ורחב, עשרים וחמש אמות.  ל ואלמות, סביב סביב--ארך, חמש ועשרים אמה, ורחב, חמש אמות.  לא ואלמו, אל-חצר החצונה, ותמרים, אל-אילו; ומעלות שמונה, מעלו.  לב ויביאני אל-החצר הפנימי, דרך הקדים; וימד את-השער, כמדות האלה.  לג ותאו ואלו ואלמו, כמדות האלה, וחלונות לו ולאלמו, סביב סביב:  ארך, חמשים אמה, ורחב, חמש ועשרים אמה.  לד ואלמו, לחצר החיצונה, ותמרים אל-אלו, מפו ומפו; ושמנה מעלות, מעלו.  לה ויביאני, אל-שער הצפון; ומדד, כמדות האלה.  לו תאו אלו ואלמו, וחלונות לו סביב סביב:  ארך, חמשים אמה, ורחב, חמש ועשרים אמה.  לז ואילו, לחצר החיצונה, ותמרים אל-אילו, מפו ומפו; ושמנה מעלות, מעלו.  לח ולשכה ופתחה, באילים השערים; שם, ידיחו את-העלה.  לט ובאלם השער, שנים שלחנות מפו, ושנים שלחנות, מפה--לשחוט אליהם העולה, והחטאת והאשם.  מ ואל-הכתף מחוצה, לעולה לפתח השער הצפונה, שנים, שלחנות; ואל-הכתף האחרת, אשר לאלם השער, שנים, שלחנות.  מא ארבעה שלחנות מפה, וארבעה שלחנות מפה--לכתף השער:  שמונה שלחנות, אליהם ישחטו.  מב וארבעה שלחנות לעולה אבני גזית, ארך אמה אחת וחצי ורחב אמה אחת וחצי, וגבה, אמה אחת; אליהם, ויניחו את-הכלים אשר ישחטו את-העולה בם--והזבח.  מג והשפתים, טפח אחד מוכנים בבית--סביב סביב; ואל-השלחנות, בשר הקרבן.  מד ומחוצה לשער הפנימי לשכות שרים, בחצר הפנימי אשר אל-כתף שער הצפון, ופניהם, דרך הדרום; אחד, אל-כתף שער הקדים, פני, דרך הצפן.  מה וידבר, אלי:  זה הלשכה, אשר פניה דרך הדרום, לכהנים, שמרי משמרת הבית.  מו והלשכה, אשר פניה דרך הצפון, לכהנים, שמרי משמרת המזבח:  המה בני-צדוק, הקרבים מבני-לוי אל-יהוה--לשרתו.  מז וימד את-החצר ארך מאה אמה, ורחב מאה אמה--מרבעת; והמזבח, לפני הבית.  מח ויבאני, אל-אלם הבית, וימד אל אלם, חמש אמות מפה וחמש אמות מפה; ורחב השער--שלש אמות מפו, ושלש אמות מפו.  מט ארך האלם עשרים אמה, ורחב עשתי עשרה אמה, ובמעלות, אשר יעלו אליו; ועמדים, אל-האילים, אחד מפה, ואחד מפה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח