תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק מא

א ויהי, מקץ שנתים ימים; ופרעה חלם, והנה עמד על-היאר.  ב והנה מן-היאר, עלת שבע פרות, יפות מראה, ובריאת בשר; ותרעינה, באחו.  ג והנה שבע פרות אחרות, עלות אחריהן מן-היאר, רעות מראה, ודקות בשר; ותעמדנה אצל הפרות, על-שפת היאר.  ד ותאכלנה הפרות, רעות המראה ודקת הבשר, את שבע הפרות, יפת המראה והבריאת; וייקץ, פרעה.  ה ויישן, ויחלם שנית; והנה שבע שבלים, עלות בקנה אחד--בריאות וטבות.  ו והנה שבע שבלים, דקות ושדופת קדים--צמחות, אחריהן.  ז ותבלענה, השבלים הדקות, את שבע השבלים, הבריאות והמלאות; וייקץ פרעה, והנה חלום.  ח ויהי בבקר, ותפעם רוחו, וישלח ויקרא את-כל-חרטמי מצרים, ואת-כל-חכמיה; ויספר פרעה להם את-חלמו, ואין-פותר אותם לפרעה.  ט וידבר שר המשקים, את-פרעה לאמר:  את-חטאי, אני מזכיר היום.  י פרעה, קצף על-עבדיו; ויתן אתי במשמר, בית שר הטבחים--אתי, ואת שר האפים.  יא ונחלמה חלום בלילה אחד, אני והוא:  איש כפתרון חלמו, חלמנו.  יב ושם אתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים, ונספר-לו, ויפתר-לנו את-חלמתינו:  איש כחלמו, פתר.  יג ויהי כאשר פתר-לנו, כן היה:  אתי השיב על-כני, ואתו תלה.  יד וישלח פרעה ויקרא את-יוסף, ויריצהו מן-הבור; ויגלח ויחלף שמלתיו, ויבא אל-פרעה.  טו ויאמר פרעה, אל-יוסף, חלום חלמתי, ופתר אין אתו; ואני, שמעתי עליך לאמר, תשמע חלום, לפתר אתו.  טז ויען יוסף את-פרעה לאמר, בלעדי:  אלהים, יענה את-שלום פרעה.  יז וידבר פרעה, אל-יוסף:  בחלמי, הנני עמד על-שפת היאר.  יח והנה מן-היאר, עלת שבע פרות, בריאות בשר, ויפת תאר; ותרעינה, באחו.  יט והנה שבע-פרות אחרות, עלות אחריהן, דלות ורעות תאר מאד, ורקות בשר:  לא-ראיתי כהנה בכל-ארץ מצרים, לרע.  כ ותאכלנה, הפרות, הרקות, והרעות--את שבע הפרות הראשנות, הבריאת.  כא ותבאנה אל-קרבנה, ולא נודע כי-באו אל-קרבנה, ומראיהן רע, כאשר בתחלה; ואיקץ.  כב וארא, בחלמי; והנה שבע שבלים, עלת בקנה אחד--מלאת וטבות.  כג והנה שבע שבלים, צנמות דקות שדפות קדים--צמחות, אחריהם.  כד ותבלען השבלים הדקת, את שבע השבלים הטבות; ואמר, אל-החרטמים, ואין מגיד, לי.  כה ויאמר יוסף אל-פרעה, חלום פרעה אחד הוא:  את אשר האלהים עשה, הגיד לפרעה.  כו שבע פרת הטבת, שבע שנים הנה, ושבע השבלים הטבת, שבע שנים הנה:  חלום, אחד הוא.  כז ושבע הפרות הרקות והרעת העלת אחריהן, שבע שנים הנה, ושבע השבלים הרקות, שדפות הקדים--יהיו, שבע שני רעב.  כח הוא הדבר, אשר דברתי אל-פרעה:  אשר האלהים עשה, הראה את-פרעה.  כט הנה שבע שנים, באות--שבע גדול, בכל-ארץ מצרים.  ל וקמו שבע שני רעב, אחריהן, ונשכח כל-השבע, בארץ מצרים; וכלה הרעב, את-הארץ.  לא ולא-יודע השבע בארץ, מפני הרעב ההוא אחרי-כן:  כי-כבד הוא, מאד.  לב ועל השנות החלום אל-פרעה, פעמים--כי-נכון הדבר מעם האלהים, וממהר האלהים לעשתו.  לג ועתה ירא פרעה, איש נבון וחכם; וישיתהו, על-ארץ מצרים.  לד יעשה פרעה, ויפקד פקדים על-הארץ; וחמש את-ארץ מצרים, בשבע שני השבע.  לה ויקבצו, את-כל-אכל השנים הטבות, הבאת, האלה; ויצברו-בר תחת יד-פרעה, אכל בערים--ושמרו.  לו והיה האכל לפקדון, לארץ, לשבע שני הרעב, אשר תהיין בארץ מצרים; ולא-תכרת הארץ, ברעב.  לז וייטב הדבר, בעיני פרעה, ובעיני, כל-עבדיו.  לח ויאמר פרעה, אל-עבדיו:  הנמצא כזה--איש, אשר רוח אלהים בו.  לט ויאמר פרעה אל-יוסף, אחרי הודיע אלהים אותך את-כל-זאת, אין-נבון וחכם, כמוך.  מ אתה תהיה על-ביתי, ועל-פיך ישק כל-עמי; רק הכסא, אגדל ממך.  מא ויאמר פרעה, אל-יוסף:  ראה נתתי אתך, על כל-ארץ מצרים.  מב ויסר פרעה את-טבעתו מעל ידו, ויתן אתה על-יד יוסף; וילבש אתו בגדי-שש, וישם רבד הזהב על-צוארו.  מג וירכב אתו, במרכבת המשנה אשר-לו, ויקראו לפניו, אברך; ונתון אתו, על כל-ארץ מצרים.  מד ויאמר פרעה אל-יוסף, אני פרעה; ובלעדיך, לא-ירים איש את-ידו ואת-רגלו--בכל-ארץ מצרים.  מה ויקרא פרעה שם-יוסף, צפנת פענח, ויתן-לו את-אסנת בת-פוטי פרע כהן אן, לאשה; ויצא יוסף, על-ארץ מצרים.  מו ויוסף, בן-שלשים שנה, בעמדו, לפני פרעה מלך-מצרים; ויצא יוסף מלפני פרעה, ויעבר בכל-ארץ מצרים.  מז ותעש הארץ, בשבע שני השבע--לקמצים.  מח ויקבץ את-כל-אכל שבע שנים, אשר היו בארץ מצרים, ויתן-אכל, בערים:  אכל שדה-העיר אשר סביבתיה, נתן בתוכה.  מט ויצבר יוסף בר כחול הים, הרבה מאד--עד כי-חדל לספר, כי-אין מספר.  נ וליוסף ילד שני בנים, בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה-לו אסנת, בת-פוטי פרע כהן און.  נא ויקרא יוסף את-שם הבכור, מנשה:  כי-נשני אלהים את-כל-עמלי, ואת כל-בית אבי.  נב ואת שם השני, קרא אפרים:  כי-הפרני אלהים, בארץ עניי.  נג ותכלינה, שבע שני השבע, אשר היה, בארץ מצרים.  נד ותחלינה שבע שני הרעב, לבוא, כאשר, אמר יוסף; ויהי רעב בכל-הארצות, ובכל-ארץ מצרים היה לחם.  נה ותרעב כל-ארץ מצרים, ויצעק העם אל-פרעה ללחם; ויאמר פרעה לכל-מצרים לכו אל-יוסף, אשר-יאמר לכם תעשו.  נו והרעב היה, על כל-פני הארץ; ויפתח יוסף את-כל-אשר בהם, וישבר למצרים, ויחזק הרעב, בארץ מצרים.  נז וכל-הארץ באו מצרימה, לשבר אל-יוסף:  כי-חזק הרעב, בכל-הארץ.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ