תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק כה

א ויסף אברהם ויקח אשה, ושמה קטורה.  ב ותלד לו, את-זמרן ואת-יקשן, ואת-מדן, ואת-מדין--ואת-ישבק, ואת-שוח.  ג ויקשן ילד, את-שבא ואת-דדן; ובני דדן, היו אשורם ולטושם ולאמים.  ד ובני מדין, עיפה ועפר וחנך, ואבידע, ואלדעה; כל-אלה, בני קטורה.  ה ויתן אברהם את-כל-אשר-לו, ליצחק.  ו ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנת; וישלחם מעל יצחק בנו, בעודנו חי, קדמה, אל-ארץ קדם.  ז ואלה, ימי שני-חיי אברהם--אשר-חי:  מאת שנה ושבעים שנה, וחמש שנים.  ח ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע; ויאסף, אל-עמיו.  ט ויקברו אתו יצחק וישמעאל, בניו, אל-מערת, המכפלה:  אל-שדה עפרן בן-צחר, החתי, אשר, על-פני ממרא.  י השדה אשר-קנה אברהם, מאת בני-חת--שמה קבר אברהם, ושרה אשתו.  יא ויהי, אחרי מות אברהם, ויברך אלהים, את-יצחק בנו; וישב יצחק, עם-באר לחי ראי.  {פ}

יב ואלה תלדת ישמעאל, בן-אברהם:  אשר ילדה הגר המצרית, שפחת שרה--לאברהם.  יג ואלה, שמות בני ישמעאל, בשמתם, לתולדתם:  בכר ישמעאל נבית, וקדר ואדבאל ומבשם.  יד ומשמע ודומה, ומשא.  טו חדד ותימא, יטור נפיש וקדמה.  טז אלה הם בני ישמעאל, ואלה שמתם, בחצריהם, ובטירתם--שנים-עשר נשיאם, לאמתם.  יז ואלה, שני חיי ישמעאל--מאת שנה ושלשים שנה, ושבע שנים; ויגוע וימת, ויאסף אל-עמיו.  יח וישכנו מחוילה עד-שור, אשר על-פני מצרים, באכה, אשורה; על-פני כל-אחיו, נפל.  {פ}

יט ואלה תולדת יצחק, בן-אברהם:  אברהם, הוליד את-יצחק.  כ ויהי יצחק, בן-ארבעים שנה, בקחתו את-רבקה בת-בתואל הארמי, מפדן ארם--אחות לבן הארמי, לו לאשה.  כא ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו, כי עקרה הוא; ויעתר לו יהוה, ותהר רבקה אשתו.  כב ויתרצצו הבנים, בקרבה, ותאמר אם-כן, למה זה אנכי; ותלך, לדרש את-יהוה.  כג ויאמר יהוה לה, שני גיים גוים בבטנך, ושני לאמים, ממעיך יפרדו; ולאם מלאם יאמץ, ורב יעבד צעיר.  כד וימלאו ימיה, ללדת; והנה תומם, בבטנה.  כה ויצא הראשון אדמוני, כלו כאדרת שער; ויקראו שמו, עשו.  כו ואחרי-כן יצא אחיו, וידו אחזת בעקב עשו, ויקרא שמו, יעקב; ויצחק בן-ששים שנה, בלדת אתם.  כז ויגדלו, הנערים, ויהי עשו איש ידע ציד, איש שדה; ויעקב איש תם, ישב אהלים.  כח ויאהב יצחק את-עשו, כי-ציד בפיו; ורבקה, אהבת את-יעקב.  כט ויזד יעקב, נזיד; ויבא עשו מן-השדה, והוא עיף.  ל ויאמר עשו אל-יעקב, הלעיטני נא מן-האדם האדם הזה--כי עיף, אנכי; על-כן קרא-שמו, אדום.  לא ויאמר, יעקב:  מכרה כיום את-בכרתך, לי.  לב ויאמר עשו, הנה אנכי הולך למות; ולמה-זה לי, בכרה.  לג ויאמר יעקב, השבעה לי כיום, וישבע, לו; וימכר את-בכרתו, ליעקב.  לד ויעקב נתן לעשו, לחם ונזיד עדשים, ויאכל וישת, ויקם וילך; ויבז עשו, את-הבכרה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ