תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לז

א וישב יעקב, בארץ מגורי אביו--בארץ, כנען.  ב אלה תלדות יעקב, יוסף בן-שבע-עשרה שנה היה רעה את-אחיו בצאן, והוא נער את-בני בלהה ואת-בני זלפה, נשי אביו; ויבא יוסף את-דבתם רעה, אל-אביהם.  ג וישראל, אהב את-יוסף מכל-בניו--כי-בן-זקנים הוא, לו; ועשה לו, כתנת פסים.  ד ויראו אחיו, כי-אתו אהב אביהם מכל-אחיו--וישנאו, אתו; ולא יכלו, דברו לשלם.  ה ויחלם יוסף חלום, ויגד לאחיו; ויוספו עוד, שנא אתו.  ו ויאמר, אליהם:  שמעו-נא, החלום הזה אשר חלמתי.  ז והנה אנחנו מאלמים אלמים, בתוך השדה, והנה קמה אלמתי, וגם-נצבה; והנה תסבינה אלמתיכם, ותשתחוין לאלמתי.  ח ויאמרו לו, אחיו, המלך תמלך עלינו, אם-משול תמשל בנו; ויוספו עוד שנא אתו, על-חלמתיו ועל-דבריו.  ט ויחלם עוד חלום אחר, ויספר אתו לאחיו; ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים, משתחוים לי.  י ויספר אל-אביו, ואל-אחיו, ויגער-בו אביו, ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת:  הבוא נבוא, אני ואמך ואחיך, להשתחות לך, ארצה.  יא ויקנאו-בו, אחיו; ואביו, שמר את-הדבר.  יב וילכו, אחיו, לרעות את-צאן אביהם, בשכם.  יג ויאמר ישראל אל-יוסף, הלוא אחיך רעים בשכם--לכה, ואשלחך אליהם; ויאמר לו, הנני.  יד ויאמר לו, לך-נא ראה את-שלום אחיך ואת-שלום הצאן, והשבני, דבר; וישלחהו מעמק חברון, ויבא שכמה.  טו וימצאהו איש, והנה תעה בשדה; וישאלהו האיש לאמר, מה-תבקש.  טז ויאמר, את-אחי אנכי מבקש; הגידה-נא לי, איפה הם רעים.  יז ויאמר האיש, נסעו מזה--כי שמעתי אמרים, נלכה דתינה; וילך יוסף אחר אחיו, וימצאם בדתן.  יח ויראו אתו, מרחק; ובטרם יקרב אליהם, ויתנכלו אתו להמיתו.  יט ויאמרו, איש אל-אחיו:  הנה, בעל החלמות הלזה--בא.  כ ועתה לכו ונהרגהו, ונשלכהו באחד הברות, ואמרנו, חיה רעה אכלתהו; ונראה, מה-יהיו חלמתיו.  כא וישמע ראובן, ויצלהו מידם; ויאמר, לא נכנו נפש.  כב ויאמר אלהם ראובן, אל-תשפכו-דם--השליכו אתו אל-הבור הזה אשר במדבר, ויד אל-תשלחו-בו:  למען, הציל אתו מידם, להשיבו, אל-אביו.  כג ויהי, כאשר-בא יוסף אל-אחיו; ויפשיטו את-יוסף את-כתנתו, את-כתנת הפסים אשר עליו.  כד ויקחהו--וישלכו אתו, הברה; והבור רק, אין בו מים.  כה וישבו, לאכל-לחם, וישאו עיניהם ויראו, והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד; וגמליהם נשאים, נכאת וצרי ולט--הולכים, להוריד מצרימה.  כו ויאמר יהודה, אל-אחיו:  מה-בצע, כי נהרג את-אחינו, וכסינו, את-דמו.  כז לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידנו אל-תהי-בו, כי-אחינו בשרנו, הוא; וישמעו, אחיו.  כח ויעברו אנשים מדינים סחרים, וימשכו ויעלו את-יוסף מן-הבור, וימכרו את-יוסף לישמעאלים, בעשרים כסף; ויביאו את-יוסף, מצרימה.  כט וישב ראובן אל-הבור, והנה אין-יוסף בבור; ויקרע, את-בגדיו.  ל וישב אל-אחיו, ויאמר:  הילד איננו, ואני אנה אני-בא.  לא ויקחו, את-כתנת יוסף; וישחטו שעיר עזים, ויטבלו את-הכתנת בדם.  לב וישלחו את-כתנת הפסים, ויביאו אל-אביהם, ויאמרו, זאת מצאנו:  הכר-נא, הכתנת בנך הוא--אם-לא.  לג ויכירה ויאמר כתנת בני, חיה רעה אכלתהו; טרף טרף, יוסף.  לד ויקרע יעקב שמלתיו, וישם שק במתניו; ויתאבל על-בנו, ימים רבים.  לה ויקמו כל-בניו וכל-בנתיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר, כי-ארד אל-בני אבל שאלה; ויבך אתו, אביו.  לו והמדנים--מכרו אתו, אל-מצרים:  לפוטיפר סריס פרעה, שר הטבחים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ