תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק יז

א ויהי אברם, בן-תשעים שנה ותשע שנים; וירא יהוה אל-אברם, ויאמר אליו אני-אל שדי--התהלך לפני, והיה תמים.  ב ואתנה בריתי, ביני ובינך; וארבה אותך, במאד מאד.  ג ויפל אברם, על-פניו; וידבר אתו אלהים, לאמר.  ד אני, הנה בריתי אתך; והיית, לאב המון גוים.  ה ולא-יקרא עוד את-שמך, אברם; והיה שמך אברהם, כי אב-המון גוים נתתיך.  ו והפרתי אתך במאד מאד, ונתתיך לגוים; ומלכים, ממך יצאו.  ז והקמתי את-בריתי ביני ובינך, ובין זרעך אחריך לדרתם--לברית עולם:  להיות לך לאלהים, ולזרעך אחריך.  ח ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך, את כל-ארץ כנען, לאחזת, עולם; והייתי להם, לאלהים.  ט ויאמר אלהים אל-אברהם, ואתה את-בריתי תשמר--אתה וזרעך אחריך, לדרתם.  י זאת בריתי אשר תשמרו, ביני וביניכם, ובין זרעך, אחריך:  המול לכם, כל-זכר.  יא ונמלתם, את בשר ערלתכם; והיה לאות ברית, ביני וביניכם.  יב ובן-שמנת ימים, ימול לכם כל-זכר--לדרתיכם:  יליד בית--ומקנת-כסף מכל בן-נכר, אשר לא מזרעך הוא.  יג המול ימול יליד ביתך, ומקנת כספך; והיתה בריתי בבשרכם, לברית עולם.  יד וערל זכר, אשר לא-ימול את-בשר ערלתו--ונכרתה הנפש ההוא, מעמיה:  את-בריתי, הפר.  {ס}

טו ויאמר אלהים, אל-אברהם, שרי אשתך, לא-תקרא את-שמה שרי:  כי שרה, שמה.  טז וברכתי אתה, וגם נתתי ממנה לך בן; וברכתיה והיתה לגוים, מלכי עמים ממנה יהיו.  יז ויפל אברהם על-פניו, ויצחק; ויאמר בלבו, הלבן מאה-שנה יולד, ואם-שרה, הבת-תשעים שנה תלד.  יח ויאמר אברהם, אל-האלהים:  לו ישמעאל, יחיה לפניך.  יט ויאמר אלהים, אבל שרה אשתך ילדת לך בן, וקראת את-שמו, יצחק; והקמתי את-בריתי אתו לברית עולם, לזרעו אחריו.  כ ולישמעאל, שמעתיך--הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו, במאד מאד:  שנים-עשר נשיאם יוליד, ונתתיו לגוי גדול.  כא ואת-בריתי, אקים את-יצחק, אשר תלד לך שרה למועד הזה, בשנה האחרת.  כב ויכל, לדבר אתו; ויעל אלהים, מעל אברהם.  כג ויקח אברהם את-ישמעאל בנו, ואת כל-ילידי ביתו ואת כל-מקנת כספו--כל-זכר, באנשי בית אברהם; וימל את-בשר ערלתם, בעצם היום הזה, כאשר דבר אתו, אלהים.  כד ואברהם--בן-תשעים ותשע, שנה:  בהמלו, בשר ערלתו.  כה וישמעאל בנו, בן-שלש עשרה שנה:  בהמלו--את, בשר ערלתו.  כו בעצם היום הזה, נמול אברהם, וישמעאל, בנו.  כז וכל-אנשי ביתו יליד בית, ומקנת-כסף מאת בן-נכר--נמלו, אתו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ