תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק כז

א ויהי כי-זקן יצחק, ותכהין עיניו מראת; ויקרא את-עשו בנו הגדל, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו, הנני.  ב ויאמר, הנה-נא זקנתי; לא ידעתי, יום מותי.  ג ועתה שא-נא כליך, תליך וקשתך; וצא, השדה, וצודה לי, צידה ציד ד ועשה-לי מטעמים כאשר אהבתי, והביאה לי--ואכלה:  בעבור תברכך נפשי, בטרם אמות.  ה ורבקה שמעת--בדבר יצחק, אל-עשו בנו; וילך עשו השדה, לצוד ציד להביא.  ו ורבקה, אמרה, אל-יעקב בנה, לאמר:  הנה שמעתי את-אביך, מדבר אל-עשו אחיך לאמר.  ז הביאה לי ציד ועשה-לי מטעמים, ואכלה; ואברככה לפני יהוה, לפני מותי.  ח ועתה בני, שמע בקלי--לאשר אני, מצוה אתך.  ט לך-נא, אל-הצאן, וקח-לי משם שני גדיי עזים, טבים; ואעשה אתם מטעמים לאביך, כאשר אהב.  י והבאת לאביך, ואכל, בעבר אשר יברכך, לפני מותו.  יא ויאמר יעקב, אל-רבקה אמו:  הן עשו אחי איש שער, ואנכי איש חלק.  יב אולי ימשני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע; והבאתי עלי קללה, ולא ברכה.  יג ותאמר לו אמו, עלי קללתך בני; אך שמע בקלי, ולך קח-לי.  יד וילך, ויקח, ויבא, לאמו; ותעש אמו מטעמים, כאשר אהב אביו.  טו ותקח רבקה את-בגדי עשו בנה הגדל, החמדת, אשר אתה, בבית; ותלבש את-יעקב, בנה הקטן.  טז ואת, ערת גדיי העזים, הלבישה, על-ידיו--ועל, חלקת צואריו.  יז ותתן את-המטעמים ואת-הלחם, אשר עשתה, ביד, יעקב בנה.  יח ויבא אל-אביו, ויאמר אבי; ויאמר הנני, מי אתה בני.  יט ויאמר יעקב אל-אביו, אנכי עשו בכרך--עשיתי, כאשר דברת אלי; קום-נא שבה, ואכלה מצידי--בעבור, תברכני נפשך.  כ ויאמר יצחק אל-בנו, מה-זה מהרת למצא בני; ויאמר, כי הקרה יהוה אלהיך לפני.  כא ויאמר יצחק אל-יעקב, גשה-נא ואמשך בני:  האתה זה בני עשו, אם-לא.  כב ויגש יעקב אל-יצחק אביו, וימשהו; ויאמר, הקל קול יעקב, והידים, ידי עשו.  כג ולא הכירו--כי-היו ידיו כידי עשו אחיו, שערת; ויברכהו.  כד ויאמר, אתה זה בני עשו; ויאמר, אני.  כה ויאמר, הגשה לי ואכלה מציד בני--למען תברכך, נפשי; ויגש-לו, ויאכל, ויבא לו יין, וישת.  כו ויאמר אליו, יצחק אביו:  גשה-נא ושקה-לי, בני.  כז ויגש, וישק-לו, וירח את-ריח בגדיו, ויברכהו; ויאמר, ראה ריח בני, כריח שדה, אשר ברכו יהוה.  כח ויתן-לך, האלהים, מטל השמים, ומשמני הארץ--ורב דגן, ותירש.  כט יעבדוך עמים, וישתחו וישתחוו לך לאמים--הוה גביר לאחיך, וישתחוו לך בני אמך; ארריך ארור, ומברכיך ברוך.  ל ויהי, כאשר כלה יצחק לברך את-יעקב, ויהי אך יצא יצא יעקב, מאת פני יצחק אביו; ועשו אחיו, בא מצידו.  לא ויעש גם-הוא מטעמים, ויבא לאביו; ויאמר לאביו, יקם אבי ויאכל מציד בנו--בעבר, תברכני נפשך.  לב ויאמר לו יצחק אביו, מי-אתה; ויאמר, אני בנך בכרך עשו.  לג ויחרד יצחק חרדה, גדלה עד-מאד, ויאמר מי-אפוא הוא הצד-ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא, ואברכהו; גם-ברוך, יהיה.  לד כשמע עשו, את-דברי אביו, ויצעק צעקה, גדלה ומרה עד-מאד; ויאמר לאביו, ברכני גם-אני אבי.  לה ויאמר, בא אחיך במרמה; ויקח, ברכתך.  לו ויאמר הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמים--את-בכרתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי; ויאמר, הלא-אצלת לי ברכה.  לז ויען יצחק ויאמר לעשו, הן גביר שמתיו לך ואת-כל-אחיו נתתי לו לעבדים, ודגן ותירש, סמכתיו; ולכה אפוא, מה אעשה בני.  לח ויאמר עשו אל-אביו, הברכה אחת הוא-לך אבי--ברכני גם-אני, אבי; וישא עשו קלו, ויבך.  לט ויען יצחק אביו, ויאמר אליו:  הנה משמני הארץ, יהיה מושבך, ומטל השמים, מעל.  מ ועל-חרבך תחיה, ואת-אחיך תעבד; והיה כאשר תריד, ופרקת עלו מעל צוארך.  מא וישטם עשו, את-יעקב, על-הברכה, אשר ברכו אביו; ויאמר עשו בלבו, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה, את-יעקב אחי.  מב ויגד לרבקה, את-דברי עשו בנה הגדל; ותשלח ותקרא ליעקב, בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך.  מג ועתה בני, שמע בקלי; וקום ברח-לך אל-לבן אחי, חרנה.  מד וישבת עמו, ימים אחדים--עד אשר-תשוב, חמת אחיך.  מה עד-שוב אף-אחיך ממך, ושכח את אשר-עשית לו, ושלחתי, ולקחתיך משם; למה אשכל גם-שניכם, יום אחד.  מו ותאמר רבקה, אל-יצחק, קצתי בחיי, מפני בנות חת; אם-לקח יעקב אשה מבנות-חת כאלה, מבנות הארץ--למה לי, חיים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ