תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק ל

א ותרא רחל, כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל, באחתה; ותאמר אל-יעקב הבה-לי בנים, ואם-אין מתה אנכי.  ב ויחר-אף יעקב, ברחל; ויאמר, התחת אלהים אנכי, אשר-מנע ממך, פרי-בטן.  ג ותאמר, הנה אמתי בלהה בא אליה; ותלד, על-ברכי, ואבנה גם-אנכי, ממנה.  ד ותתן-לו את-בלהה שפחתה, לאשה; ויבא אליה, יעקב.  ה ותהר בלהה, ותלד ליעקב בן.  ו ותאמר רחל, דנני אלהים, וגם שמע בקלי, ויתן-לי בן; על-כן קראה שמו, דן.  ז ותהר עוד--ותלד, בלהה שפחת רחל:  בן שני, ליעקב.  ח ותאמר רחל, נפתולי אלהים נפתלתי עם-אחתי--גם-יכלתי; ותקרא שמו, נפתלי.  ט ותרא לאה, כי עמדה מלדת; ותקח את-זלפה שפחתה, ותתן אתה ליעקב לאשה.  י ותלד, זלפה שפחת לאה--ליעקב בן.  יא ותאמר לאה, בגד בא גד; ותקרא את-שמו, גד.  יב ותלד, זלפה שפחת לאה, בן שני, ליעקב.  יג ותאמר לאה--באשרי, כי אשרוני בנות; ותקרא את-שמו, אשר.  יד וילך ראובן בימי קציר-חטים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אתם, אל-לאה אמו; ותאמר רחל, אל-לאה, תני-נא לי, מדודאי בנך.  טו ותאמר לה, המעט קחתך את-אישי, ולקחת, גם את-דודאי בני; ותאמר רחל, לכן ישכב עמך הלילה, תחת, דודאי בנך.  טז ויבא יעקב מן-השדה, בערב, ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא, כי שכר שכרתיך בדודאי בני; וישכב עמה, בלילה הוא.  יז וישמע אלהים, אל-לאה; ותהר ותלד ליעקב, בן חמישי.  יח ותאמר לאה, נתן אלהים שכרי, אשר-נתתי שפחתי, לאישי; ותקרא שמו, יששכר.  יט ותהר עוד לאה, ותלד בן-ששי ליעקב.  כ ותאמר לאה, זבדני אלהים אתי זבד טוב--הפעם יזבלני אישי, כי-ילדתי לו ששה בנים; ותקרא את-שמו, זבלון.  כא ואחר, ילדה בת; ותקרא את-שמה, דינה.  כב ויזכר אלהים, את-רחל; וישמע אליה אלהים, ויפתח את-רחמה.  כג ותהר, ותלד בן; ותאמר, אסף אלהים את-חרפתי.  כד ותקרא את-שמו יוסף, לאמר:  יסף יהוה לי, בן אחר.  כה ויהי, כאשר ילדה רחל את-יוסף; ויאמר יעקב, אל-לבן, שלחני ואלכה, אל-מקומי ולארצי.  כו תנה את-נשי ואת-ילדי, אשר עבדתי אתך בהן--ואלכה:  כי אתה ידעת, את-עבדתי אשר עבדתיך.  כז ויאמר אליו לבן, אם-נא מצאתי חן בעיניך; נחשתי, ויברכני יהוה בגללך.  כח ויאמר:  נקבה שכרך עלי, ואתנה.  כט ויאמר אליו--אתה ידעת, את אשר עבדתיך; ואת אשר-היה מקנך, אתי.  ל כי מעט אשר-היה לך לפני, ויפרץ לרב, ויברך יהוה אתך, לרגלי; ועתה, מתי אעשה גם-אנכי--לביתי.  לא ויאמר, מה אתן-לך; ויאמר יעקב, לא-תתן-לי מאומה--אם-תעשה-לי הדבר הזה, אשובה ארעה צאנך אשמר.  לב אעבר בכל-צאנך היום, הסר משם כל-שה נקד וטלוא וכל-שה-חום בכשבים, וטלוא ונקד, בעזים; והיה, שכרי.  לג וענתה-בי צדקתי ביום מחר, כי-תבוא על-שכרי לפניך:  כל אשר-איננו נקד וטלוא בעזים, וחום בכשבים--גנוב הוא, אתי.  לד ויאמר לבן, הן:  לו, יהי כדברך.  לה ויסר ביום ההוא את-התישים העקדים והטלאים, ואת כל-העזים הנקדות והטלאת, כל אשר-לבן בו, וכל-חום בכשבים; ויתן, ביד-בניו.  לו וישם, דרך שלשת ימים, בינו, ובין יעקב; ויעקב, רעה את-צאן לבן--הנותרת.  לז ויקח-לו יעקב, מקל לבנה לח--ולוז וערמון; ויפצל בהן, פצלות לבנות--מחשף הלבן, אשר על-המקלות.  לח ויצג, את-המקלות אשר פצל, ברהטים, בשקתות המים--אשר תבאן הצאן לשתות לנכח הצאן, ויחמנה בבאן לשתות.  לט ויחמו הצאן, אל-המקלות; ותלדן הצאן, עקדים נקדים וטלאים.  מ והכשבים, הפריד יעקב, ויתן פני הצאן אל-עקד וכל-חום, בצאן לבן; וישת-לו עדרים לבדו, ולא שתם על-צאן לבן.  מא והיה, בכל-יחם הצאן המקשרות, ושם יעקב את-המקלות לעיני הצאן, ברהטים--ליחמנה, במקלות.  מב ובהעטיף הצאן, לא ישים; והיה העטפים ללבן, והקשרים ליעקב.  מג ויפרץ האיש, מאד מאד; ויהי-לו, צאן רבות, ושפחות ועבדים, וגמלים וחמרים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ