תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לט

א ויוסף, הורד מצרימה; ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים, איש מצרי, מיד הישמעאלים, אשר הורדהו שמה.  ב ויהי יהוה את-יוסף, ויהי איש מצליח; ויהי, בבית אדניו המצרי.  ג וירא אדניו, כי יהוה אתו; וכל אשר-הוא עשה, יהוה מצליח בידו.  ד וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אתו; ויפקדהו, על-ביתו, וכל-יש-לו, נתן בידו.  ה ויהי מאז הפקיד אתו בביתו, ועל כל-אשר יש-לו, ויברך יהוה את-בית המצרי, בגלל יוסף; ויהי ברכת יהוה, בכל-אשר יש-לו--בבית, ובשדה.  ו ויעזב כל-אשר-לו, ביד-יוסף, ולא-ידע אתו מאומה, כי אם-הלחם אשר-הוא אוכל; ויהי יוסף, יפה-תאר ויפה מראה.  ז ויהי, אחר הדברים האלה, ותשא אשת-אדניו את-עיניה, אל-יוסף; ותאמר, שכבה עמי.  ח וימאן--ויאמר אל-אשת אדניו, הן אדני לא-ידע אתי מה-בבית; וכל אשר-יש-לו, נתן בידי.  ט איננו גדול בבית הזה, ממני, ולא-חשך ממני מאומה, כי אם-אותך באשר את-אשתו; ואיך אעשה הרעה הגדלה, הזאת, וחטאתי, לאלהים.  י ויהי, כדברה אל-יוסף יום יום; ולא-שמע אליה לשכב אצלה, להיות עמה.  יא ויהי כהיום הזה, ויבא הביתה לעשות מלאכתו; ואין איש מאנשי הבית, שם--בבית.  יב ותתפשהו בבגדו לאמר, שכבה עמי; ויעזב בגדו בידה, וינס ויצא החוצה.  יג ויהי, כראותה, כי-עזב בגדו, בידה; וינס, החוצה.  יד ותקרא לאנשי ביתה, ותאמר להם לאמר, ראו הביא לנו איש עברי, לצחק בנו:  בא אלי לשכב עמי, ואקרא בקול גדול.  טו ויהי כשמעו, כי-הרימתי קולי ואקרא; ויעזב בגדו אצלי, וינס ויצא החוצה.  טז ותנח בגדו, אצלה, עד-בוא אדניו, אל-ביתו.  יז ותדבר אליו, כדברים האלה לאמר:  בא-אלי העבד העברי, אשר-הבאת לנו--לצחק בי.  יח ויהי, כהרימי קולי ואקרא; ויעזב בגדו אצלי, וינס החוצה.  יט ויהי כשמע אדניו את-דברי אשתו, אשר דברה אליו לאמר, כדברים האלה, עשה לי עבדך; ויחר, אפו.  כ ויקח אדני יוסף אתו, ויתנהו אל-בית הסהר--מקום, אשר-אסורי אסירי המלך אסורים; ויהי-שם, בבית הסהר.  כא ויהי יהוה את-יוסף, ויט אליו חסד; ויתן חנו, בעיני שר בית-הסהר.  כב ויתן שר בית-הסהר, ביד-יוסף, את כל-האסירם, אשר בבית הסהר; ואת כל-אשר עשים שם, הוא היה עשה.  כג אין שר בית-הסהר, ראה את-כל-מאומה בידו, באשר יהוה, אתו; ואשר-הוא עשה, יהוה מצליח.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ