תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לד

א ותצא דינה בת-לאה, אשר ילדה ליעקב, לראות, בבנות הארץ.  ב וירא אתה שכם בן-חמור, החוי--נשיא הארץ; ויקח אתה וישכב אתה, ויענה.  ג ותדבק נפשו, בדינה בת-יעקב; ויאהב, את-הנער, וידבר, על-לב הנער.  ד ויאמר שכם, אל-חמור אביו לאמר:  קח-לי את-הילדה הזאת, לאשה.  ה ויעקב שמע, כי טמא את-דינה בתו, ובניו היו את-מקנהו, בשדה; והחרש יעקב, עד-באם.  ו ויצא חמור אבי-שכם, אל-יעקב, לדבר, אתו.  ז ובני יעקב באו מן-השדה, כשמעם, ויתעצבו האנשים, ויחר להם מאד:  כי-נבלה עשה בישראל, לשכב את-בת-יעקב, וכן, לא יעשה.  ח וידבר חמור, אתם לאמר:  שכם בני, חשקה נפשו בבתכם--תנו נא אתה לו, לאשה.  ט והתחתנו, אתנו:  בנתיכם, תתנו-לנו, ואת-בנתינו, תקחו לכם.  י ואתנו, תשבו; והארץ, תהיה לפניכם--שבו וסחרוה, והאחזו בה.  יא ויאמר שכם אל-אביה ואל-אחיה, אמצא-חן בעיניכם; ואשר תאמרו אלי, אתן.  יב הרבו עלי מאד, מהר ומתן, ואתנה, כאשר תאמרו אלי; ותנו-לי את-הנער, לאשה.  יג ויענו בני-יעקב את-שכם ואת-חמור אביו, במרמה--וידברו:  אשר טמא, את דינה אחתם.  יד ויאמרו אליהם, לא נוכל לעשות הדבר הזה--לתת את-אחתנו, לאיש אשר-לו ערלה:  כי-חרפה הוא, לנו.  טו אך-בזאת, נאות לכם:  אם תהיו כמנו, להמל לכם כל-זכר.  טז ונתנו את-בנתינו לכם, ואת-בנתיכם נקח-לנו; וישבנו אתכם, והיינו לעם אחד.  יז ואם-לא תשמעו אלינו, להמול--ולקחנו את-בתנו, והלכנו.  יח וייטבו דבריהם, בעיני חמור, ובעיני, שכם בן-חמור.  יט ולא-אחר הנער לעשות הדבר, כי חפץ בבת-יעקב; והוא נכבד, מכל בית אביו.  כ ויבא חמור ושכם בנו, אל-שער עירם; וידברו אל-אנשי עירם, לאמר.  כא האנשים האלה שלמים הם אתנו, וישבו בארץ ויסחרו אתה, והארץ הנה רחבת-ידים, לפניהם; את-בנתם נקח-לנו לנשים, ואת-בנתינו נתן להם.  כב אך-בזאת יאתו לנו האנשים, לשבת אתנו--להיות, לעם אחד:  בהמול לנו כל-זכר, כאשר הם נמלים.  כג מקנהם וקנינם וכל-בהמתם, הלוא לנו הם; אך נאותה להם, וישבו אתנו.  כד וישמעו אל-חמור ואל-שכם בנו, כל-יצאי שער עירו; וימלו, כל-זכר--כל-יצאי, שער עירו.  כה ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים, ויקחו שני-בני-יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו, ויבאו על-העיר, בטח; ויהרגו, כל-זכר.  כו ואת-חמור ואת-שכם בנו, הרגו לפי-חרב; ויקחו את-דינה מבית שכם, ויצאו.  כז בני יעקב, באו על-החללים, ויבזו, העיר--אשר טמאו, אחותם.  כח את-צאנם ואת-בקרם, ואת-חמריהם, ואת אשר-בעיר ואת-אשר בשדה, לקחו.  כט ואת-כל-חילם ואת-כל-טפם ואת-נשיהם, שבו ויבזו; ואת, כל-אשר בבית.  ל ויאמר יעקב אל-שמעון ואל-לוי, עכרתם אתי, להבאישני בישב הארץ, בכנעני ובפרזי; ואני, מתי מספר, ונאספו עלי והכוני, ונשמדתי אני וביתי.  לא ויאמרו:  הכזונה, יעשה את-אחותנו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ