תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק כח

א ויקרא יצחק אל-יעקב, ויברך אתו; ויצוהו ויאמר לו, לא-תקח אשה מבנות כנען.  ב קום לך פדנה ארם, ביתה בתואל אבי אמך; וקח-לך משם אשה, מבנות לבן אחי אמך.  ג ואל שדי יברך אתך, ויפרך וירבך; והיית, לקהל עמים.  ד ויתן-לך את-ברכת אברהם, לך ולזרעך אתך--לרשתך את-ארץ מגריך, אשר-נתן אלהים לאברהם.  ה וישלח יצחק את-יעקב, וילך פדנה ארם--אל-לבן בן-בתואל, הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשו.  ו וירא עשו, כי-ברך יצחק את-יעקב, ושלח אתו פדנה ארם, לקחת-לו משם אשה:  בברכו אתו--ויצו עליו לאמר, לא-תקח אשה מבנות כנען.  ז וישמע יעקב, אל-אביו ואל-אמו; וילך, פדנה ארם.  ח וירא עשו, כי רעות בנות כנען, בעיני, יצחק אביו.  ט וילך עשו, אל-ישמעאל; ויקח את-מחלת בת-ישמעאל בן-אברהם אחות נביות, על-נשיו--לו לאשה.  {ס}

י ויצא יעקב, מבאר שבע; וילך, חרנה.  יא ויפגע במקום וילן שם, כי-בא השמש, ויקח מאבני המקום, וישם מראשתיו; וישכב, במקום ההוא.  יב ויחלם, והנה סלם מצב ארצה, וראשו, מגיע השמימה; והנה מלאכי אלהים, עלים וירדים בו.  יג והנה יהוה נצב עליו, ויאמר, אני יהוה אלהי אברהם אביך, ואלהי יצחק; הארץ, אשר אתה שכב עליה--לך אתננה, ולזרעך.  יד והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה; ונברכו בך כל-משפחת האדמה, ובזרעך.  טו והנה אנכי עמך, ושמרתיך בכל אשר-תלך, והשבתיך, אל-האדמה הזאת:  כי, לא אעזבך, עד אשר אם-עשיתי, את אשר-דברתי לך.  טז וייקץ יעקב, משנתו, ויאמר, אכן יש יהוה במקום הזה; ואנכי, לא ידעתי.  יז ויירא, ויאמר, מה-נורא, המקום הזה:  אין זה, כי אם-בית אלהים, וזה, שער השמים.  יח וישכם יעקב בבקר, ויקח את-האבן אשר-שם מראשתיו, וישם אתה, מצבה; ויצק שמן, על-ראשה.  יט ויקרא את-שם-המקום ההוא, בית-אל; ואולם לוז שם-העיר, לראשנה.  כ וידר יעקב, נדר לאמר:  אם-יהיה אלהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך, ונתן-לי לחם לאכל, ובגד ללבש.  כא ושבתי בשלום, אל-בית אבי; והיה יהוה לי, לאלהים.  כב והאבן הזאת, אשר-שמתי מצבה--יהיה, בית אלהים; וכל אשר תתן-לי, עשר אעשרנו לך.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ