תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לב

א וישכם לבן בבקר, וינשק לבניו ולבנותיו--ויברך אתהם; וילך וישב לבן, למקמו.  ב ויעקב, הלך לדרכו; ויפגעו-בו, מלאכי אלהים.  ג ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה אלהים זה; ויקרא שם-המקום ההוא, מחנים.  {פ}

ד וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל-עשו אחיו, ארצה שעיר, שדה אדום.  ה ויצו אתם, לאמר, כה תאמרון, לאדני לעשו:  כה אמר, עבדך יעקב, עם-לבן גרתי, ואחר עד-עתה.  ו ויהי-לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה; ואשלחה להגיד לאדני, למצא-חן בעיניך.  ז וישבו, המלאכים, אל-יעקב, לאמר:  באנו אל-אחיך, אל-עשו, וגם הלך לקראתך, וארבע-מאות איש עמו.  ח ויירא יעקב מאד, ויצר לו; ויחץ את-העם אשר-אתו, ואת-הצאן ואת-הבקר והגמלים--לשני מחנות.  ט ויאמר, אם-יבוא עשו אל-המחנה האחת והכהו--והיה המחנה הנשאר, לפליטה.  י ויאמר, יעקב, אלהי אבי אברהם, ואלהי אבי יצחק:  יהוה האמר אלי, שוב לארצך ולמולדתך--ואיטיבה עמך.  יא קטנתי מכל החסדים, ומכל-האמת, אשר עשית, את-עבדך:  כי במקלי, עברתי את-הירדן הזה, ועתה הייתי, לשני מחנות.  יב הצילני נא מיד אחי, מיד עשו:  כי-ירא אנכי, אתו--פן-יבוא והכני, אם על-בנים.  יג ואתה אמרת, היטב איטיב עמך; ושמתי את-זרעך כחול הים, אשר לא-יספר מרב.  יד וילן שם, בלילה ההוא; ויקח מן-הבא בידו, מנחה--לעשו אחיו.  טו עזים מאתים, ותישים עשרים, רחלים מאתים, ואילים עשרים.  טז גמלים מיניקות ובניהם, שלשים; פרות ארבעים, ופרים עשרה, אתנת עשרים, ועירם עשרה.  יז ויתן, ביד-עבדיו, עדר עדר, לבדו; ויאמר אל-עבדיו, עברו לפני, ורוח תשימו, בין עדר ובין עדר.  יח ויצו את-הראשון, לאמר:  כי יפגשך עשו אחי, ושאלך לאמר, למי-אתה ואנה תלך, ולמי אלה לפניך.  יט ואמרת, לעבדך ליעקב--מנחה הוא שלוחה, לאדני לעשו; והנה גם-הוא, אחרינו.  כ ויצו גם את-השני, גם את-השלישי, גם את-כל-ההלכים, אחרי העדרים לאמר:  כדבר הזה תדברון אל-עשו, במצאכם אתו.  כא ואמרתם--גם הנה עבדך יעקב, אחרינו:  כי-אמר אכפרה פניו, במנחה ההלכת לפני, ואחרי-כן אראה פניו, אולי ישא פני.  כב ותעבר המנחה, על-פניו; והוא לן בלילה-ההוא, במחנה.  כג ויקם בלילה הוא, ויקח את-שתי נשיו ואת-שתי שפחתיו, ואת-אחד עשר, ילדיו; ויעבר, את מעבר יבק.  כד ויקחם--ויעברם, את-הנחל; ויעבר, את-אשר-לו.  כה ויותר יעקב, לבדו; ויאבק איש עמו, עד עלות השחר.  כו וירא, כי לא יכל לו, ויגע, בכף-ירכו; ותקע כף-ירך יעקב, בהאבקו עמו.  כז ויאמר שלחני, כי עלה השחר; ויאמר לא אשלחך, כי אם-ברכתני.  כח ויאמר אליו, מה-שמך; ויאמר, יעקב.  כט ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך--כי, אם-ישראל:  כי-שרית עם-אלהים ועם-אנשים, ותוכל.  ל וישאל יעקב, ויאמר הגידה-נא שמך, ויאמר, למה זה תשאל לשמי; ויברך אתו, שם.  לא ויקרא יעקב שם המקום, פניאל:  כי-ראיתי אלהים פנים אל-פנים, ותנצל נפשי.  לב ויזרח-לו השמש, כאשר עבר את-פנואל; והוא צלע, על-ירכו.  לג על-כן לא-יאכלו בני-ישראל את-גיד הנשה, אשר על-כף הירך, עד, היום הזה:  כי נגע בכף-ירך יעקב, בגיד הנשה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ