תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק נ

א ויפל יוסף, על-פני אביו; ויבך עליו, וישק-לו.  ב ויצו יוסף את-עבדיו את-הרפאים, לחנט את-אביו; ויחנטו הרפאים, את-ישראל.  ג וימלאו-לו ארבעים יום, כי כן ימלאו ימי החנטים; ויבכו אתו מצרים, שבעים יום.  ד ויעברו, ימי בכיתו, וידבר יוסף, אל-בית פרעה לאמר:  אם-נא מצאתי חן, בעיניכם--דברו-נא, באזני פרעה לאמר.  ה אבי השביעני לאמר, הנה אנכי מת--בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני; ועתה, אעלה-נא ואקברה את-אבי--ואשובה.  ו ויאמר, פרעה:  עלה וקבר את-אביך, כאשר השביעך.  ז ויעל יוסף, לקבר את-אביו; ויעלו אתו כל-עבדי פרעה, זקני ביתו, וכל, זקני ארץ-מצרים.  ח וכל בית יוסף, ואחיו ובית אביו:  רק, טפם וצאנם ובקרם--עזבו, בארץ גשן.  ט ויעל עמו, גם-רכב גם-פרשים; ויהי המחנה, כבד מאד.  י ויבאו עד-גרן האטד, אשר בעבר הירדן, ויספדו-שם, מספד גדול וכבד מאד; ויעש לאביו אבל, שבעת ימים.  יא וירא יושב הארץ הכנעני את-האבל, בגרן האטד, ויאמרו, אבל-כבד זה למצרים; על-כן קרא שמה, אבל מצרים, אשר, בעבר הירדן.  יב ויעשו בניו, לו--כן, כאשר צום.  יג וישאו אתו בניו, ארצה כנען, ויקברו אתו, במערת שדה המכפלה:  אשר קנה אברהם את-השדה לאחזת-קבר, מאת עפרן החתי--על-פני ממרא.  יד וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו, וכל-העלים אתו לקבר את-אביו, אחרי, קברו את-אביו.  טו ויראו אחי-יוסף, כי-מת אביהם, ויאמרו, לו ישטמנו יוסף; והשב ישיב, לנו, את כל-הרעה, אשר גמלנו אתו.  טז ויצוו, אל-יוסף לאמר:  אביך צוה, לפני מותו לאמר.  יז כה-תאמרו ליוסף, אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי-רעה גמלוך, ועתה שא נא, לפשע עבדי אלהי אביך; ויבך יוסף, בדברם אליו.  יח וילכו, גם-אחיו, ויפלו, לפניו; ויאמרו, הננו לך לעבדים.  יט ויאמר אלהם יוסף, אל-תיראו:  כי התחת אלהים, אני.  כ ואתם, חשבתם עלי רעה; אלהים, חשבה לטבה, למען עשה כיום הזה, להחית עם-רב.  כא ועתה, אל-תיראו--אנכי אכלכל אתכם, ואת-טפכם; וינחם אותם, וידבר על-לבם.  כב וישב יוסף במצרים, הוא ובית אביו; ויחי יוסף, מאה ועשר שנים.  כג וירא יוסף לאפרים, בני שלשים; גם, בני מכיר בן-מנשה--ילדו, על-ברכי יוסף.  כד ויאמר יוסף אל-אחיו, אנכי מת; ואלהים פקד יפקד אתכם, והעלה אתכם מן-הארץ הזאת, אל-הארץ, אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב.  כה וישבע יוסף, את-בני ישראל לאמר:  פקד יפקד אלהים אתכם, והעלתם את-עצמתי מזה.  כו וימת יוסף, בן-מאה ועשר שנים; ויחנטו אתו, ויישם בארון במצרים.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ