תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק מג

א והרעב, כבד בארץ.  ב ויהי, כאשר כלו לאכל את-השבר, אשר הביאו, ממצרים; ויאמר אליהם אביהם, שבו שברו-לנו מעט-אכל.  ג ויאמר אליו יהודה, לאמר:  העד העד בנו האיש לאמר לא-תראו פני, בלתי אחיכם אתכם.  ד אם-ישך משלח את-אחינו, אתנו--נרדה, ונשברה לך אכל.  ה ואם-אינך משלח, לא נרד:  כי-האיש אמר אלינו, לא-תראו פני, בלתי, אחיכם אתכם.  ו ויאמר, ישראל, למה הרעתם, לי--להגיד לאיש, העוד לכם אח.  ז ויאמרו שאול שאל-האיש לנו ולמולדתנו לאמר, העוד אביכם חי היש לכם אח, ונגד-לו, על-פי הדברים האלה; הידוע נדע--כי יאמר, הורידו את-אחיכם.  ח ויאמר יהודה אל-ישראל אביו, שלחה הנער אתי--ונקומה ונלכה; ונחיה ולא נמות, גם-אנחנו גם-אתה גם-טפנו.  ט אנכי, אערבנו--מידי, תבקשנו:  אם-לא הביאתיו אליך והצגתיו לפניך, וחטאתי לך כל-הימים.  י כי, לולא התמהמהנו--כי-עתה שבנו, זה פעמים.  יא ויאמר אלהם ישראל אביהם, אם-כן אפוא זאת עשו--קחו מזמרת הארץ בכליכם, והורידו לאיש מנחה:  מעט צרי, ומעט דבש, נכאת ולט, בטנים ושקדים.  יב וכסף משנה, קחו בידכם; ואת-הכסף המושב בפי אמתחתיכם, תשיבו בידכם--אולי משגה, הוא.  יג ואת-אחיכם, קחו; וקומו, שובו אל-האיש.  יד ואל שדי, יתן לכם רחמים לפני האיש, ושלח לכם את-אחיכם אחר, ואת-בנימין; ואני, כאשר שכלתי שכלתי.  טו ויקחו האנשים את-המנחה הזאת, ומשנה-כסף לקחו בידם ואת-בנימן; ויקמו וירדו מצרים, ויעמדו לפני יוסף.  טז וירא יוסף אתם, את-בנימין, ויאמר לאשר על-ביתו, הבא את-האנשים הביתה; וטבח טבח והכן, כי אתי יאכלו האנשים בצהרים.  יז ויעש האיש, כאשר אמר יוסף; ויבא האיש את-האנשים, ביתה יוסף.  יח וייראו האנשים, כי הובאו בית יוסף, ויאמרו על-דבר הכסף השב באמתחתינו בתחלה, אנחנו מובאים--להתגלל עלינו ולהתנפל עלינו, ולקחת אתנו לעבדים ואת-חמרינו.  יט ויגשו, אל-האיש, אשר, על-בית יוסף; וידברו אליו, פתח הבית.  כ ויאמרו, בי אדני; ירד ירדנו בתחלה, לשבר-אכל.  כא ויהי כי-באנו אל-המלון, ונפתחה את-אמתחתינו, והנה כסף-איש בפי אמתחתו, כספנו במשקלו; ונשב אתו, בידנו.  כב וכסף אחר הורדנו בידנו, לשבר-אכל; לא ידענו, מי-שם כספנו באמתחתינו.  כג ויאמר שלום לכם אל-תיראו, אלהיכם ואלהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחתיכם--כספכם, בא אלי; ויוצא אלהם, את-שמעון.  כד ויבא האיש את-האנשים, ביתה יוסף; ויתן-מים וירחצו רגליהם, ויתן מספוא לחמריהם.  כה ויכינו, את-המנחה, עד-בוא יוסף, בצהרים:  כי שמעו, כי-שם יאכלו לחם.  כו ויבא יוסף הביתה, ויביאו לו את-המנחה אשר-בידם הביתה; וישתחוו-לו, ארצה.  כז וישאל להם, לשלום, ויאמר השלום אביכם הזקן, אשר אמרתם--העודנו, חי.  כח ויאמרו, שלום לעבדך לאבינו--עודנו חי; ויקדו, וישתחו וישתחוו כט וישא עיניו, וירא את-בנימין אחיו בן-אמו, ויאמר הזה אחיכם הקטן, אשר אמרתם אלי; ויאמר, אלהים יחנך בני.  ל וימהר יוסף, כי-נכמרו רחמיו אל-אחיו, ויבקש, לבכות; ויבא החדרה, ויבך שמה.  לא וירחץ פניו, ויצא; ויתאפק--ויאמר, שימו לחם.  לב וישימו לו לבדו, ולהם לבדם; ולמצרים האכלים אתו, לבדם--כי לא יוכלון המצרים לאכל את-העברים לחם, כי-תועבה הוא למצרים.  לג וישבו לפניו--הבכר כבכרתו, והצעיר כצערתו; ויתמהו האנשים, איש אל-רעהו.  לד וישא משאת מאת פניו, אלהם, ותרב משאת בנימן ממשאת כלם, חמש ידות; וישתו וישכרו, עמו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ