תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לה

א ויאמר אלהים אל-יעקב, קום עלה בית-אל ושב-שם; ועשה-שם מזבח--לאל הנראה אליך, בברחך מפני עשו אחיך.  ב ויאמר יעקב אל-ביתו, ואל כל-אשר עמו:  הסרו את-אלהי הנכר, אשר בתככם, והטהרו, והחליפו שמלתיכם.  ג ונקומה ונעלה, בית-אל; ואעשה-שם מזבח, לאל הענה אתי ביום צרתי, ויהי עמדי, בדרך אשר הלכתי.  ד ויתנו אל-יעקב, את כל-אלהי הנכר אשר בידם, ואת-הנזמים, אשר באזניהם; ויטמן אתם יעקב, תחת האלה אשר עם-שכם.  ה ויסעו; ויהי חתת אלהים, על-הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו, אחרי בני יעקב.  ו ויבא יעקב לוזה, אשר בארץ כנען--הוא, בית-אל:  הוא, וכל-העם אשר-עמו.  ז ויבן שם, מזבח, ויקרא למקום, אל בית-אל:  כי שם, נגלו אליו האלהים, בברחו, מפני אחיו.  ח ותמת דברה מינקת רבקה, ותקבר מתחת לבית-אל תחת האלון; ויקרא שמו, אלון בכות.  {פ}

ט וירא אלהים אל-יעקב עוד, בבאו מפדן ארם; ויברך, אתו.  י ויאמר-לו אלהים, שמך יעקב:  לא-יקרא שמך עוד יעקב, כי אם-ישראל יהיה שמך, ויקרא את-שמו, ישראל.  יא ויאמר לו אלהים אני אל שדי, פרה ורבה--גוי וקהל גוים, יהיה ממך; ומלכים, מחלציך יצאו.  יב ואת-הארץ, אשר נתתי לאברהם וליצחק--לך אתננה; ולזרעך אחריך, אתן את-הארץ.  יג ויעל מעליו, אלהים, במקום, אשר-דבר אתו.  יד ויצב יעקב מצבה, במקום אשר-דבר אתו--מצבת אבן; ויסך עליה נסך, ויצק עליה שמן.  טו ויקרא יעקב את-שם המקום, אשר דבר אתו שם אלהים--בית-אל.  טז ויסעו מבית אל, ויהי-עוד כברת-הארץ לבוא אפרתה; ותלד רחל, ותקש בלדתה.  יז ויהי בהקשתה, בלדתה; ותאמר לה המילדת אל-תיראי, כי-גם-זה לך בן.  יח ויהי בצאת נפשה, כי מתה, ותקרא שמו, בן-אוני; ואביו, קרא-לו בנימין.  יט ותמת, רחל; ותקבר בדרך אפרתה, הוא בית לחם.  כ ויצב יעקב מצבה, על-קברתה--הוא מצבת קברת-רחל, עד-היום.  כא ויסע, ישראל; ויט אהלה, מהלאה למגדל-עדר.  כב ויהי, בשכן ישראל בארץ ההוא, וילך ראובן וישכב את-בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל;  {פ}

ויהיו בני-יעקב, שנים עשר.  כג בני לאה, בכור יעקב ראובן; ושמעון ולוי ויהודה, ויששכר וזבלון.  כד בני רחל, יוסף ובנימן.  כה ובני בלהה שפחת רחל, דן ונפתלי.  כו ובני זלפה שפחת לאה, גד ואשר; אלה בני יעקב, אשר ילד-לו בפדן ארם.  כז ויבא יעקב אל-יצחק אביו, ממרא קרית הארבע--הוא חברון, אשר-גר-שם אברהם ויצחק.  כח ויהיו, ימי יצחק--מאת שנה, ושמנים שנה.  כט ויגוע יצחק וימת ויאסף אל-עמיו, זקן ושבע ימים; ויקברו אתו, עשו ויעקב בניו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ