תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לט

א ויוסף, איתחת למצריים; וזבניה פוטיפר רבא דפרעה רב קטוליא, גוברא מצראה, מידא דערבאי, דאחתוהי לתמן.  ב והוה מימרא דה' בסעדיה דיוסף, והוה גבר מצלח; והוה, בבית ריבוניה מצראה.  ג וחזא ריבוניה, ארי מימרא דה' בסעדיה; וכול דהוא עביד, ה' מצלח בידיה.  ד ואשכח יוסף רחמין בעינוהי, ושמיש יתיה; ומנייה, על ביתיה, וכל דאית ליה, מסר בידיה.  ה והוה מעידן דמני יתיה בביתיה, ועל כל דאית ליה, ובריך ה' ית בית מצראה, בדיל יוסף; והוה ברכתא דה', בכל דאית ליה--בביתא, ובחקלא.  ו ושבק כל דליה, בידא דיוסף, ולא ידע עימיה מידעם, אלהין לחמא דהוא אכיל; והוה יוסף, שפיר בריווא ויאי בחזווא.  ז והוה, בתר פתגמיא האילין, וזקפת איתת ריבוניה ית עינהא, ביוסף; ואמרת, שכוב עימי.  ח וסריב--ואמר לאיתת ריבוניה, הא ריבוני לא ידע עימי מא בביתא; וכול דאית ליה, מסר בידי.  ט לית דרב בביתא הדין, מיני, ולא מנע מיני מידעם, אלהין יתיך בדיל דאת איתתיה; ואיכדין אעביד בשתא רבתא, הדא, ואחוב, קודם ה'.  י והוה, כד מלילת עם יוסף יום יום; ולא קביל מינה למשכב לוותה, למהוי עימה.  יא והוה כיומא הדין, ועאל לביתא למבדק בכתבי חושבניה; ולית אנש מאנשי ביתא, תמן--בביתא.  יב ואחדתיה בלבושיה למימר, שכוב עימי; ושבקיה ללבושיה בידה, וערק ונפק לשוקא.  יג והוה, כד חזת, ארי שבקיה ללבושיה, בידה; וערק, לשוקא.  יד וקרת לאנשי ביתה, ואמרת להון למימר, חזו אייתי לנא גוברא עבראה, לחייכא בנא:  עאל לוותי למשכב עימי, וקרית בקלא רמא.  טו והוה כד שמע, ארי ארימית קלי וקרית; ושבקיה ללבושיה לוותי, וערק ונפק לשוקא.  טז ואחיתתיה ללבושיה, לוותה, עד דעאל ריבוניה, לביתיה.  יז ומלילת עימיה, כפתגמיא האילין למימר:  עאל לוותי עבדא עבראה, דאיתיתא לנא--לחייכא בי.  יח והוה, כד ארימית קלי וקרית; ושבקיה ללבושיה לוותי, וערק לשוקא.  יט והוה כד שמע ריבוניה ית פתגמי איתתיה, דמלילת עימיה למימר, כפתגמיא האילין, עבד לי עבדך; ותקיף, רוגזיה.  כ ודבר ריבוניה דיוסף יתיה, ויהביה בבית אסירי--אתרא, דאסירי מלכא אסירין; והוה תמן, בבית אסירי.  כא והוה מימרא דה' בסעדיה דיוסף, ונגד ליה חסדא; ויהביה לרחמין, בעיני רב בית אסירי.  כב ויהב רב בית אסירי, בידא דיוסף, ית כל אסיריא, דבבית אסירי; וית כל דעבדין תמן, ממימריה הוה מתעביד.  כג לית רב בית אסירי, חזי ית כל סורחן בידיה, בדמימרא דה', בסעדיה; ודהוא עביד, ה' מצלח.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ