תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק ט

א ובריך ה', ית נוח וית בנוהי; ואמר להון פושו וסגו, ומלו ית ארעא.  ב ודחלתכון ואימתכון, תהי, על כל חית ארעא, ועל כל עופא דשמיא; בכול דתרחיש ארעא ובכל נוני ימא, בידכון מסירין.  ג כל רחשא דהוא חי, לכון יהי למיכל:  כירוק עסבא, יהבית לכון ית כולא.  ד ברם בסרא, בנפשיה דמיה לא תיכלון.  ה וברם ית דמכון לנפשתכון אתבע, מיד כל חיתא אתבעיניה; ומיד אנשא, מיד גבר דיישוד ית דמא דאחוהי--אתבע, ית נפשא דאנשא.  ו דיישוד דמא דאנשא, בסהדין על מימר דייניא דמיה יתאשד:  ארי בצלם אלוהים, עבד ית אנשא.  ז ואתון, פושו וסגו; אתיילדו בארעא, וסגו בה.  {ס}

ח ואמר ה' לנוח, ולבנוהי עימיה למימר.  ט ואנא, האנא מקים ית קיימי עימכון, ועם בניכון, בתריכון.  י ועם כל נפשא חיתא דעימכון, בעופא בבעירא ובכל חית ארעא עימכון; מכול נפקי תיבתא, לכול חית ארעא.  יא ואקים ית קיימי עימכון, ולא ישתיצי כל בסרא עוד ממי טופנא; ולא יהי עוד טופנא, לחבלא ארעא.  יב ואמר ה', דא את קיים דאנא יהיב בין מימרי וביניכון, ובין כל נפשא חיתא, דעימכון--לדרי, עלמא.  יג ית קשתי, יהבית בעננא; ותהי לאת קיים, בין מימרי ובין ארעא.  יד ויהי, בעננותי עננא על ארעא, ותיתחזי קשתא, בעננא.  טו ודכירנא ית קיימי, דבין מימרי וביניכון, ובין כל נפשא חיתא, בכל בסרא; ולא יהי עוד מיא לטופנא, לחבלא כל בסרא.  טז ותהי קשתא, בעננא; ואחזינה, לדוכרן קיים עלם, בין מימרא דה', ובין כל נפשא חיתא בכל בסרא דעל ארעא.  יז ואמר ה', לנוח:  דא את קיים, דאקימית, בין מימרי, ובין כל בסרא דעל ארעא.  {פ}

יח והוו בני נוח, דנפקו מן תיבתא--שם, וחם ויפת; וחם, הוא אבוהי דכנען.  יט תלתא אילין, בני נוח; ומאילין, אתבדרו בכל ארעא.  כ ושרי נוח, גבר פלח בארעא; ונצב, כרמא.  כא ושתי מן חמרא, ורווי; ואתגלי, בגו משכניה.  כב וחזא, חם אבוהי דכנען, ית, ערייתא דאבוהי; וחווי לתרין אחוהי, בשוקא.  כג ונסיב שם ויפת ית כסותא, ושוויאו על כתף תרוויהון, ואזלו מחזרין, וכסיאו ית ערייתא דאבוהון; ואפיהון, מחזרין, וערייתא דאבוהון, לא חזו.  כד ואיתער נוח, מחמריה; וידע, ית דעבד ליה בריה זעירא.  כה ואמר, ליט כנען:  עבד פלח, יהי לאחוהי.  כו ואמר, בריך ה' אלהיה דשם; ויהי כנען, עבדא להון.  כז יפתי ה' ליפת, וישרי שכינתיה במשכני שם; ויהי כנען, עבדא להון.  כח וחיא נוח, בתר טופנא, תלת מאה וחמשין, שנין.  כט והוו, כל יומי נוח, תשע מאה וחמשין, שנין; ומית.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ