תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק יט

א ועאלו תרין מלאכיא לסדום, ברמשא, ולוט, יתיב בתרעא דסדום; וחזא לוט וקם לקדמותהון, וסגיד על אפוהי על ארעא.  ב ואמר בבעו כען ריבוניי, זורו כען לבית עבדכון וביתו ואסחו רגליכון, ותקדמון, ותהכון לאורחכון; ואמרו לא, אלהין ברחובא נבית.  ג ואתקיף בהון לחדא--וזרו לוותיה, ועאלו לביתיה; ועבד להון משתיא, ופטיר אפא להון ואכלו.  ד עד, לא שכיבו, ואנשי קרתא אנשי סדום אקיפו על ביתא, מעולימא ועד סבא:  כל עמא, מסופיה.  ה וקרו ללוט ואמרו ליה, אן גובריא דאתו לוותך בליליא; אפיקינון לוותנא, ונידע יתהון.  ו ונפק לוותהון לוט, לתרעא; ודשא, אחד בתרוהי.  ז ואמר:  בבעו כען אחיי, לא תבאשון.  ח הא כען לי תרתין בנן, דלא ידעונין גבר--אפיק כען יתהון לוותכון, ועבידו להון כדתקין בעיניכון; לחוד לגובריא האילין, לא תעבדון מידעם, ארי על כין עאלו, בטלל שריתי.  ט ואמרו קרב להלאה, ואמרו חד אתא לאיתותבא והא דאין דינא--כען, נבאיש לך מדילהון; ואתקיפו בגוברא בלוט לחדא, וקריבו למתבר דשא.  י ואושיטו גובריא ית ידיהון, ואעילו ית לוט לוותהון לביתא; וית דשא, אחדו.  יא וית גובריא דבתרע ביתא, מחו בשבריריא, מזעירא, ועד רבא; ולאיאו, לאשכחא תרעא.  יב ואמרו גובריא ללוט, עוד מא לך הכא--חתנא ובנך ובנתך, וכול דלך בקרתא:  אפיק, מן אתרא.  יג ארי מחבלין אנחנא, ית אתרא הדין:  ארי סגיאת קבילתהון קודם ה', ושלחנא ה' לחבלותה.  יד ונפק לוט ומליל עם חתנוהי נסבי בנתיה, ואמר קומו פוקו מן אתרא הדין, ארי מחביל ה', ית קרתא; והוה כמחייך, בעיני חתנוהי.  טו וכמיסק צפרא הוה, ודחיקו מלאכיא בלוט למימר:  קום דבר ית איתתך וית תרתין בנתך, דאשתכחא מהימנן עימך--דלמא תלקי, בחובי קרתא.  טז ואתעכב--ואתקיפו גובריא בידיה וביד איתתיה וביד תרתין בנתיה, בדחס ה' עלוהי; ואפקוהי ואשריוהי, מברא לקרתא.  יז והוה כד אפיק יתהון לברא, ואמר חוס על נפשך--לא תסתכי לאחורך, ולא תקום בכל מישרא:  לטורא אשתיזב, דלמא תלקי.  יח ואמר לוט, להון:  בבעו, ה'.  יט הא כען אשכח עבדך רחמין, בעינך, ואסגיתא טיבותך דעבדת עימי, לקיימא ית נפשי; ואנא, לית אנא יכיל לאשתיזבא לטורא--דלמא תערעינני בשתא, ואמות.  כ הא כען קרתא הדא קריבא, למערק לתמן--והיא זעירא; אשתיזב כען לתמן, הלא זעירא היא--ותתקיים נפשי.  כא ואמר ליה--הא נסיבית אפך, אף לפתגמא הדין:  בדיל דלא למהפכי ית קרתא, דבעיתא עלה.  כב אוחי, אשתיזב לתמן, ארי לא איכול למעבד פתגמא, עד מיתך לתמן; על כין קרא שמה דקרתא, צוער.  כג שמשא, נפק על ארעא; ולוט, עאל לצוער.  כד וה', אמטר על סדום ועל עמורה--גופריתא ואישתא:  מן קודם ה', מן שמיא.  כה והפך ית קרוויא האילין, וית כל מישרא, וית כל יתבי קרוויא, וצמחה דארעא.  כו ואסתכיאת איתתיה, מבתרוהי; והות, קמא דמלחא.  כז ואקדים אברהם, בצפרא:  לאתרא--דשמיש תמן בצלו, קודם ה'.  כח ואסתכי, על אפי סדום ועמורה, ועל כל אפי, ארע מישרא; וחזא, והא סליק תננא דארעא, כתננא, דאתונא.  כט והוה, בחבלות ה' ית קרווי מישרא, ודכיר ה', ית אברהם; ושלח ית לוט, מגו הפיכתא, כד הפך ית קרוויא, דהוה יתיב בהון לוט.  ל וסליק לוט מצוער ויתיב בטורא, ותרתין בנתיה עימיה, ארי דחיל, למיתב בצוער; ויתיב, במערתא--הוא, ותרתין בנתיה.  לא ואמרת רבתא לזעירתא, אבונא סיב; וגבר לית בארעא למיעל עלנא, כאורח כל ארעא.  לב איתא נשקי ית אבונא חמרא, ונשכוב עימיה; ונקיים מאבונא, בנין.  לג ואשקיאה ית אבוהון חמרא, בליליא הוא; ועאלת רבתא ושכיבת עם אבוהא, ולא ידע במשכבה ובמקימה.  לד והוה, ביומא דבתרוהי, ואמרת רבתא לזעירתא, הא שכיבית רמשי עם אבא; נשקיניה חמרא אף בליליא, ועולי שכובי עימיה, ונקיים מאבונא, בנין.  לה ואשקיאה אף בליליא ההוא, ית אבוהון--חמרא; וקמת זעירתא ושכיבת עימיה, ולא ידע במשכבה ובמקימה.  לו ועדיאה תרתין בנת לוט, מאבוהון.  לז וילידת רבתא בר, וקרת שמיה מואב:  הוא אבוהון דמואבאי, עד יומא דין.  לח וזעירתא אף היא ילידת בר, וקרת שמיה בר עמי:  הוא אבוהון דבני עמון, עד יומא דין.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ