תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק מב

א וחזא יעקוב, ארי אית עבור מזדבן במצריים; ואמר יעקוב לבנוהי, למא תיתחזון.  ב ואמר--הא שמעית, ארי אית עבור מזדבן במצריים; חותו לתמן וזבונו לנא מתמן, וניחי ולא נמות.  ג ונחתו אחי יוסף, עסרא, למזבן עבורא, ממצריים.  ד וית בנימין אחוהי דיוסף, לא שלח יעקוב עם אחוהי:  ארי אמר, דלמא יערעיניה מותא.  ה ואתו בני ישראל, למזבן עבורא בגו עאליא:  ארי הוה כפנא, בארעא דכנען.  ו ויוסף, הוא דשליט על ארעא--הוא מזבין עבורא, לכל עמא דארעא; ואתו אחי יוסף, וסגידו ליה על אפיהון על ארעא.  ז וחזא יוסף ית אחוהי, ואשתמודעינון; וחשיב מא דימליל עימהון ומליל עימהון קשיין, ואמר להון מנן אתיתון, ואמרו, מארעא דכנען למזבן עבורא.  ח ואשתמודע יוסף, ית אחוהי; ואינון, לא אשתמודעוהי.  ט ואידכר יוסף--ית חלמיא, דהוה חלים להון; ואמר להון אלילי אתון, למחזי ית בדקה דארעא אתיתון.  י ואמרו ליה, לא ריבוני; ועבדך אתו, למזבן עבורא.  יא כולנא, בני גוברא חד נחנא; כיווני אנחנא, לא הוו עבדך אלילי.  יב ואמר, להון:  לא, אלהין בדקה דארעא אתיתון למחזי.  יג ואמרו, תרי עסר עבדך אחין אנחנא בני גוברא חד--בארעא דכנען; והא זעירא עם אבונא יומא דין, וחד לייתוהי.  יד ואמר להון, יוסף:  הוא, דמלילית עימכון למימר--אלילי אתון.  טו בדא, תתבחרון:  חיי פרעה אם תיפקון מכא, אלהין במיתי אחוכון זעירא הלכא.  טז שלחו מינכון חד, וידבר ית אחוכון, ואתון תתאסרון, ויתבחרון פתגמיכון הקשוט אתון אמרין; ואם לא--חיי פרעה, ארי אלילי אתון.  יז וכנש יתהון לבית מטרא, תלתא יומין.  יח ואמר להון יוסף ביומא תליתאה, דא עבידו ואתקיימו; מן קודם ה', אנא דחיל.  יט אם כיווני אתון--אחוכון חד, יתאסר בבית מטרתכון; ואתון איזילו אובילו, עבורא דחסיר בבתיכון.  כ וית אחוכון זעירא תייתון לוותי, ויתהמנון פתגמיכון ולא תמותון; ועבדו כין.  כא ואמרו גבר לאחוהי, בקושטא חייבין אנחנא על אחונא, דחזינא בעקת נפשיה כד הוה מתחנן לנא, ולא קבילנא מיניה; על כין אתת לנא, עקתא הדא.  כב ואתיב ראובן יתהון למימר, הלא אמרית לכון למימר לא תחטון בעולימא--ולא קבילתון; ואף דמיה, הא מתבעי.  כג ואינון לא ידעין, ארי שמיע יוסף:  ארי מתורגמן, הוה ביניהון.  כד ואסתחר מלוותהון, ובכא; ותב לוותהון, ומליל עימהון, ודבר מלוותהון ית שמעון, ואסר יתיה לעיניהון.  כה ופקיד יוסף, ומלו ית מניהון עבורא, ולאתבא כספיהון גבר לסקיה, ולמיתן להון זוודין לאורחא; ועבד להון, כין.  כו ונטלו ית עבורהון, על חמריהון; ואזלו, מתמן.  כז ופתח חד ית סקיה, למיתן כיסתא לחמריה--בבית מבתא; וחזא, ית כספיה, והא הוא, בפום טועניה.  כח ואמר לאחוהי איתתב כספי, ואף הא בטועני; ונפק מדע ליבהון, ותווהו גבר באחוהי למימר, מא דא עבד ה', לנא.  כט ואתו לוות יעקוב אבוהון, לארעא דכנען; וחוויאו ליה, ית כל דערעא יתהון למימר.  ל מליל גוברא ריבונה דארעא, עימנא--קשיין; ויהב יתנא, כמאללי ארעא.  לא ואמרנא ליה, כיווני אנחנא:  לא הווינא, אלילי.  לב תרי עסר אנחנא אחין, בני אבונא; חד לייתוהי, וזעירא יומא דין עם אבונא בארעא דכנען.  לג ואמר לנא, גוברא ריבונה דארעא, בדא אדע, ארי כיווני אתון:  אחוכון חד שבוקו לוותי, וית עבורא דחסיר בבתיכון סבו ואיזילו.  לד ואיתו ית אחוכון זעירא, לוותי, ואדע ארי לא אלילי אתון, ארי כיווני אתון; ית אחוכון אתין לכון, וית ארעא תעבדון בה סחורתא.  לה והוה, אינון מריקין סקיהון, והא גבר צרר כספיה, בסקיה; וחזו ית צררי כספיהון, אינון ואבוהון--ודחילו.  לו ואמר להון יעקוב אבוהון, יתי אתכילתון:  יוסף לייתוהי, ושמעון לא הוה כא, וית בנימין תדברון, עליי הוואה כולהון.  לז ואמר ראובן, לאבוהי למימר, ית תרין בניי תמית, אם לא אייתיניה לך; הב יתיה על ידי, ואנא אתיביניה לך.  לח ואמר, לא ייחות ברי עימכון:  ארי אחוהי מית והוא בלחודוהי אשתאר, ויערעיניה מותא באורחא דתהכון בה, ותחתון ית סיבתי בדוונא, לשאול. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ